Organisasjon

NR TILTAKSTEKST 2021 2022 2023 2024
O1 Forsand, reiseutgifter overgangsordning     -800 -800
Fellesnemnda vedtok 27. august 2019 reglene for reiseutgifter. Ordningen innebærer at Sandnes kommune skal dekke de faktiske utgiftene i en overgangsperiode ut året 2022. Ved å gi kompensasjon for de reelle utgiftene blir kostnadene årlig om lag kr 0,8 millioner og totalt kr 2,4 millioner for perioden 2020-2022. Midlene er innarbeidet i budsjettet til organisasjon, og rådmannen foreslår å redusere budsjettet fra 2023.
O2 Generell innsparing organisasjon fra 2020 -620 -620 -620 -620
På grunn av kommunens stramme økonomiske rammer fant rådmannen det nødvendig i handlings- og økonomiplan 2020-23 å innarbeide innsparinger på kr 1,1 millioner fra 2020, og økende til kr 1,7 millioner fra 2021. Innsparingen på kr 1,1 millioner fra 2020 er innarbeidet i basisbudsjettet til organisasjon, og økningen på kr 0,6 millioner i innsparing fra 2020 til 2021 foreslår rådmannen å videreføre i handlings- og økonomiplan 2021-2024. Innsparingen er håndtert ved å redusere med ett årsverk både på politisk sekretariat og på innovasjon og digitalisering.
O3 Omstilling 2025 -2615 -2615 -2615 -2615

Som følge av den økonomiske situasjonen er Sandnes kommune i en krevende situasjon. Innsparinger er allerede vedtatt i handlings- og økonomiplanen 2020-2023, og grunnet sviktende inntekter må rådmannen innarbeide nye innsparinger. De nye innsparingene utgjør kr 4,1 millioner for organisasjon fra 2021. Det er opprettet eget prosjekt for omstilling og innsparing, Sandnes 2025, og alle tjenesteområder jobber med vedtatte innsparingskrav samt fremtidig omstillingsbehov.

Fordeling mellom områdene i organisasjon er utredet i 2020, og reduksjoner er forsøkt fordelt der hvor innsparingsmulighetene er størst. Kr 2,6 million ligger igjen i tiltak O3 til videre fordeling, mens kr 1,5 millioner allerede er fordelt ut i tiltak O4 til O7. Reduksjon av bemanning vil primært bli løst ved naturlig avgang. Fra 2021 vil diverse budsjettposter under organisasjon bli redusert, deriblant kr 0,5 millioner hos HR/HMS til kjøp av bedriftshelsetjeneste, kr 60 000 til konsulentbruk på servicekontoret og hos politisk sekretariat vil budsjettet til trykking av ID-kort bli redusert. Som innsparing i 2021 foreslår rådmannen i tillegg å utsette oppstart av beredskapsvakt til 2022, mens området i mellomtiden forsøker å finne nye tiltak for innsparing.
O4 Omstilling 2025 Kommunikasjon, 1 årsverk reduksjon -748 -748 -748 -748
Rådmannen foreslår å ikke erstatte ansatt som har sluttet i kommunikasjon.
O5 Omstilling 2025 Dokumentsenter, 0,35 årsverk reduksjon -480 -480 -480 -480
Rådmannen foreslår en reduksjon av 0,35 årsverk vakant stilling tilsvarende kr 230 000 hos dokumentsenter, samt et ytterligere kutt på kr 250 000 i lønnsbudsjettet til virksomheten.
O6 Omstilling 2025 Servicekontoret, 0,10 årsverk reduksjon -100 -100 -100 -100
Rådmannen foreslår en reduksjon av 0,10 årsverk vakant stilling hos servicekontoret, samt et ytterligere kutt i vikarbudsjettet til virksomheten.
O7 Omstilling 2025 Innovasjon og digitalisering, reduksjon workshop -150 -150 -150 -150
I handlings- og økonomiplan 2020-2023 tiltak D1 ble det under innovasjon og digitalisering innarbeidet kr 250 000 til workshops og kompetanseutvikling, rådmannen foreslår å redusere dette med kr 150 000 fra 2021.
O8 Omstilling 2025 Kostnadsreduksjon PC og mobil -500 -500 -500 -500
Organisasjon skal gjennomgå avtalen om kjøp av PC og mobil. Innsparingen fordeles på virksomheter i Sandnes kommune.
O9 Omstilling 2025 Reversering av mobbeombud -700 -700 -700 -700 
I tiltak P1 under oppvekst skole i handlings- og økonomiplan 2020-2023 vedtok kommunestyre midler til mobbeombud med oppstart i 2020 og helårsvirkning på kr 0,7 millioner fra 2021. I lys av kommunens økonomiske situasjon foreslår rådmannen å reversere tiltaket fra 2021.
  TOTALSUM ORGANISASJON -5913 -5913 -6713 -6713
Publisert: 14.10.2017 15:56
Sist endret: 23.10.2020 13:30