Driftsbudsjett

Netto driftsramme på tjenesteområdene er kr 4,5 milliarder i 2021. Omstillingsprosjektet Sandnes 2025 preger kommende handlings- og økonomiplan. Rådmannen har prioritert vedtatte tiltak fra foregående handlings- og økonomiplan.

Det er prioritert inn nye tiltak som følge av befolkningsveksten i skole. Innen oppvekst skole er prioritert midler til å dekke for kompensasjonsordning på SFO, spesialundervisning samt læremiddelpakker til nye skoler.

Innen barn og unge foreslås økt tilskudd til private barnehager som følge av bemanningsnorm. Barne- og familieenheten blir kompensert merforbruk knyttet til kjøp av institusjonsplasser. I tillegg styrkes PPT med fire nye årsverk med tanke på å redusere kostnader til spesialundervisning og – pedagogikk.

Nytt sykehjem er forskjøvet i perioden og rådmannen foreslår i handlings- og økonomiplanen å styrke hjemmetjenesten utover befolkningsveksten. Samordningstjenesten blir kompensert for økte utgifter til kjøp av tjenester til ressurskrevende brukere. Nye heldøgnsplasser i Åseheimen borettslag tas i bruk fra 2022.

På bakgrunn av den stramme økonomiske situasjonen ble det vedtatt innsparinger på kr 76 millioner i 2020, økende til om lag kr 100 millioner i 2021. Grunnet den vedvarende svikten i kommunens inntekter i 2020, er det nødvendig med ytterligere omstilling. Det er i handlings -og økonomiplan 2021-2024 foreslått nye innsparinger på tjenesteområdene på kr 82 millioner i 2021, økende til kr 110 millioner.

Høye investeringsutgifter gir økte rente- og avdragsutgifter, og rådmannen foreslår i handlings- og økonomiplan 2021-2024 å forskyve investeringsprosjekter.

Samlet omstilling og innsparing er krevende, og rådmannen har involvert tillitsvalgte i prosessen med å finne områder der det er mulig å redusere driftsnivået.

Driftstiltak i excel-format finnes i vedlegg til handlings- og økonomiplan 2021-2024.

Publisert: 12.10.2017 14:53
Sist endret: 28.10.2020 13:55