Innovasjon og digitalisering

Viktige samfunnsoppgaver kan ikke lenger løses med å gjøre mer av det samme – Sandnes kommune må jakte på de smarte løsningene. Ny teknologi åpner nye muligheter for forenkling og forbedring av tjenesteproduksjon, og for nye og bedre måter å samhandle med innbyggere og næringsliv. Det nyopprettede området Innovasjon og digitalisering samler fagfeltene innovasjon, digitalisering og kommunikasjon, og skal være en pådriver for endring og forbedring i kommunen.
Organisering av tjenesteområdet:

Innovasjon og digitalisering består av områdene innovasjon, kommunikasjon, digitalisering, informasjonssikkerhet og miljøledelse for egne virksomheter.

Mål 1: Sandnes skal være et inkluderende og mangfoldig samfunn

Tjenesteinnovasjon og bruk av teknologi for å forenkle, forbedre og effektivisere tjenesteleveransene er vesentlig for å opprettholde og øke kvaliteten på kommunens tjenester. Sandnes kommune skal utvikle bedre og mer effektive tjenester ved å ta i bruk ny teknologi, søke samarbeid på tvers av sektorer og fagområder, og gjennom god dialog med innbyggerne. Sandnes kommune skal være pådriver for modige, kreative og gode løsninger, og vil ta i bruk både etablerte standarder og egenutviklede tjenester - til beste for både innbyggerne og kommunen.

Strategi 1: Sandnes skal skape gode og likeverdige levekår for alle

Det er viktig for kommunen å sikre at alle henger med i den digitale utviklingen. Digital analfabetisme kan bli en utfordring dersom løsninger som velges blir for krevende å bruke. Sandnes kommune skal derfor sikre at løsninger som utvikles ikke virker ekskluderende, men ivaretar flest mulige behov.

Løsningene skal være:

 • Enkle og lett forståelige
 • Universelt utformede og brukerorienterte
 • Relevante
 • Samkjørte slik at det ikke spørres om opplysninger som vi allerede har tilgang til

Prioriteringer innen ovennevnte strategi i økonomiplanen 2020-2023

 • D1          Workshops, fasilitering og kompetanseutvikling.
 • D2          Medlemskap i nasjonale og regionale nettverk.
 • D3          IT-sikkerhet - Holdningsskapende arbeid, phisingtester, nasjonal sikkerhetsuke,
                 interne seminarer og kurs, konsulentbistand for styringsverktøy med mer.
 • D4          Medlemskap og deltakelse i DigiRogaland.
 • D5          0,5 årsverk kommunikasjonsmedarbeider.
 • D6          Generell innsparing Innovasjon og digitalisering.

Strategi 2: Sandnes skal styrke mangfoldet og det frivillige engasjementet i befolkningen

Nærdemokrati er viktig. Ny teknologi gir nye muligheter for dialog og samhandling med brukere, innbyggere og næringsliv. For å styrke lokaldemokratiet må ulike kanaler tas i bruk for å koble innbyggere med lokalsamfunnet. Streaming av politiske møter og meroffentlighet på de politiske arenaer og et klarere språk er prioriterte tiltak for å styrke deltakelsen i demokratiet lokalt. 

Prioriteringer innen ovennevnte strategi i økonomiplanen 2020-2023

 • D1          Workshops, fasilitering og kompetanseutvikling.
 • D2          Medlemskap i nasjonale og regionale nettverk.
 • D3          IT-sikkerhet - Holdningsskapende arbeid, phisingtester, nasjonal sikkerhetsuke, 
                 interne seminarer og kurs, konsulentbistand for styringsverktøy med mer.
 • D4          Medlemskap og deltakelse i DigiRogaland.
 • D5          0,5 årsverk kommunikasjonsmedarbeider.

Strategi 3: Sandnes skal sikre god dialog med innbyggere

God dialog med innbyggerne er grunnpilaren i en velfungerende kommune og viktig for å gjøre den enkelte i stand til å engasjere seg i sin hverdag. Ny teknologi og innovative samarbeidsformer gir nye muligheter og krever samarbeid mellom ansatte, innbyggere, næringsliv og akademia. Innbyggerne er en ressurs i utviklingen av framtidens tjenester.

Sandnes kommune vil være god på brukerservice og effektiv oppgaveløsing. Det skal arbeides for tillit og godt samspill mellom byens befolkning, kommunale virksomheter, ansatte og folkevalgte organer. Klart språk og brukertilpasset kommunikasjon vil være en viktig del av dette. Gjennom aktivt kommunikasjonsarbeid skal kommunens omdømme som tjenesteyter og arbeidsplass styrkes. Kommunen skal kommunisere som en aktør; helhetlig, åpent og profesjonelt, slik at innbyggerne kjenner og har tillit til Sandnes kommune.

