Oppvekst skole

NR TILTAKSTEKST 2021 2022 2023 2024
  Ordinær grunnskoleopplæring inkludert fellesutgifter
S1 Elevtallsvekst i tråd med prognoser 7418 14098 20974 21339

Ved den offisielle elevtellingen i Sandnesskolen er det registrert 10 439 elever per 1. september 2020 inkludert Forsand barne- og ungdomsskule på 144 elever. Dette er en økning på 102 elever sammenlignet med elevtellingen per 1. september 2019.

Prognosen for elevtallsveksten bygger på forventet befolkningsvekst i henhold til skolebehovsplan 2021-2024, og et beløp per elev på kr 54 644. Beløpet blir årlig justert basert på kommunal deflator. I perioden 2021-2024 er det forventet en økning på totalt 257 elever. Rådmannen har innarbeidet et budsjett til elevtallsveksten i tråd med prognosen.

S2 Korrigering av prognoser, elevtallsvekst -3347 -3347 -3347 -3347

Ved den offisielle elevtellingen i Sandnesskolen er det registrert 10 439 elever per 1. september 2020 inkludert Forsand barne- og ungdomsskule på 144 elever. I handlings- og økonomiplan 2020-2023 er det lagt til grunn en forventning om 10 586 elever ved skolestart. Dette tilsvarer et avvik på -147 elever. I driftstiltaket korrigeres det for at faktisk elevtall ble lavere enn prognosen.

S3 Ressurser til spesialundervisning 1483 2818 4193 4265

Forventet elevtallsvekst utgjør økt behov for spesialundervisning. Ved den offisielle elevtellingen i Sandnesskolen er det registrert 10 439 elever per 1. september 2020 inkludert Forsand barne- og ungdomsskule på 144 elever. Dette er en økning på 102 elever sammenlignet med den offisielle elevtellingen per 1. september 2019.

Prognosen for elevtallsveksten bygger på forventet befolkningsvekst i henhold til skolebehovsplan 2021-2024. I 2021 er det forventet en økning på totalt 81 elever. Ressurser til spesialundervisning er estimert til å utgjøre om lag kr 10 600 per elev på barnetrinnet og om lag kr 11 800 per elev på ungdomstrinnet. Økning i sats per elev sammenlignet med tidligere år skyldes tilskudd på kr 15,7 millioner til spesialundervisning, jamfør tiltak S3 i handlings- og økonomiplan 2020-2023. Satsene vil bli justert årlig basert på kommunal deflator. Rådmannen har innarbeidet et budsjett til elevtallsveksten i tråd med prognosen.

S4 Korrigering av prognoser, spesialundervisning -669 -669 -669 -669

Ved den offisielle elevtellingen i Sandnesskolen er det registrert 10 439 elever per 1. september 2020 inkludert Forsand barne- og ungdomsskule på 144 elever. I handlings- og økonomiplan 2020-2023 er det lagt til grunn en forventning om 10 586 elever ved skolestart. Dette tilsvarer et avvik på -147 elever. I driftstiltaket korrigeres det for at faktisk elevtall ble lavere enn prognosen.

S5 Sviland skule, læremiddelpakke 216      

Sviland skole utvides til en fullverdig barneskole med plass til 7 klasser og 196 elever. Skolen skal stå ferdig i 2021 og det er behov for tildeling av læremiddelpakke underveis i prosessen. Sviland skole tildeles totalt kr 216 000 som følge av utvidelse av skolen og økt elevantall. Læremiddelpakken er en startpakke til undervisningsmateriell som lærebøker, læremidler og mediatek.

S6 Bogafjell ungdomsskole, læremiddelpakke 1500      

Ny ungdomsskole med plass til 18 klasser og 504 elever stod ferdig i 2020. Dette er siste tildeling av totalt kr 4,5 millioner i læremiddelpakke. Læremiddelpakken er en startpakke til undervisningsmateriell som lærebøker, læremidler og mediatek.

