Budsjettskjema 2A, investeringsbudsjettet

Tusen kroner

  Oppr budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023
Investeringer i anleggsmidler 419424 1283993 1191980 772812 596574
Utlån og forskutteringer 844770 240000 240000 240000 240000
Kjøp av aksjer og andeler 17300 0 0 0 0
Avdrag på lån 150000 160000 170000 180000 190000
Avsetninger 8245 0 0 0 0
Årets finansieringsbehov 1439739 1683993 1601980 1192812 1026574
Finansiert slik:
Bruk av lånemidler 1037623 1025007 1050215 735859 602880
Inntekter fra salg av anleggsmidler 128384 95250 24550 0 23950
Tilskudd til investeringer 6290 91006 130088 110828 75705
Kompensasjon for merverdiavgift 44388 164661 155601 99298 74538
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 176859 183863 193863 203863 213863
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Sum ekstern finansiering 1393544 1559787 1554317 1149848 990936
Overført fra driftsbudsjettet 38248 124206 47663 42964 35638
Bruk av udisp. i inv. regnskapet 0 0 0 0 0
Bruk av avsetninger 7947 0 0 0 0
Sum finansiering 1439739 1683993 1601980 1192812 1026574
Udekket /udisponert = 0 0 0 0 0 0
Publisert: 06.06.2017 16:34
Sist endret: 21.10.2019 10:16