Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter

Tusen kroner

PROSJEKT TILTAKSTEKST TOTAL KALKYLE BEVILGET FØR 2020 2021 2022 2023
        
  Oppvekst skoler            
30009 Bogafjell ungdomsskole, U18-skole (18 klasser og 504 elever) 268000 166000 98000 4000    
3003800 Altona skole og ressurssenter - flytte til Soma skole 24300 12000 12300      
3002900 Malmheim skole, utvidelse og modernisering, B7-skole (7 klasser og 150 elever) 112000 3223 48777 57000 3000  
3003400 Nybygg og utvidelse Sviland skule 182000 23000 74500 80500 4000  
6000700 Sviland skule - liten idrettshall 41000     12500 27500 1000
6000700 Sviland skule - liten idrettshall (spillemidler) -4000         -4000
30010 Kleivane skole, B14-skole (14 klasser og 392 elever) 247000 48700 70000 122300 6000  
6001100 Kleivane skole, stor flerbrukshall  73000   38000 33000 2000  
6001100 Kleivane skole, stor flerbrukshall og kunstgressbane (spillemidler) -11500         -11500
3003700 Ombygging og utvidelse B28 Sandved planforslag 1 258400 1000 15815 54720 94145 92720
6000900 Ny flerbrukshall Høyland ungdomsskole 83700       1000  
6000900 Ny flerbrukshall Høyland ungdomsskole (spillemidler) -10500          
  Mulighetsstudie sentrumsskoler(Trones, Stangeland og Smeaheia) 2000     1000 1000  
  Vurdering skoler Riska, planleggingsmidler 1000   1000      
4102100 Branntekniske tiltak skoler 5800 4800 1000      
3004100 Varslingsanlegg pilotskoler 5000 2096 2904      
  Varslingsanlegg skoler     2500 2500 2500 2500
3003200 Rehabilitering skoler     10000 10000 10000 10000
3000400 Skoler, utendørsanlegg     3000 3000 3000 3000
4240299 Utskiftning av digitale enheter i Sandnesskolen     10000 10000 10000 10000
  TOTALSUM OPPVEKST SKOLER 1277200 260819 387796 390520 164145 103720
        
  Oppvekst barn og unge            
35003 Utendørsanlegg, barnehager     3500 3000 3000 3000
3501900 Rehabilitering barnehager     8000 8000 8000 8000
  Planlegging Brueland Barnehage, ombygging og utvidelse 1000   1000      
4101800 Branntekniske tiltak, barnehager 3500 3200 300      
3502300 Kjøp av tomter til barnehageformål 17000       17000  
  Fallunderlag i gummi i stedet for grus på uteområder 850       850  
3502000 Langgata 72 helsestasjon 34105 3652 30453      
4304999 Inventar ny helsestasjon 1500   1500      
  TOTALSUM OPPVEKST BARN OG UNGE 57955 6852 44753 11000 28850 11000
        