S7 Malmheim skole, læremiddelpakke 150      

Malmheim skole utvides med 25 elevplasser. Skolen er forventet ferdigstilt i august 2021. Det settes av totalt kr 150 000 i læremiddelpakke som følge av utvidelse av skolen og økt elevantall. Læremiddelpakken er en startpakke til undervisningsmateriell som lærebøker, læremidler og mediatek.

S8 Kleivane skole, læremiddelpakke  1500 852 852  

Kleivane skole med plass til 392 elever skal stå ferdig ved skolestart i august 2021. Det settes av totalt kr 3,2 millioner i læremiddelpakke til skolen. Læremiddelpakken er en startpakke til undervisningsmateriell som lærebøker, læremidler og mediatek.

S9 Internhusleie, renholds- og energikostnader, skoler 23300 44200 49700 57000

Internhusleie, renhold og energi, helårsvirkning for bygg tatt i bruk i 2020 og nye bygg som ferdigstilles i planperioden. For Figgjo gamle skole er det tatt ut kostnader etter at kostnader ved ny skole er lagt inn med full effekt. 

Bygg Kostnadstype 2021 2022 2023 2024
Figgjo skole, ferdig april 2019, reduksj. eksist. skole Internhusleie -300 -300 -300 -300
Figgjo skole, ferdig april 2019, reduksj. eksist. skole Renhold -200 -200 -200 -200
Figgjo skole, ferdig april 2019, reduksj. eksist. skole Energi -200 -200 -200 -200
Ny ungdomsskole Bogafjell Internhusleie 7900 7900 7900 7900
Ny ungdomsskole Bogafjell Renhold 900 900 900 900
Ny ungdomsskole Bogafjell Energi 400 400 400 400
Kleivane skole  Internhusleie 5800  14000 14000 14000
Kleivane skole Renhold 500  1100 1100 1100
Kleivane skole Energi 200 500 500 500
Kleivane flerbrukshall Internhusleie 1100  2700 2700 2700
Kleivane flerbrukshall Renhold 300  600 600 900
Kleivane flerbrukshall Energi 100  100 100 100
Nybygg og utvidelse Sviland skule Internhusleie 3600  8700 8700 8700
Nybygg og utvidelse Sviland skule Renhold 400  800 800 800
Nybygg og utvidelse Sviland skule Energi 200  400 400 400
Nybygg og utvidelse Sviland skule, reduksj. eksist. skole Internhusleie -200  -400 -400 -400
Nybygg og utvidelse Sviland skule, reduksj. eksist. skole Renhold -300  -600 -600 -600
Nybygg og utvidelse Sviland skule, reduksj. eksist. skole Energi -200  -400 -400 -400
Sviland skule - gymnastikkfasiliteter Internhusleie   700  1700 1700
Sviland skule - gymnastikkfasiliteter Renhold   100  100 100
Sviland skule - gymnastikkfasiliteter Energi    100 100 100
Malmheim skole, utvidelse/modernisering Internhusleie 2800  6600 6600 6600
Malmheim skole, utvidelse/modernisering Renhold 300  800 800 800
Malmheim skole, utvidelse/modernisering Energi 200  400 400 400
Malmheim skole, utvidelse/modernisering, reduksj. eksist. bygg Internhusleie -200  -400 -400 -600
Malmheim skole, utvidelse/modernisering, reduksj. eksist. bygg Renhold -300  -500 -500 -750
Malmheim skole, utvidelse/modernisering, reduksj. eksist. bygg Energi -200  -300 -300 -450
Altona skole og ressurssenter- flytte til Soma skole Internhusleie 700 700 700 700
Ombygging og utvidelse av Sandved skole Internhusleie     4500 12100
Sum ordinær gunnskoleopplæring inkl fellesutgifter   23300 44200 49700 57000

 

S10 Internhusleie, renholds- og energikostnader, skoler, innleide bygg 520 1040 1040  1040 
 
