Helse og velferd

 NR TILTAKSTEKST  2021  2022  2023  2024
  Enhet for funksjonshemmende
H1 8 boenheter i Olsokveien, for personer med funksjonsnedsettelser   5000 5000 5000
Byggestart i investeringstiltak H8 var høsten 2020 og ferdigstillelse er satt til 2021. Fem plasser flyttes over fra eksisterende botiltak i Åsveien. Rådmannen har derfor innarbeidet driftsmidler til helårsdrift av tre nye plasser fra 2022.
H2/P4 9 plasser i Foreldreinitiativ 3       3000
Rådmannen har innarbeidet planlagt byggestart i investeringstiltak H10 i 2024 og ferdigstillelse satt til 2025. Investeringen består av 13 leiligheter, hvorav 9 skal driftes av EFF og 4 skal brukes som ordinære kommunale utleieboliger. Rådmannen har derfor innarbeidet driftsmidler i 2024 til planlegging av oppstart.

Kommunestyret vedtok i sak 187/20 å fremskynde tiltaket med ett år i forhold til rådmannens forslag.
H3 Internhusleie, renholds- og energikostnader, EFF 900 1800 3600 6336

Internhusleier for byggeprosjekter som videreføres fra gjeldende økonomiplan, justert for eventuelle forskyvninger i ferdigstillelser.

Bygg Kostnadstype 2021 2022 2023 2024
Boliger for mennesker med funksjonsnedsettelser, 8 boenheter ferdig 2021, tomt Olsokveien Internhusleie 800  1600  1600  1600
Boliger for mennesker med funksjonsnedsettelser, 8 boenheter ferdig 2021, tomt Olsokveien Energi 100 200 200 200
Bofellesskap for 9 unge funksjonshemmede, Skeianegaten Internhusleie     1600 3300
Bofellesskap for 9 unge funksjonshemmede, Skeianegaten Energi     200 300
Omsorgsboliger 6 personer med store adferdsutfordringer Ingenhusleie       700
Omsorgsboliger 6 personer med store adferdsutfordringer Energi       236
Sum enhet for funksjonshemmede   900 1800 3600 6336
H4 Habilitetsordning avlastning funksjonshemmede 1300      
Smitteverntiltakene i forbindelse med utbruddet av covid-19 har gitt økt belastning for pårørende av barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Regjeringen foreslår å øke rammetilskuddet med kr 100 millioner som en engangsbevilgning begrunnet med behovet for å gi et godt habiliterings- og avlastningstilbud til barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Sandnes kommune blir tilført kr 1,3 millioner i rammetilskudd for 2021.
P5 Innredning Prestholen 25      
  Enhet for hjemmetjenester og rehabilitering
H5 Hjemmetjenesten, befolkningsvekst 2500 5000 7500 10000
I samsvar med befolkningsutvikling og prognose for antall nye brukere innenfor hjemmetjenesten, vil det være behov for å styrke tjenesten. Rådmannen foreslår å styrke hjemmetjenesten med kr 2,5 millioner i 2021, kr 5 millioner i 2022, kr 7,5 millioner i 2023 og kr 10 millioner i 2024.
H6 Økt behov hjemmetjeneste grunnet utsettelse av sykehjem 5000 15000 25000 25000

Som en konsekvens av sviktende inntekter i kommunen foreslår rådmannen å forskyve flere prosjekter i investeringsbudsjettet, inkludert bygging av nye sykehjemsplasser i investeringstiltak H1. For å kompensere for at bygging av nye sykehjemsplasser er flyttet ut av planperioden og for den store befolkningsveksten i antall eldre, er det innarbeidet en styrkning av hjemmetjenesten med kr 5 millioner i 2021, kr 15 millioner i 2022 og kr 25 millioner fra 2023. Ved sammenligning med andre ASSS-kommuner fremkommer det at Sandnes ligger svært lavt på andel innbyggere over 80 år som mottar hjemmetjenester, mens det finnes noen kommuner som har betydelig lavere dekningsgrad på andel over 80 år som er beboer på sykehjem.