  Helse og velferd            
  Sykehjemstjenester            
2602500 Nye sykehjemsplasser Lunde 104500 750 2100 26600 71250 3800
2602500 Husbankens tilskudd sykehjemsplasser Lunde -57475       -57475  
2602600 Nye sykehjemsplasser Rovik 104500 500 500 2000   38000
2602600 Husbankens tilskudd sykehjemsplasser Rovik -57475          
2602200 Ombygging av første etasje på Åse BOAS 23000 18000 5000      
  Planlegging nytt bo- og aktivitetssenter       1000    
  Adgangskontroll medisinrom på bo- og aktivitetssentre 1500   1500      
2602700 Reservestrøm bo- og aktivitetssentre 7000 4000 3000      
2003599 Sykesignalanlegg bo- og aktivitetssentre 7200 1800 1800 1800 1800  
2003599 Sykesignalanlegg bo- og aktivitetssentre, tilskudd -3960 -990 -990 -990 -990  
2601700 Rehabilitering omsorgsbygg     10000 10000 10000 10000
4102000 Branntekniske tiltak helsebygg 28000 5614 11386 6000 5000  
  Enhet for funksjonshemmede(EFF)            
2103400 Boliger for mennesker med funksjonsnedsettelser, 8 boenheter i Olsokveien 46300 5900 24600 14800 1000  
2103400 Boliger for mennesker med funksjonsnedsettelser, 8 boenheter i Olsokveien. Tilskudd -13656     -13656    
2104300 Bofellesskap for unge funksjonshemmede i Skeianegaten, 9 plasser 83600 1700 6850 26600 46550 1900
2104300 Bofellesskap for unge funksjonshemmede i Skeianegaten, 9 plasser - tilskudd -15363       -15363  
2104700 Foreldreinitiativ 3, 9 boenheter+4 til boligsos 63175 1500   21300 38475 1900
2104700 Foreldreinitiativ 3 - salgssum fra beboere -14400         -14400
2104700 Foreldreinitiativ 3 - salg av 4 leil til boligsosial -10000         -10000
2104700 Foreldreinitiativ 3 - Husbankfinansiering -17763         -17763
  Omsorgsboliger med heldøgnstjenester for personer med store adferdsutfordringer, 6 plasser 44080 3000     22800 18280
  Omsorgsboliger med heldøgnstjenester for personer med store adferdsutfordringer, 6 plasser, tilskudd Husbanken -10242         -10242
2104400 Nytt aktivitetssenter, flytting av Vågsgjerd aktivitetssenter 135850 628   1425 40149 80297
2104400 Nytt aktivitetssenter, flytting av Vågsgjerd aktivitetssenter, tilskudd -78650          
2104800 Planlegging neste bolig for personer med funksjonsnedsettelser 64000       1000  
2104800 Planlegging neste bolig for personer med funksjonsnedsettelser - Husbankfinansiering -16610          
  Planlegging påbygg/ombygging Åsveien 500   500      
  Rehablitering boliger med fellesareal for personer med funksjonsnedsettelser     3300 3300 3300 3300
  Helse og rehabiliteringstjenester            
2101400 Rusvernet på Soma, nytt hovedbygg 82500 78930 3570      
2103300 Bofellesskap for personer med psykisk lidelse, 9 plasser.  48450 1500 950 46000    
2103300 Bofellesskap for personer med psykisk lidelse, 9 plasser, B11 på Sørbø Hove, tilskudd fra Husbanken -15363     -15363    
2104900 Ombygging av boligrigg på Soma  7500   3250 4250    
2105000 Neste bolig for personer med psykisk lidelse  47025   1000   10000 36025
2105000 Planlegging neste bolig for personer med psykisk lidelse - Husbankfinansiering -17070          
4451599 Kjøp av fastlegepraksis, utstyr og inventar 1000   1000      
  Sosiale tjenester            
21015 Boligsosial handlingsplan. Nye boliger     68000 68000 68000 68000
25004 To småhus per år     13233 8400 8400 8400
21015 Boligsosial handlingsplan, kjøp av boliger, tilskudd fra Husbanken     -19000 -19000 -19000 -19000
2104500 Rehabilitering av  kommunale boliger, ca 24 per år     8000 8000 8000 8000
2104600 Ombygging Skeianegt. 14 7100 600 6500      
2105200 Prestholen, ny personalbase 2600 549 2051      
2105300 Luragata 31, 4 små boenheter 10000 230 9770      
4102600 Brannsikringstiltak i kommunale boliger     705      
2103101 Boliger for vanskeligstilte Tun - Lura nord 14200 7000 1000 6200    
2103102 Boliger for vanskeligstilte Tun - ubestemt tomt 14060 100 1000 12960    
2103100 Boliger for vanskeligstilte, tilskudd fra Husbanken -3564   -3564      
  TOTALSUM HELSE OG VELFERD 616049 131311 167011 219626 242896 206497
        
  Kultur og næring            
4540401 Sandnes  kulturhus, utskiftning av sceneteknisk utstyr     300 300 300 300
1501600 Sandnes kulturhus - rehabilitering 26000 1000 25000      
1501600 Sandnes kulturhus - rehabilitering (tilskudd) -3000     -3000    
1501900 Sandnes kulturhus - nytt tautrekk og lysanlegg 21300 1000 20300      
  Foajé Sandnes kulturhus, oppgradering 3750   3750      
1501001 KinoKino, bygningsmessige utbedringer  2000 400 1600      
  KinoKino Sal 1, oppgradering inkl. sikkerhetstiltak 11000   11000      
1501500 KinoKino og Stasjon K,  rehabilitering 2000 1000 1000      
4630101 Avsetning til utsmykning     2053 1900 1078 752
4102200 Branntekniske tiltak i kulturbygg 4900 1387 3513      
1500900 Rehabilitering kulturbygg     3000 1500 1500 1500
1501300 Langgata 76 - rehabilitering 15250 2377 12873      
  Friluftsmuseum 350     350    
  TOTALSUM KULTUR OG NÆRING 83550 7164 84389 1050 2878 2552
        
