Øvrige økonomiske forpliktelser

Garantier

I tillegg til risikoelementer som følge av eierskapet i IKS-ene og AS-ene har Sandnes kommune garantiansvar ovenfor flere andre aktører, på totalt kr 176 millioner per 2018.

Garantihaver (beløp i 1000 kr)

Garanti per 31.12.2018

Øvrig vedtatt/utstedt garanti

Total

Barnehager

50087

600

50687

Borettslag/bofellesskap

6314

 

6314

Sandnes kirkelige fellesråd

93627

 

93627

Forus Folkehelsesenter AS

26135

 

26135

Sandnes Ulf Stadion

 

23968

23968

Sum

176163

23968

200731

Størrelsen på garantiene er i kolonnen «garanti per 31.12.2018» basert på regnskapstall over saldo på lån kommunen garanterer for. Garantien på kr 23,9 millioner til Sandnes Ulf Arena AS er vedtatt av bystyret, men lånet er ikke tatt opp enda. Østerhus Arena er under oppføring og det løper derfor byggelån. Det er ventet at byggeprosjektet ferdigstilles på våren 2020, og da foretas også konvertering til langsiktig lån. Garantien stilt til Forus Folkehelsesenter AS er beheftet med høy risiko og mulighet for oppbud. Inndekning av garantien må skje ved finansiering fra frie midler (disposisjonsfond). Selskapet har ikke likvide midler til å betjene finansutgifter i den størrelsesorden som oppføringen av anlegget representerer. Sandnes, sammen med garantikommunene Stavanger og Sola, følger tett opp utviklingen i de tre selskapene som utgjør Forus Sportssenter.

Summen av vedtatte garantier for Sandnes kommune utgjør et garantiansvar på kr 200 millioner (både lån som er tatt opp og nye vedtatte garantier). 

Oppsummert – kommunens samlede økonomiske risiko ved selskaper og garantier

Redegjørelsen ovenfor viser at kommunens totale økonomiske garantiansvar ved utgangen av 2018 utgjør kr 1,168 milliarder. Dette omfatter de rene garantier som kommunen har ansvar for i form av direkte garantiavtaler og lån som IKS-ene har tatt opp. Legges pro-rata ansvaret per 31.12.2018 til for IKS-ene øker kommunens økonomiske ansvar til kr 1,355 millioner. Risikoen knyttet til et slikt betydelig garantiansvar er høy, sett i forhold til muligheten kommunen har for å omsette pant i bygg/eiendom til penger. Erfaringene fra arbeidet knyttet til garantien i Forus Folkehelsesenter AS bekrefter dette. Rådmannen vil derfor fremover legge betydelig mer vurderinger i blant annet omsettelighet av pant og driftsutgifter/inntekter før det innvilges kommunal garanti. Med hjemmel i ny kommunelov og dens forskrifter vil det bli utarbeidet nye retningslinjer og avtalemal for garantier.

Publisert: 18.10.2018 15:14
Sist endret: 23.10.2019 09:42