Økningen i antall eldre må møtes med mange ulike virkemiddel. Det primære målet er å tilrettelegge for at personer med omsorgsbehov kan bo hjemme så lenge som mulig. Behovet for heldøgnsopphold kan reduseres ved en god boligplanlegging, hverdagsrehabilitering, velferdsteknologi, aktivitets- og fritidstilbud og gode tjenester i hjemmet. Det vil ikke være bærekraftig å øke antall sykehjemsplasser i takt med økningen i antall eldre/i takt med dagens dekningsgrad. Helse og velferd vil i løpet av 2021 utrede tiltak som kan bidra til at eldre ved hjelp av hjemmetjenester kan bo hjemme lengst mulig.
H7 Parkering for ansatte på Sandnes helsesenter 100 100 100 100
Rådmannen har innarbeidet kr 0,1 million i budsjettforslaget til dekning for parkeringsplasser for ansatte på Sandnes helsesenter.
  Helse og velferd felles og samordningstjenester
H8 Kommunale boliger, indeksregulering -450 -1200 -1800 -2400
Bystyret vedtok i økonomiplan 2012-2015 at det skal foretas en årlig regulering av husleienivået per 1. august. Rådmannen foreslår å videreføre tiltaket.
H9 Generell innsparing helse og velferd fra 2020 -7630 -7630 -7630 -7630

På grunn av kommunens stramme økonomiske rammer fant rådmannen det nødvendig i handlings- og økonomiplan 2020-23 å innarbeide innsparinger på kr 15,2 millioner fra 2020, økende til kr 22,9 millioner fra 2021. Innsparingen på kr 15,2 millioner fra 2020 er innarbeidet i basisbudsjettet til helse og velferd, og økningen på kr 7,6 millioner i innsparing fra 2020 til 2021 foreslår rådmannen å videreføre i handlings- og økonomiplan 2021-2024.

Innsparingskravene kan vanskelig løses uten at tilbud nedlegges eller reduseres kraftig. Forebyggende tiltak og andre ikke lovpålagte tiltak er gjerne det som må foreslås nedlagt. Innsparingene vil bli vanskelig å innfri i 2021, og en krevende oppgave på lang sikt. Både på grunn av uløste innsparingskrav fra tidligere, og utfordringer knyttet til blant annet demografiske endringer med et økende antall eldre og oppgaveforskyvning fra spesialisthelsetjenesten til kommunen.

I første perioderapport 2020 ble det fremlagt forslag til budsjettreduksjoner på om lag kr 14 millioner samlet for helse og velferd. Forslagene ble vedtatt, bortsett fra nedleggelse av tre plasser på Sandnes Pro-Service. Det ble vedtatt en reduksjon i lønn til folkevalgte istedenfor nedleggelse av plassene, og det vil bli utført en budsjettendring fra politisk virksomhet til helse og velferd fra 2021.

Oversikt over vedtatte innsparinger i siste to økonomiplaner: 

Vedtatte innsparinger i økonomiplan 2019 og 2020:
Økonomiplan 2019-22, tiltak L2 "Nye innsparinger" beløp fra 2020 -10150000
Økonomiplan 2019-22, tiltak L2 "Gevinster digitalisering" beløp fra 2020 -4000000
Økonomiplan 2020-23, tiltak H15 "Generell innsparing" fra 2020 -15240000
Økonomiplan 2020-23, tiltak H15 Opptrapping fra 2021 -7630000
  SUM -37020000
Forslag til løsninger:    
Sak 1/20   7923000 
1. perioderapport 2020   14350000
  SUM 22273000
     