Prioriteringer innen ovennevnte strategi i økonomiplanen 2020-2023

 • D1          Workshops, fasilitering og kompetanseutvikling.
 • D2          Medlemskap i nasjonale og regionale nettverk.
 • D3          IT-sikkerhet - Holdningsskapende arbeid, phisingtester, nasjonal sikkerhetsuke, 
                 interne seminarer og kurs, konsulentbistand for styringsverktøy med mer.
 • D4          Medlemskap og deltakelse i DigiRogaland.
 • D5          0,5 årsverk kommunikasjonsmedarbeider.
 • D6          Generell innsparing Innovasjon og digitalisering.

Mål 2: Sandnes kommune skal være en attraktiv kommune

Sandnes kommune arbeider for å bli et smartere samfunn, gjennom å sette innbygger i fokus og ta i bruk ny teknologi, innovative metoder, samarbeid og samskaping for å bli mer bærekraftig, attraktiv og tilpasningsdyktig. Sandnes kommune er medlemmer i kommunenettverket Smartbyene, og har i fellesskap med disse utviklet et nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn. Sandnes kommune vil legge det nasjonale vegkartet til grunn ved utvikling av strategi for innovasjon, digitalisering og smartbysatsing.

Strategi 4: Sandnes kommune skal inspirere og tilrettelegge for sunn mobilitet

Mobilitetstiltak for å legge til rette for at flere ansatte sykler, går eller benytter kollektive transportmidler til og fra jobb og på arbeidsreiser er viktige bidrag til det samlede mobilitetsomstillingen i kommunen.  Kommunen tilbyr medlemskap i HjemJobbHjem-ordningen for ansatte. Gjennom denne ordningen er det også satt ut bysykler i sentrum og på sentrale målepunkt utenfor sentrum. 

En samlet løsning for mobilitet er i ferd med å bli etablert, i første omgang for rådhusets ansatte. Løsningen innebærer at el-sykler, el-sparkesykler og biler tilgjengeliggjøres for ansatte slik at de kan booke riktig transportmiddel til riktig tid. Løsningen er skalerbar for andre lokasjoner i kommunen dersom den fungerer som tenkt. Målet er å redusere behov for egen bil på jobb, samt flytte ansatte effektivt rundt i løpet av arbeidsdagen.

Prioriteringer innen ovennevnte strategi i økonomiplanen 2020-2023

 • D1          Workshops, fasilitering og kompetanseutvikling.
 • D2          Medlemskap i nasjonale og regionale nettverk.
 • D3          IT-sikkerhet - Holdningsskapende arbeid, phisingtester, nasjonal sikkerhetsuke, 
                 interne seminarer og kurs, konsulentbistand for styringsverktøy med mer.
 • D4          Medlemskap og deltakelse i DigiRogaland.
 • D5          0,5 årsverk kommunikasjonsmedarbeider.
 • D6          Generell innsparing Innovasjon og digitalisering.

Mål 3 Sandnes kommune skal være en ansvarlig og offensiv samfunnsutvikler

I Sandnes kommune skal det satses på kunnskapsbygging som gjør kommunen bedre i stand til å møte framtiden. Evnen til å henge med i utviklingen innen ny teknologi, nye samarbeidsformer, nye ledelsesformer og nye næringer vil være helt avgjørende for at Sandnes skal være en attraktiv kommune å bo og jobbe i. Derfor skal kommunen øke den digitale kompetansen internt i kommunen, sikre at Sandnes har god digital infrastruktur, og bruke kommunens åpne datasett aktivt som ‘råvare’ for å stimulere til innovasjon og effektivisering.

Nye digitale løsninger gir nye muligheter, men samtidig også øke sårbarheten. God sikkerhetskultur og stabile IKT-løsninger er sentralt for at befolkningen og sentrale brukere skal ha tillit til at alle systemer, nettverk og digitale tjenester som driftes av Sandnes kommune er sikre og pålitelige. Enheten innovasjon og digitalisering vil ha ansvar for å øke organisasjonens kompetanse og bevissthet omkring informasjonssikkerhet.  

Strategi 1: Sandnes kommune skal møte framtidens vekst og behov

For å møte fremtidens vekst og behov vil økt bruk av innovasjon, teknologi og digitale løsninger være viktige for å opprettholde og øke dagens tjenesteproduksjon så langt som mulig innenfor gjeldende rammer. 