  Byutvikling og teknisk            
  Trafikksikring/tilrettelegging            
6503899 Trafikksikring - egne prosjekter samt FTU midler     4102 500 500 500
6503799 Trafikksikring på eksisterende veinett (strakstiltak)     1000 1000 1000 1000
6503399 Trafikksikring - tiltak prioritert i Trafikksikkerhetsplan   1000 1000      
6508599 Etablering av fortau langs Figgenveien 20000 1000 19000      
6504601 Utvidelse av Solaveien 1500 500 1000      
6508299 Etablering av pendlerparkering på Ganddal stasjon 2000   2000      
6505499 Sikringstiltak i forbindelse med lovpålagt tilsyn av kommunale broer     1000 1000 1000 1000
6510999 Rehabilitering av Figvedveien bru 6000     6000    
6511099 Utskiftning av Bråstein bru 10500       10500  
6302199 Nyanlegg gatelys     1600 1600 1600 1600
6302099 Utskifting av utrangerte gatelys 30000 27244 2756      
6804099 Oppgraderinger av vei, gang-og sykkelvei og fortau     7000 7000 7000 7000
6503999 Sykkelveinett - Oppgraderinger og utvidelser     2500 1750 1750 1750
6830815 Pumptrack i Gamlaverket parken og Sandvedparken 2000 500 1500      
6508799 Tilpassning av kryss i  Melsheiveien til Blinktrase 400   400      
6508199 Veivisningsskilting og trafikkregulering av sykkelveier i Sandnes øst og Sandnes sør 5000   3000 2000    
6508899 Etablering av gang- og sykkelvei til rulleskianlegget i Melshei 12350   950 11400    
  Friluft/folkehelse            
6831399 Etablering av tursti rundt Frøylandsvatnet  12065 700 1500 1500 8365  
6831399 Etablering av tursti rundt Frøylandsvatnet  (spillemidler) -2700         -2700
6831299 Oppgradering og sammenkobling av turveinettet     1000 1000 1000 1000
6830199 Opparbeidelse, rehabilitering og utvikling av friluftsområder     1100 600 600 600
6831699 Grunnerverv for sikring til friluftsformål i Sandnesmarka 8500   2500 2000 2000 2000
  Sjøhuset i Bergevik, opprustning 500   500      
  Parker og grøntanlegg            
6840199 Oppgradering av kommunale lekeplasser     3000 3000 3000 3000
6820199 Forbedringer av parker og grøntanlegg     400 400 400 400
6863499 Oppfølging av ny tiltaksplan for parkdraget langs Storåna     300 300 300 300
6510801 Innkjøp av robotgressklippere     800 800 800 800
6831599 Innløsing av areal som omreguleres til grøntstruktur i Sandvedparken 1600 800 800      
6820599 Bystrand Luravika     1747      
6821399 Opparbeidelse av Gamlaverket leke- og aktivitetsområde 2700   2000 700    
6821499 Etablering av parkdrag langs Storåna i Sandvedparken i forbindelse med realisering av plan 2013114 Åsedalen boligpark 12350       12350  
  Gravplasser            
6860199 Oppgradering av gravplasser     1575 1000 1000 1000
6860599 Utarbeidelse av bevarings- og forvaltningsplan for gravplassen Sandnes gamle gravlund og andre gravplasser 2600 100 1000 1000 500  
6860899 Utvidelse av Høyland kirkegård 30400   1425 1425 1425 14250
6861399 Utvidelse og opparbeidelse av gravsteder på Soma gravlund 29925 1000 14725 14200    
6860999 Opparbeidelse av urnelund på Høyland gravlund 19950       1900 9500
  Utviding og opparbeiding av areal til gravplass i Forsand 3000     3000    
  Idrett            
60003 Rehabilitering av Sandnes idrettspark, Giskehallen (spillemidler) -20784 -12351 -8433      
60005 Rehabilitering av Riskahallen (spillemidler) -18098   -9049 -9049    
60008 Austrått svømmehall 277500 174819 87681 15000    
60008 Austrått svømmehall (spillemidler og programsatsningsmidler) -49735       -10000 -10000
6001000 Rehabilitering av svømmehall og hall 1 i Giskehallen 104975 7000 14850 79800 3325  
6001000 Rehabilitering av svømmehall og hall 1 i Giskehallen (spillemidler) -15000          
6001500 Rehabilitering idrettsbygg     1000 1000 1000 1000
6806299 Skifte av kunstgress     3885 2500 2500 2500
6805199 Rehabilitering og utvikling av eksisterende idrettsplasser og løkker     1550 450 450 450
6805599 Grunnerverv og etablering av idrettsanlegg/kunstgressbaner     9453      
6806499 Tiltak for å oppfylle nye miljøkrav til kunstgressbaner 1200 600 600      
6806399 Infrastrukturinvesteringer i forbindelse med etablering av Østerhus Arena 919   919      
6806599 Rehabilitering av toppdekket til friidrettsbanen på Sandnes stadion (spillemidler) -500         -500
6806699 Flytende offentlig utendørsbasseng i Vågen med varmtvann 28500   28500      
6806699 Flytende offentlig utendørsbasseng i Vågen med varmtvann (spillemidler) -6000          
6508499 Etablering av utkikkspunkt på toppen av Hanatrappene 5000 2000 3000      
6002100 Utrede ishall, evt. kombinert med dobbel idrettshall/svømmehall           2000
  Diverse            
6304899 Etablering av havnepromenade nord for rådhuset  1500   1500      
6010199 Utskifting av maskiner og utstyr for forbedret drift     400 400 400 400
6304299 Byutviklingstiltak     2618      
6505117 GASS-egenandel (((Gjennomføring Av SentrumsStrategien)))       10840      
7580099 Rundkjøring og diagonal Hoveveien, finansiering -40000   -2000 -6000    
6910157 Opparbeidelse av Kydnaveien     1835      
6202201 Tiltak ved fjerning av oppdemming Frøylandsvatnet 3000 1000 2000      
6202399 Tiltak for håndtering av økt vannføring i Frøylandsbekken 10000   2000 8000    
6650299 Parkeringsautomater 1000   1000      
  TOTALSUM BYUTVIKLING OG TEKNISK 494117 205912 237329 155276 54665 38850
        