Bygg Kostnadstype 2021 2022 2023 2024
Innleie av nye lokaler i for SLS/FBU/Flyktningenheten/Havneparken (økning fra dagens innleiekostnader) Internhusleie 520  1040 1040 1040
Sum ordinær gunnskoleopplæring inkl fellesutgifter   520  1040 1040 1040
S11 Tilskudd til leirskoleopplæring 935  935 935   935

Opplæringsloven §13-7b forplikter kommunen til å tilby leirskoleopphold. I statsbudsjettet 2020 ble det statlige tilskuddet til leirskoleopphold innlemmet i rammetilskuddet til kommunene og fordelt gjennom innbyggertilskuddet. Beløpet utgjør om lag kr 935 000. Skolene har tidligere fått overført beløpet direkte fra staten etter gjennomført leirskole basert på innmeldte tall i GSI (grunnskolestatistikken).

S12 Pilotprosjekt, utvidet leksehjelp     -2300  -2300 

Høsten 2019 ble det startet opp et pilotprosjekt i samarbeid med Sviland skole, Bogafjell skole og Øygard ungdomsskole for å sikre et utvidet tilbud om leksehjelp på skolene ved skoledagens begynnelse eller slutt, se P2 i handlings- og økonomiplan 2019-2022. Pilotprosjektet har en varighet frem til og med 2022.

S13 Kleivane skole, ny skole, adm.ressurs 1500       

Kleivane skole med plass til 392 elever skal stå ferdig ved skolestart i august i 2021. Rektor blir tilsatt fra og med 1. januar 2021. Administrasjonskonsulent og avdelingsledere har oppstart våren 2021. Det settes av totalt kr 1,5 millioner til Kleivane skole til å dekke administrative kostnader.

S14 Generell innsparing oppvekst skole -5150 -5150  -5150  -5150 

På grunn av kommunens stramme økonomiske rammer fant rådmannen det nødvendig i handlings- og økonomiplan 2020-2023 å innarbeide innsparinger på kr 20,3 millioner fra 2020, økende til kr 25,4 millioner fra 2021. Innsparingen på kr 20,3 millioner fra 2020 er innarbeidet i basisbudsjettet til skolene, og økningen på kr 5,1 millioner foreslår rådmannen å videreføre i handlings- og økonomiplan 2021-2024. Det er estimert at innsparingen vil føre til om lag syv færre ansatte i Sandnesskolen. 

S15/P1 Omstilling 2025 -15598 -14598 -14598 -14598

Som følge av den økonomiske situasjonen er Sandnes kommune i en krevende situasjon. Innsparinger er allerede vedtatt i handlings- og økonomiplanen 2020-2023, og grunnet sviktende inntekter må rådmannen innarbeide nye innsparinger. Rådmannen foreslår at  innsparingene utgjør om lag kr 20,6 millioner for oppvekst skole fra 2021. Politikerne har redusert innsparingen med kr 5 millioner i 2021 og kr 6 millioner de påfølgende  tre årene. Den nye innsparingen utgjør dermed om lag kr 15,6 millioner i 2021. Innsparingskravet gir en reduksjon i budsjettrammen til alle skolene og det er estimert at innsparingen vil føre til om lag 22 færre ansatte i Sandnesskolen. Skolene er organisert forskjellig og har dermed ulikt handlingsrom. De er blant annet bedt om å se på sin ledelsesressurs, bibliotekressurs, merkantil ressurs, funksjonsstillinger og andre ansattgrupper. Skolene må prioritere de lovpålagte tjenestene og vil derfor se om det er ansatte på skolene som ikke er knyttet til lærernormen eller enkeltvedtak om spesialundervisning og særskilt norskopplæring.

PPT er foreslått styrket med fire årsverk i en to-årsperiode. Målsetningen er å redusere spesialundervisning med 0,5 prosent slik at noe av omstillingen ville kunne tas gjennom dette.

