Økonomi

NR TILTAKSTEKST 2021 2022 2023 2024
Ø1 To årsverk rådgiver lønn     -1300 -1300
Lønn har for tiden ni hjemler, men har ansatt to ekstra medarbeidere som følge av at virksomheten de siste årene har fått tilført flere og mer komplekse oppgaver. I en overgangsfase, til digitaliseringsprosjekter gir innsparingseffekt, vil det være behov for å fortsette med elleve medarbeidere ut 2022. Rådmannen vil løse utfordringen ved å finansiere de to årsverkene ved bruk av fondsmidler.
Ø2 To årsverk rådgiver lønn dekkes av fond på området      1300  1300
Årsverkene finansieres ved bruk av fond på økonomiavdelingen sitt område i 2021 og 2022.
Ø3 Generell innsparing, økonomi -260 -260 -260 -260

På grunn av kommunens stramme økonomiske rammer fant rådmannen det nødvendig i handlings- og økonomiplan 2020-2024 å innarbeide innsparinger på kr 0,5 millioner fra 2020, og økende til kr 0,8 millioner fra 2021. Innsparingen på kr 0,5 millioner fra 2020 er innarbeidet i basisbudsjettet til økonomiavdelingen, og økningen på kr 0,3 millioner i innsparing fra 2020 til 2021 foreslår rådmannen å videreføre i handlings- og økonomiplan 2021-2024.

Innsparingen er løst hos regnskap i økonomiavdelingen, ved reduksjon i bemanningen ved naturlig avgang.
Ø4 Omstilling 2025, reduksjon årsverk -950 -950 -950 -950

Som følge av den økonomiske situasjonen er Sandnes kommune i en krevende situasjon. Innsparinger er allerede vedtatt i handlings- og økonomiplanen 2020-2023, og grunnet sviktende inntekter må rådmannen innarbeide nye innsparinger. De nye innsparingene utgjør kr 1 millioner for økonomiavdelingen fra 2021. Det er opprettet eget prosjekt for omstilling og innsparing, Sandnes 2025, og alle tjenesteområder jobber med vedtatte innsparingskrav samt fremtidig omstillingsbehov.

Innsparingen må løses med reduksjon i bemanningen. Dette er mulig blant annet som følge av digitaliseringsarbeidet som pågår i regnskapsavdelingen. Nedbemanning for øvrig i økonomiavdelingen vil primært bli løst ved naturlig avgang og vakanser i forbindelse med svangerskapspermisjoner, sykefravær og turnover. Nedbemanningen kan få konsekvenser for kvaliteten og tilbudet som gis til øvrige virksomheter i kommunen. Utviklingsarbeid vil også i noen tilfeller bli satt på vent.
Ø5 Lavere gebyrinntekter, innfordring 700 700 700 700
Grunnet endringer i forskrift 14. juli 1989 nr. 562 til inkassoloven m.m., vil kommunens inntekter knyttet til purring og innfordring halveres. Inntektskravet hos regnskap foreslås derfor redusert med kr 0,7 millioner.
  TOTALSUM ØKONOMI -510 -510 -510 -510
Publisert: 14.10.2017 16:31
Sist endret: 23.10.2020 14:50