  Økonomi            
1208299 BI verktøy 100   100      
  TOTALSUM ØKONOMI 100   100      
        
  VAR            
  Avløp            
7709199 Oppgradering kulvert Lurabekken  12000 4000 4000 4000    
7506099 Omlegging kulvert Stangelandsåna 51000 30721 10279 10000    
7507099 Klimatilpassing     9896 10000 15000 15000
7507699 Sanering Skeianeområdet, Skogsbakken, Kiprå med flere 36000 19487 10513 6000    
7509502 Omlegging hovedkloakken på strekningen Ganddalsgaten- Vågsgata  66000 11000 14000 23000 14000 4000
7702401 Tiltak for å redusere fremmedvann på spillvannsnettet 13700   700 1000 5000 7000
7702299 Oppfølging avløpsstrategi spredt bebyggelse 5000 1000 1000 1000 1000 1000
7508499 Teknisk utstyr avløpsnett; pumping, slamsuging osv     5000   5000  
7508599 Forsand, hovedavløpsledning Dagevik - Myra       7000 8000  
7508699 Sanering Espedalsveien - Odinsgate med flere         7000 14000
  Vann            
7504199 Optimalisering av vannforsyning Hommersåk 16000 8200 7800      
7602401 Tiltak for å redusere lekkasjer i vannledningsnettet 6000   500 500 2000 3000
  Vann og avløp            
7702199 Oppgradering og driftsoptimalisering tekniske installasjoner     6000 6000 8000 8000
7507199 Enøk-tiltak tekniske installasjoner     5000 7000 7000 8500
7702125 Separering og trykksonejustering på strekningen Åsveien-Ulvanuten  21000   6000 10000 5000  
7507899 Hovebakken - Sanering og omlegging VA     1800      
7702399 Etablering VA ledninger Usken 5181 2500 2681      
  Renovasjon            
7806299 Avfallsbeholdere/teknisk utstyr     2600 1500 1500 1500
7806599 Tiltak på nedlagt deponi     500 500 500 500
7807799 Kommunale returpunkt     1000 1000 1000 1000
  Sambarbeidsprosjekt            
7509102 Flytting av vann- og avløpsledninger i forbindelse med bygging av fylkesvei 505 på strekningen Skjæveland-Foss-Eikeland 12000 4237 7763      
7508799 Omlegging og oppgradering av ledningsnett i forbindelse med etablering av bussveien på Lura            7000
7508899 Omlegging kommunale ledninger E39 fra Kvelluren til Ålgård       4000 3000  
  TOTALSUM VAR 243881 81145 97032 92500 83000 70500
        
