Økonomisk oversikt drift og investeringer

Tusen kroner

DRIFTSBUDSJETTET Regnskap 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023
Driftsinntekter            
Brukerbetalinger 204308 198647 208680 208680 208680 208230
Andre salgs- og leieinntekter 444990 426246 525881 538078 544923 547620
Overføringer med krav til motytelse 803893 435195 327313 337313 337313 337313
Rammetilskudd 1712827 1784133 1824000 1850000 1889000 1923000
Andre statlige overføringer 197460 144054 151376 91826 77326 73476
Andre overføringer 23266 35456 8672 6372 6372 6372
Skatt på inntekt og formue 2335661 2436000 2667000 2732000 2772000 2811000
Eiendomsskatt 0 0 52000 54000 56000 57000
Andre direkte og indirekte skatter 0 0 10300 10300 10300 10300
Sum driftsinntekter 5722405 5459731 5775222 5828569 5901914 5974311
Driftsutgifter            
Lønnsutgifter 2857776 2868689 3090173 3097069 3103965 3157635
Sosiale utgifter 738141 795523 802472 802472 802472 802472
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 519202 514412 706656 710781 718956 725086
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 1405182 1379808 838613 853609 856759 857829
Overføringer 312153 255278 268787 263137 286017 285487
Avskrivninger 67187 65307 244000 257000 270000 273000
Fordelte utgifter -177144 -185624 -161408 -161708 -157608 -155108
Sum driftsutgifter 5722497 5693393 5789293 5822360 5880561 5946401
Brutto driftsresultat -92 -233662 -14071 6209 21353 27910
             
  Regnskap 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023
Finansinntekter            
Renteinntekter og utbytte 280413 321918 214790 222290 225990 228790
Mottatte avdrag på utlån 128695 160317 90 90 90 90
Sum eksterne finansinntekter 409108 482235 214880 222380 226080 228880
Finansutgifter            
Renteutgifter og låneomkostninger 86830 111360 159295 175707 185240 188971
Avdrag på lån 225201 240460 271000 296858 318074 332124
Utlån 1872 785 590 590 590 590
Sum eksterne finansutgifter 313903 352605 430885 473155 503904 521685
Resultat eksterne finanstransaksjoner 95205 129630 -216005 -250775 -277824 -292805
Motpost avskrivninger 67187 71000 244000 257000 270000 273000
Netto driftsresultat 162300 -33032 13924 12434 13529 8105
Interne finanstransaksjoner            
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 68402 16217 0 0 0 0
Bruk av disposisjonsfond 151534 55825 107680 27980 25530 24230
Bruk av bundne fond 49811 35972 9587 13288 11793 11148
Sum bruk av avsetninger 269747 108014 117267 41268 37323 35378
Overført til investeringsregnskapet 134023 34607 117056 39193 36345 31438
Avsatt til disposisjonsfond 247941 24133 0 0 0 0
Avsatt til bundne fond 33796 16241 14135 14509 14507 12045
Sum avsetninger 415760 74981 131191 53702 50852 43483
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 16287 0 0 0 0 0
             
             
INVESTERINGSBUDSJETTET Regnskap 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023
Inntekter            
Salg av driftsmidler og fast eiendom 23 128384 95250 24550 0 23950
Andre salgsinntekter 502 0 0 0 0 0
Overføringer med krav til motytelse 111599 2996 0 0 0 0
Kompensasjon for merverdiavgift 50575 44388 164661 155601 99298 74538
Statlige overføringer 10256 5990 66006 105088 110828 75705
Andre overføringer 16439 300 25000 25000 0 0
Renteinntekter og utbytte 0 0 0 0 0 0
Sum inntekter 189394 182058 350917 310239 210126 174193
Utgifter            
Lønnsutgifter 0 0 0 0 0 0
Sosiale utgifter 0 0 0 0 0 0
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 343956 418624 1272293 1189530 767462 593374
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 6536 0 0 0 0 0
Overføringer 54762 800 300 300 300 300
Renteutgifter og omkostninger 0 0 0 0 0 0
Fordelte utgifter 0 0 0 0 0 0
Sum utgifter 405254 419424 1272593 1189830 767762 593674
             
  Regnskap 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023
Finanstransaksjoner            
Avdrag på lån 74284 150000 160000 170000 180000 190000
Utlån 830831 844770 240000 240000 240000 240000
Kjøp av aksjer og andeler 17898 17300 0 0 0 0
Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0 0 0
Avsatt til ubundne investeringsfond 0 0 0 0 0 0
Avsatt til bundne investeringsfond 500 8245 0 0 0 0
Sum finansieringstransaksjoner 923513 1020315 400000 410000 420000 430000
Finansieringsbehov 1139375 1257681 1321676 1289591 977636 849481
Dekket slik:            
Bruk av lån 868753 1037623 1020757 1056535 737428 604180
Salg av aksjer og andeler 0 0 0 0 0 0
Mottatte avdrag på utlån 98081 173863 183863 193863 203863 213863
Overført fra driftsregnskapet 134023 38248 117056 39193 36345 31438
Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0 0 0
Bruk av disposisjonsfond 17810 7827 0 0 0 0
Bruk av bundne driftsfond 0 0 0 0 0 0
Bruk av ubundne investeringsfond 0 0 0 0 0 0
Bruk av bundne investeringsfond 20708 120 0 0 0 0
Sum finansiering 1139375 1257681 1321676 1289591 977636 849481
Udekket/udisponert 0 0 0 0 0 0
Publisert: 06.06.2017 16:34
Sist endret: 09.01.2020 12:49