Driftsrammer per kostrafunksjon

Funksjon   2020
100 POLITISK STYRING 24014
110 KONTROLL OG REVISJON 7178
120 ADMINISTRASJON 439786
121 FORVALTNINGSUTGIFTER I EIENDOMSFORVALTNINGEN 10025
130 ADMINISTRASJONSLOKALER 6762
170 ÅRETS PREMIEAVVIK -114850
171 AMORTISERING AV TIDLIGERE ÅRS PREMIEAVVIK 53529
172 PENSJON 25091
180 DIVERSE FELLESUTGIFTER 14099
190 INTERNE SERVICEENHETER 173900
201 BARNEHAGE 674584
202 GRUNNSKOLE 935594
211 STYRKET TILBUD TIL FØRSKOLEBARN 77896
213 VOKSENOPPLÆRING 12500
215 SKOLEFRITIDSTILBUD 28177
221 BARNEHAGELOKALER OG SKYSS 8140
222 SKOLELOKALER 40473
223 SKYSS AV ELEVER 13825
231 AKTIVITETSTILBUD BARN OG UNGE 11931
232 FOREBYGGING, HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENESTE 62957
233 ANNET FOREBYGGENDE HELSEARBEID 6775
234 AKTIVISERINGS- OG SERVICETJ. OVENF. ELDRE OG PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER 80711
241 DIAGNOSE, BEHANDLING, RE/HABILITERING 116111
242 RÅD, VEILEDNING OG SOSIALT FOREBYGGENDE ARBEID 61408
243 TILBUD TIL PERSONER MED RUSPROBLEMER 37756
244 BARNEVERNTJENESTE 45195
251 BARNEVERNTILTAK NÅR BARNET IKKE ER PLASSERT AV BARNEVERNET 9708
252 BARNEVERNTILTAK NÅR BARNET ER PLASSERT AV BARNEVERNET 53068
253 HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON 354400
254 HELSE- OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE 604174
256 TILBUD OM ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD I KOMMUNENE 13108
261 INSTITUSJONSLOKALER 35687
265 KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER -44436
273 ARBEIDSRETTEDE TILTAK I KOMMUNAL REGI 14540
275 INTRODUKSJONSORDNING 40855
276 KVALIFISERINGSORDNINGEN 17351
281 YTELSE TIL LIVSOPPHOLD 118720
283 BISTAND TIL ETABL. OG OPPRETTH. AV EGEN BOLIG 22272
301 PLANSAKSBEHANDLING 32593
302 BYGGEBEHANDLING OG EIERSEKSJONERING 3554
303 KART OG OPPMÅLING 2645
315 BOLIGBYGGING OG FYSISKE BOMILJØTILTAK 2393
321 KONSESJONSKRAFT, KRAFTRETTIGHETER OG ANNEN KRAFT FOR VIDERESALG -30000
325 TILRETTELEGGING OG BISTAND FOR NÆRINGSLIVET 7538
329 LNADBRUKSFORVALTNING OG LANDBRUKSBASERT NÆRINGSUTVIKLING 3211
330 SAMFERDSELSBEDRIFTER / TRANSPORTTILTAK -3864
332 KOMMUNALE VEIER 34213
335 REKREASJON I TETTSTED 13598
338 FOREBYGGING AV BRANN OG ANDRE ULYKKER 204
339 BEREDSKAP MOT BRANNER OG ANDRE ULYKKER 69263
345 DISTRIBUSJON AV VANN -17780
353 AVLØPSNETT/INNSAMLING AV AVLØPSVANN -36503
355 INNSAMLING, GJENVINNING OG SLUTTBEHANDLING AV HUSHOLDNINGSAVFALL 712
360 NATURFORVALTNING OG FRILUFTSLIV 6360
365 KULTURMINNEFORVALTNING 1320
370 BIBLIOTEK 14827
375 MUSEER 8489
377 KUNSTFORMIDLING 5452
380 IDRETT OG TILSKUDD TIL ANDRES IDRETTSANLEGG 5417
381 KOMMUNALE IDRETTSBYGG OG IDRETTSANLEGG (drift og vedlikehold) 39292
383 KULTURSKOLER 30831
385 ANDRE KULTURAKTIVITETER OG TILSKUDD TIL ANDRES KULTURBYGG 12913
386 KOMMUNALE KULTURBYGG 16576
390 DEN NORSKE KIRKE 34130
392 TILSKUDD TIL TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN 5614
393 GRAVPLASSER OG KREMATORIER 4702
800 SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE -2719000
840 STATLIG RAMMETILSKUDD OG ØVRIGE GENERELLE STATSTILSKUDD -1869200
850 GENERELT STATSTILSKUDD VEDRØRENDE FLYKTNINGER M.V. -104050
870 RENTER/UTBYTTE OG LÅN (INNLÅN OG UTLÅN) 214480
880 INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER 117056
  T O T A L T 0
Publisert: 06.06.2017 16:32
Sist endret: 04.01.2020 12:19