  Kommunens fellesområde            
6304699 Ruten - byrom, teknisk plan og utomhusplan 165000 58219 48281 43500 15000  
1002000 Sentrum parkeringsanlegg A8, 258 plasser 163400 4000 34000 115400 10000  
1002000 Innredning sykkelverksted, parkeringsanlegg 3800     3800    
1002000 Innredning forretningsareal, parkeringsanlegg 13200     13200    
1002000 Finansiering nytt parkeringshus -61000   -22970 -38030    
4007299 Opparbeidelse ekstern infrastruktur Skeiane/rådhuset, rekkefølgekrav 43400 1000 27000 12600 2800  
4007299 Tilskudd infrastruktur ihht kjøpekontrakt -8000       -8000  
4007151 Nytt rådhus, kvartalet A4, salg av gamle rådhus -50750 -45000 -5750      
4007399 Overføring fra Sandnes tomteselskap KF, salg av rådhusmarka     -25000 -25000    
4007153 Salg av eiendommer Haakon 7s gate -65000   -40000 -25000    
6506599 Offentlige arealer    24600 33500 15000 10000 10000
6506599 Offentlige arealer, finansiering parkeringsanlegg     -23500      
6001499 Inntekt fra salg av gamle brannstasjon -50000   -50000      
1200999 Digital strategi     1300 1300 1300 1300
1202199 Nettverk - kommune felles 10000 3000 3000 2000 2000  
1105199 Kapitaltilskudd til pensjonskasser     20300 22300 25300 27300
1200943 Oppgradering dokumenthåndteringssystem     1000 600 600 600
1205199 Et mer fleksibelt dokumenthåndteringssystem  3000   3000      
1204899 Nytt utstyr for elektronisk løsning for politiske dokumenter 1000 500 500      
1204699 Valg 2019, 2021 og 2023 - Nytt datautstyr 1200 300   450   450
1204799 Utskiftning av stemmeavlukker 2021 400     400    
1205299 Nye folkevalgte – nytt utstyr for elektronisk løsning for politiske dokumenter 1000         1000
1205399 Ladepunkt El-biler for tjenestebiler 3500   3500      
4232099 Inventar i innleid bygg SLS/FBU/Flyktningenheten 14250   14250      
  TOTALSUM KOMMUNENS FELLESOMRÅDE 188400 46619 22411 142520 59000 40650
        
  Eiendom            
4000100 Miljøtiltak, kommunale bygg     3300 3300 3300 3300
4100400 Innemiljø i øvrige kommunale bygg, oppgradering     7500 5000 5000 5000
4100200 ITV-anlegg (kameraovervåking)     1000 1000 1000 1000
41013 Omlegging intern kommunikasjon for tekniske styresystemer     300 300 300 300
41014 Adgangskontroll anlegg, utfasing av eldre låssystem og overgang til elektronisk skallsikring     1500 1500 1500 1500
41015 Oppgradering av varmeanlegg i kommunale formålsbygg     600 600 600 600
4100300 Universell utforming     2000 2000 5000 5000
41023 Nedgravde avfallscontainere     1000 1000 1000 1000
4102800 Programvare og programmering fagservere i kommunens formålsbygg     950 950 950 950
4102900 Lyse fjernvarme tilkobling kommunale bygg 17641 15875 1766      
4103101 Regulering Vagleleiren 3000 500 2500      
4103102 Regulering gamle Figgjo Skole 1500   1500      
4103103 Regulering Vatne Skole 1500   1500      
4103104 Regulering Riskatun 3000   3000      
4103105 Regulering Vatneleiren 3000     1500 1500  
4103300 Oppgradering av dusjanlegg for å hindre legionella     2000 2000 2000 2000
4101600 Oppgradering av brannvarslingsanlegg, tiltaksplaner og rommerking 3000 700 1300 1000    
4103400 Solskjerming skoler     1000 1000 1000 1000
4103500 Asfaltering og merking av parkeringsplasser på skoler og barnehager      700 700 400  
4103600 Garderobeanlegg Vagleleiren 19000   19000      
4100800 Radontiltak i bygg med for høye Bq-verdier     1500 1500 1500 1500
1300199 Digitalisering og organisering av Brann og FDV-Dokumentasjon for formålsbygg     3000 1500 1500  
  TOTALSUM EIENDOM 51641 17075 56916 24850 26550 23150
Publisert: 06.06.2017 16:34
Sist endret: 22.10.2019 13:57