Kultur og næring

 NR Tiltakstekst 2021   2022  2023  2024
  Kultur og næring
K1 Lysefjorden utvikling, ny eierstruktur/driftstilskudd 550  550   550  550
Eierstruktur i Lysefjorden Utvikling AS ble vedtatt endret i 2019. Nye Sandnes eier 22,9 prosent av aksjene i selskapet etter restruktureringen (KST o-sak 5/19). Årlig driftstilskudd jamfør eierbrøk utgjør kr 0,5 millioner. Av inngått driftsavtale følger at formålet er å gjennomføre vedtatt visjon og strategi for Lysefjorden, og sikre et positivt omdømme for destinasjonen lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Driftsavtalen har et års oppsigelse. Årlig beløp prisjusteres. Tilskuddet er innarbeidet for perioden.
K2 Tilskudd Ryfylkemuseet 50 50 50 50

Tidligere Forsand kommune inngikk 12. februar 2002 avtale med Stiftinga Ryfylkemuseet om samorganisering av de lokale museumstiltakene med øvrig museumsvirksomhet i regionen med virkning fra 01. januar 2003. Årlig driftstilskudd utgjør kr 50 000. Nye Sandnes har trådt inn i avtalen.

K3 Generell innsparing kultur og næring -600 -600 -600 -600
På grunn av kommunens stramme økonomiske rammer fant rådmannen det nødvendig i handlings- og økonomiplan 2020-23 å innarbeide nye innsparinger på kr 1,2 millioner fra 2020, økende til kr 1,8 millioner fra 2021. Innsparingen på kr 1,2 millioner fra 2020 er innarbeidet i basisbudsjettet til kultur og næring, og økningen på kr 0,6 millioner i innsparing fra 2020 til 2021 foreslår rådmannen å videreføre i handlings- og økonomiplan 2021-2024. Kultur og næring vil fortsette å ha søkelys på økonomi med tanke på måtehold og nytteverdi ved igangsettelse av tiltak innen drift og investeringer.
K4 Greater Stavanger utgår, opprettelse regional nærsamarbeid -1000 -1000 -1000 -1000
De fleste partnerne i Greater Stavanger AS har sagt opp sin avtale. Grunnlaget for videre drift av selskapet er ikke til stede. Selskapet, som er et datterselskap i Forus Næringspark AS, er under avvikling. De tre eierkommunene i Næringsparken har tatt initiativet til et nytt regionalt samarbeid, uten selskapsdannelse, men med et sekretariat og en prosjektbasert aktivitet utfra kommunenes egne behov i næringsutviklingen. Samtlige tidligere partnerkommuner er invitert til å delta i samarbeidet. Saken er på høring og endelig vedtak påregnes i slutten av året. Budsjettmidler til opprinnelig tjenestekjøp fra Greater Stavanger reduseres med kr 1 million, som er innarbeidet årlig i perioden. Gjenstående dekker Sandnes sin andel av sekretariat og prosjektaktivitet i det nye regionale samarbeidet. I forslaget om det nye næringssamarbeidet er det antydet et årlig utgiftsnivå som tilsvarer om lag kr 15 per innbygger, det vil si om lag kr 1,2 millioner for Sandnes. Disponering av midlene til deltakelse/initiativ i enkeltprosjekter er forutsatt at vedtas politisk i form av enkeltsaker.
K5 Omstilling 2025, vakante stillinger -1070 1070 1070 1070
På grunn av kommunens økonomiske situasjon holder kultur og næring konsekvent ledige stillinger vakante, p.t. 1, 5 årsverk.
  Kultur, bibliotek, kulturskole og kulturhus
K6 Omstilling 2025, kulturavdeling stillinger -1555 -1855 -1855 -1855
Kulturavdelingen har satt i gang en omorganisering. Flere stillinger holdes vakante. Kulturavdelingen har også redusert tilrettelagt fritid med 1,0 årsverk. Hensikten er å effektivisere tilbudet ved å samle større grupper sammen, i stedet for en og en slik det har vært tidligere.
K7/P9 Omstilling 2025, økning billettpriser kulturhuset -350  -750 -850 -950
Omsetningen på Sandnes kunst- og kulturhus er i hovedsak knyttet til arrangementer og annen publikumsrettet aktivitet. For å nå estimerte innsparingsmål i årene framover foreslås det økning i billettprisene på enkelte områder. Det legges også vekt på økning i aktivitet på begge hus og større grad av utleievirksomhet, for å bidra til at innsparingsmålene oppnås. Utover rådmannens forslag, øker politikerne billettprisene med ytterligere kr 0,35 millioner årlig.
K8 Omstilling 2025, økning egenbetaling kulturskole -250 -500 -500 -500
Sandnes kommune ligger per i dag under snittet for egenbetaling i kulturskolen, sammenlignet med jærkommunene og Stavanger. Rådmannen foreslår derfor å øke egenbetalingen med virkning fra skoleåret 2021/2022. For en og en undervisning foreslås en økning på 11 prosent, og for gruppeundervisning foreslås en økning på 15 prosent.  Med denne prisøkningen ligger Sandnes om lag på samme prisnivå sammenlignet med jærkommunene. Satsene finnes i vedlegg.
K9 Frivillighet, øremerket tilskudd -430 -430 -430 -430
Sandnes kommune blir trukket kr 0,43 millioner i rammetilskudd til frivillighetssentral. Midlene er øremerket tilskudd og kommunen må søke om disse.
K10 Indeksregulering av tilskudd til private bydelshus     50 50
Private bydelshus har årlig mer enn 6000 timer utleie til frivillige lag og foreninger. Hver av disse timene er felles aktivitet for større eller mindre grupper - alt fra møter til konserter. Disse tilbudene involverer om lag 130 000 mennesker. Kommunale tilskudd har ikke økt på mange år, og det foreslås at tilskuddsordningen indeksreguleres. Det tas utgangspunkt i indeksregulering av den nåværende avsetning på kr 0,7 millioner årlig, som har vært uforandret siden 2008. Ny avsetning kommer i tillegg til eksisterende ramme fra 2023.
K11 Internhusleie, renholds- og energikostnader, kultur 460 820 820 820

Internhusleie for bygg vedtatt i gjeldende økonomiplan. 

Bygg Kostnadstype 2021 2022 2023 2024
Langgata 76 Internhusleie 300 600 600 600
Langgata 76 Renhold 39 78 78 78
Langgata 76 Energi 21 42 42 42
Foaje, Sandnes kulturhus Internhusleie 100 100 100 100
Sum kultur, bibliotek, kulturskole og kulturhus   460 820 820 820
K12 Internhusleie, renholds- og energikostnader, kultur     1500 3000

Internhusleie for nye bygg i rådmannens forslag til økonomiplan.

Bygg Kostnadstype 2021 2022 2023 2024
Aktivitetshus Lura Internhusleie     1500 3000
Sum kultur, bibliotek, kulturskole og kulturhus       1500 3000

 

  TOTALSUM KULTUR OG NÆRING -4195 -4785 -3335 -1935
Publisert: 14.10.2017 14:15
Sist endret: 06.01.2021 13:52