Sum uløst innsparing   -14747000
H10 Samordning, kjøp av tjenester 10000 10000 10000 10000
Samordningstjenesten har fått økt sine utgifter til kjøp av tjenester fra private til nye ressurskrevende brukere betydelig siden 2018. Fra 2018 til 2019 var økningen for hele året på kr 11,5 millioner, fra kr 55,9 millioner i 2018 til kr 67,4 millioner i 2019. Fra perioden januar til august i 2019 sammenlignet med samme periode i 2020 har utgiftene økt med kr 8 millioner, fra kr 39,5 millioner til per august 2019 til kr 47,5 millioner i 2020. Rådmannen har innarbeidet en styrkning av budsjettet til samordning på kr 10 millioner.
H11 Økt innslagspunkt refusjon ressurskrevende 5000 5000 5000 5000
Regjeringen foreslår å stramme inn toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester ved å øke innslagspunktet med kr 46 000 utover prisjustering, slik at nytt innslagspunkt blir kr 1,4 millioner. For Sandnes vil dette utgjøre om lag kr 5 millioner i mindreinntekter.
H12 Omstilling 2025    -27256 -27256 -27256

Som følge av den økonomiske situasjonen er Sandnes kommune i en krevende situasjon. Innsparinger er allerede vedtatt i handlings- og økonomiplan 2020-2023, og grunnet sviktende inntekter må rådmannen innarbeide nye innsparinger. De nye innsparingene utgjør kr 27,3 millioner for helse og velferd fra 2022. Det er opprettet eget prosjekt for omstilling og innsparing, Sandnes 2025, og alle tjenesteområder jobber med vedtatte innsparingskrav samt fremtidig omstillingsbehov.

I helse og velferd er nedsatt flere arbeidsgrupper for å se på ulike deler av driften. Det er nødvendig å foreslå å legge ned tiltak, i tillegg til at tjenestene reduserer der det er mulig. Det er svært utfordrende å finne områder der en kan redusere driften, uten at lovpålagte tjenester blir for hardt rammet. Omstillingene medfører redusert tilbud, kapasitet og kvalitet på flere områder. Helse og velferd søker likevel å gjennomføre reduksjonene på en slik måte at det i minst mulig grad rammer innbyggere med hjelpebehov. Ansatte som berøres av omstillingene omfattes av kommunens omstillingsprosedyrer.
P6 Økt tilskudd til lag og organisasjoner 1590 1590 1590 1590

Kommunestyret vedtok i sak 187/20 å øke tilskudd til lag og organisasjoner med følgende fordeling:
Gandsfjord seniorsenter/Leirgauken - kr 700 000
Mossiges Minde seniorsenter - kr 500 000
Funkishuset - kr 100 000
Crux - kr 150 000
Kompasset Blå Kors - kr 80 000
Rogaland ME - kr 60 000

P7 VTA (Varig Tilrettelagt Arbeidsplass) plasser 400 400 400 400
  Helse- og rebahiliteringstjenester
H13 Bofellesskap psykisk helse, 9 plasser       1000
Det er behov for flere plasser til å motta utskrivningsklare pasienter innen psykisk helse. I handlings- og økonomiplan 2020-2023, tiltak H19 i investeringsbudsjettet, ble det vedtatt å bygge et bofellesskap for psykisk helse med ni plasser på Sørbø-Hove. Ferdigstillelsen er utsatt og byggestart blir i 2024. Det er innarbeidet kr 1 million i budsjettet i 2024 til planlegging av oppstart.
H14 Mestring, timebaserte tjenester   5000 5000 5000
I tiltak H13 er et bofellesskap for psykisk helse utsatt fra slutten av 2021 til slutten av 2024. I mellomtiden vil mestringsenheten gi tjenester i hjemmet. Rådmannen foreslår å styrke virksomheten med kr 5 millioner fra 2022 for å kunne ivareta behovene.
H15 Tilskudd til fastleger i henhold til befolkningsvekst + innført grunntilskudd og knekkpunkt-tillegg 5300 5350 5400 5500
Tilskudd til fastlegeordning er kr 499 per innbygger. I tillegg er det innført en ordning med grunntilskudd og knekkpunkt-tillegg. Dette medfører en økt kostnad på om lag kr 0,4 millioner i måneden. For hele økonomiplanperioden har rådmannen innarbeidet økningen, samt det ordinære tilskuddet, i tråd med antatt befolkningsvekst.
H16 Internhusleie, renholds- og energikostnader, helse- og rehabiliteringstjenester 100 100 100 1200

Internhusleier for byggeprosjekter som videreføres fra gjeldende økonomiplan, justert for eventuelle forskyvninger i ferdigstillelser. 