  SFO
S16 Ressurser til styrking i SFO 160 303 452 460

Forventet elevtallsvekst utgjør økt behov for tilrettelegging av SFO-tilbudet for elever med særskilte behov. Prognosen for elevtallsveksten bygger på forventet befolkningsvekst i henhold til skolebehovsplan 2021-2024 I 2021 er det forventet en økning på totalt 81 elever. Ressurser til styrking i SFO er estimert til å utgjøre om lag kr 6 412 per hele SFO-plass som utgjør 10,8 prosent av midlene som går til spesialundervisning i ordinær skole. Satsene vil bli årlig justert basert på kommunal deflator. Rådmannen har innarbeidet et budsjett til elevtallsveksten i tråd med prognose.

S17 Korrigering av prognoser, styrking i SFO -72 -72 -72 -72

Ved den offisielle elevtellingen i Sandnesskolen er det registrert 10 439 elever per 1. september 2020 inkludert Forsand barne- og ungdomsskule på 144 elever. I handlings- og økonomiplan 2020-2023 er det lagt til grunn en forventning om 10 586 elever ved skolestart. Dette tilsvarer et avvik på -147 elever. I driftstiltaket korrigeres det for at faktisk elevtall ble lavere enn prognosen.

S18 SFO, økning i driftsutgifter 2900 2900 2900 2900
For skolefritidsordningen (SFO) gjelder selvkostprinsippet. Det er gjennomført ny selvkostberegning for skolefritidsordningen basert på regnskapstall fra 2020. Rådmannen foreslår at prisene for SFO skal øke med virkning fra 01. januar 2021, se vedlegg
S19 SFO, økning i gebyrinntekter -2900 -2900 -2900 -2900
For skolefritidsordningen (SFO) gjelder selvkostprinsippet. Det er gjennomført ny selvkostberegning for skolefritidsordningen basert på regnskapstall fra 2020. Rådmannen foreslår at prisene for SFO skal øke med virkning fra 01. januar 2021, se vedlegg. Eksisterende tildelingsmodell er til vurdering og en eventuell endring kommer fra 2021. Tildelingsmodellen bygger fremdeles på selvkostprinsippet.
S20 Gratis SFO til barn med særskilt behov for 5.-7.trinn 775 775 775 775

Opplæringsloven §13-7 pålegger kommunen å gi SFO tilbud til barn med særskilte behov på 1.-7. trinn. Regjeringen fastsatte at fra 1.august 2020 skal kommunene tilby gratis SFO for elever med særskilte behov på 5.-7. trinn. I forbindelse med statsbudsjettet 2020 ble tilskuddet innlemmet i kommunenes rammetilskudd og fordelt gjennom innbyggertilskuddet. Beløpet er estimert til kr 775 000 i helårsvirkning fra 2021. Rådmannen vil rapportere på faktisk kostnad i perioderapporten.

S21 Inntektsmoderasjon SFO 356 854 854 854

Høsten 2020 ble det innført en nasjonal ordning med redusert foreldrebetaling for lavinntektsfamilier med elever på 1.-2. trinn i SFO. Fra høsten 2021 styrkes ordningen til å være gjeldende for 1.-4. trinn. Foreldrebetaling skal maks utgjøre seks prosent av husholdningens inntekt. I statsbudsjettet fikk økt rammetilskuddet med kr 356 000 til halvårseffekt i 2021. Rådmannen vil rapportere på faktisk kostnad i perioderapporten. Fra tidligere har Sandnes kommune en moderasjonsordning hvor familier med en samlet årlig skattepliktig bruttoinntekt lavere enn kr 225 0000 kan søke om redusert betaling med inntil 64 prosent reduksjon. Rådmannen foreslår at den kommunale ordningen oppheves som følge av full opptrapping av den nasjonale ordningen.

  TOTALSUM OPPVEKST SKOLE 14977 42039 53639 60532
Publisert: 14.10.2017 10:56
Sist endret: 07.01.2021 14:09