Bygg Kostnadstype 2021 2022 2023 2024
Bofellesskap for personer med psykisk lidelse, 9 plasser Internhusleie       1000
Bofellesskap for personer med psykisk lidelse, 9 plasser Energi       100
Ombygging boligrigg på Soma Internhusleie 100 100 100 100
Sum helse- og rehabiliteringstjenester   100 100 100 1200
H17 Legevakt, øke bemanning 4,5 årsverk 3850 3850 3850 3850
I henhold til vedtak i fsak 15/20 har legevakten styrket bemanningen med 4,5 årsverk. Rådmannen vil øke rammen med kr 3,9 millioner i tråd med vedtak i saken.
H18 Legevakt, helsenødnett 805 805 805 805
I 2019 overtok legevakten helsenødnett fra beredskap. Det ble lagt til kr 1,3 millioner i basisbudsjettet. Utgiften har vist seg å være større og rådmannen tilrår kr 0,9 millioner i økt budsjett. Fra 1. juli trådde en prisendring tilknyttet kontrollrom i kraft. Dette gir en årlig besparelse på kr 95 000.
H19 Omstilling 2025 Frisklivsentralen -1400 -1400 -1400 -1400
Det er nedsatt en arbeidsgruppe for å se på Frisklivssentralens oppgaver og tiltak med mål om å minst halvere ressursene fra kr 2,8 millioner til kr 1,4 millioner. I dette ligger det å prioritere innen forebyggende innsatser og organisere tilbudene tettere inn mot fysio-ergoterapitjenestene. Konsekvensene for innbyggerne vil være et redusert tilbud på forebygging innen ernæring, fysisk aktivitet, tobakk og søvnvansker. En del av disse tilbudene kan brukerne kjøpe av private aktører.
  Sosiale tjenester
H20 Husleie nye boenheter   -1100 -2200 -3300
Det er i årets økonomiplan foreslått kjøp av nye kommunale boliger hvert år i perioden, og det foreslås å øke inntektskravet for husleiebudsjettet i takt med at boligene blir anskaffet. Utover i planperioden legges det inn økte inntekter fra nye boliger i 2022-2024.
H21 Netto integreringstilskudd enslig mindreårige  615 2071 2799 2799
I budsjettgrunnlag for 2021 er integreringstilskudd for enslige mindreårige budsjettert med kr 26,5 millioner. Ny beregning av tilskudd gir en reduksjon i 2021 på kr 16,5 millioner økende til 18,7 millioner i 2024. Noe av reduksjonen dekkes av rammen og tidligere avsatte midler til målgruppen.
H22 Økning i veiledende sats for sosialhjelp – barn under 6 år 530 530 530 530
Den veiledende satsen for økonomisk stønad til livsopphold for barn under 6 år er fra 1. september 2020 økt tilsvarende økningen i barnetrygden. Sandnes kommune følger veiledende satser og ut fra beregninger med dagens antall brukere vil dette utgjøre en ekstra kostnad på i overkant av kr 0,5 millioner per år.
H23/P8 Introduksjonsprogrammet -14300 -14300 -14300 -14300
Introduksjonsordningen har et basisbudsjett på kr 32,6 millioner i 2021. På grunn av reduksjon i antall deltakere foreslår rådmannen at budsjettet reduseres med kr 12 millioner de neste fire årene. Politikerne reduserer ytterligere kr 2,3 millioner.
H24 Internhusleie, renholds- og energikostnader, sosiale tjenester 4200 9800 13600 15300

Internhusleie for vedtatte bygg i gjeldende økonomiplan. Inkludert helårsvirkning for bygg tatt i bruk i 2020. 

Bygg Kostnadstype 2021 2022 2023 2024
Småhus to hvert år Internhusleie 500 500 500 500
Småhus to hvert år 2020 Internhusleie 100 300 300 300
Småhus to hvert år 2021 Internhusleie 100 300 300 300
Småhus to hvert år 2022 Internhusleie   100 300 300
Småhus to hvert år 2023 Internhusleie     100  300 
Tun Lura Nord ferdig 2020 Internhusleie   300  500  500 
Tun ubestemt tomt Internhusleie   300  600  600 
Tun Håbafjell/brattebø småhus Energi 500  500  500  500 
Boligsosial handlingsplan 2020 Internhusleie 1500  3000  3000  3000 
Boligsosial handlingsplan 2021 Internhusleie 1500  3000  3000  3000 
Boligsosial handlingsplan 2022 Internhusleie   1500  3000  3000 
Boligsosial handlingsplan 2023 Internhusleie     1500  3000 
Sum sosiale tjenester   4200 9800 13600 15300
H25 Internhusleie, renholds- og energikostnader, sosiale tjenester 500 800 800 2400

Internhusleie for nye bygg i rådmannens forslag til økonomiplan.. 

Bygg Kostnadstype 2021 2022 2023 2024
Småhus, 2024 Internhusleie       100
Boligsosial handlingsplan 2024 Internhusleie       1500
NAV - innleie av nye lokaler Internhusleie 800 800 800 800
Sum sosiale tjenester   800 800 800 2400
  Sykehjemstjenester
H26 Lunde bo- og aktivitetssenter, 14 heldøgnsplasser       6000
I investeringsbudsjettet (tiltak H9) ligger det inne et nytt bygg for unge med funksjonsnedsettelser. Brukerne bor i dag på Lunde bo- og aktivitetssenter, og når disse flytter inn i nye lokaler, blir det 14 disponible plasser på Lunde. Rådmannen foreslår at det kan etableres 14 nye heldøgnsplasser for eldre, som kan tas i bruk etter oppussing (investeringstiltak H16).
H27 Nye heldøgnsplasser i Åseheimen borettslag   8000 8000 8000
I 2020 inngikk kommunen leie- og kjøpsavtale for ledige leiligheter i Åseheimen borettslag, med tanke på å opprette midlertidige sykehjemsplasser på grunn av forventet behov for sykehjem i forbindelse med Covid-19 pandemien. Kommunen har helt siden borettslaget var nytt drevet et bofellesskap for helsesvake eldre i 7 av leilighetene. Rådmannen har innarbeidet driftsmidler til at de nyervervede leilighetene brukes til bofellesskap fra 2022. På sikt vil kommunen prøve å få hånd om resterende enheter ved ledighet. Et bofelleskap med bemanning inngår i kommunens heldøgnstilbud og minsker behovet for sykehjemsplasser. Leilighetene vil bli oppgradert i 2021 og står nå som reservesykehjemsplasser i tilfelle oppblussing av pandemien.
H28 Hele stillinger pilotprosjekt   -2200 -4700 -4700
I tiltak P3 i handlings- og økonomiplan 2020-2023 vedtok kommunestyre et pilotprosjekt for hele stillinger i helse og velferd med kr 3 millioner i 2020, kr 4,7 millioner i 2021 og kr 2,5 millioner i 2022. Det er dermed innarbeidet kr 4,7 millioner i budsjettet for 2021, og rådmannen foreslår dermed en nedtrapping fra 2022 i tråd med vedtatt tiltak.  
  TOTALSUM HELSE OG VELFERD 18935 25110 39788 57824
Publisert: 14.10.2017 13:42
Sist endret: 11.01.2021 15:28