Innovasjonsarbeid

Innovasjonsarbeid vil nesten alltid foregå på tvers av grupper, profesjoner og organisasjoner, fordi man trenger andres kunnskap og ressurser, og fordi endring av praksis ofte påvirker andre rundt. Dette stiller krav til kompetanse innen omstilling hos ansatte og ledere.  Innovasjon defineres som nytt, nyttig og nyttiggjort. Det som skapes skal ikke bare være nytt og nyttig, men også tas i bruk. Arbeidet med innovasjon omfatter både konsernfunksjoner og tiltak innenfor de enkelte tjenesteområdene

Endring og omstilling ved ny bruk av teknologi

Teknologien åpner opp for å løse innbyggernes behov og krav på en mer effektiv måte. Digitalisering handler selvsagt om teknologi, men mest av alt innebærer den en endring for menneskene som skal bruke teknologien. Sandnes kommune vil tilby tjenester basert på digitale plattformer og selvbetjeningsløsninger der det er mulig. Kommunen må derfor skape en kultur der ansatte jobber sammen og på tvers av eksisterende organisasjon og hvor innbyggerne involveres når behov skal forstås og løsninger skal utvikles. Det er en endring som stiller krav til omstillingsevne og riktig kompetanse på rett sted i alle kommunens virksomheter.

Nasjonale krav til digital utvikling

Behovet for forsterket innsats på digitaliseringsområdet og sektorspesifikke krav til bruk av standarder og felleskomponenter øker i takt med at omfanget av statlige digitaliseringsprosjekter som berører kommunene og nasjonale felleskommunale prosjekter og løsninger vokser frem. Kommunene opplever at digitale trender utfordrer dagens tjenesteproduksjon og at det er krevende å møte de nasjonale initiativene innenfor ulike tjenesteområder.

DigiRogaland

For å møte utfordringsbildet har kommunene i Rogaland gått sammen om å etablere for et felles regionalt kompetansesamarbeid på digitaliseringsområdet – DigiRogaland. Til nå har samarbeidet vært finansiert gjennom skjønnsmidler fra Fylkesmannen, men fra 2020 må kommunene selv dekke finansieringen.

Prioriteringer innen ovennevnte strategi i økonomiplanen 2020-2023

 • D1          Workshops, fasilitering og kompetanseutvikling.
 • D2          Medlemskap i nasjonale og regionale nettverk.
 • D3          IT-sikkerhet - Holdningsskapende arbeid, phisingtester, nasjonal sikkerhetsuke, 
                 interne seminarer og kurs, konsulentbistand for styringsverktøy med mer.
 • D4          Medlemskap og deltakelse i DigiRogaland.
 • D5          0,5 årsverk kommunikasjonsmedarbeider.
 • D6          Generell innsparing Innovasjon og digitalisering.

Strategi 2: Sandnes skal utøve et bevisst samfunnsansvar

Informasjonshåndtering

Sandnes kommune er opptatt av at kommunens innbyggere og næringsliv har tillit til at informasjon, herunder sensitiv eller personlig informasjon, håndteres på en betryggende måte og i henhold til gjeldende lover og regler. Kommunen forvalter store mengder informasjon og stadig mer av den er elektronisk. Det finnes mange typer slike informasjonsressurser, og mye av denne informasjonen er verdifull, sensitiv eller på andre måter beskyttelsesverdig. Den skal forvaltes og arkiveres på forskriftsmessig vis, og det skal sikres at den ikke kommer på avveie, mistes eller blir kompromittert slik at man ikke kan stole på den lenger. Det skal også sikres at bare de rette personene har tilgang til informasjonen.

Informasjonssikkerhet

Informasjonssikkerhet er arbeidet med å sikre og forvalte informasjonsressurser. Dette arbeidet berører fagfelter som ledelse, jus, revisjon, organisasjon, administrasjon og IT-sikkerhet. Kunnskap er en forutsetning for å ivareta informasjonssikkerhet på en god måte i kommunens virksomheter og prosesser. Det er viktig med høy bevissthet, forståelse og kompetanse på informasjonssikkerhet både blant ledere og ansatte i kommunen.

Viktige aspekter innen informasjonssikkerhet er:

 • Holdninger og rutiner i organisasjonen
 • Gjennomføre informasjonssikkerhetsdag
 • Deltakelse i nasjonale kampanjer
 • Gjennomføre stresstester i egen organisasjon.

Prioriteringer innen ovennevnte strategi i økonomiplanen 2020-2023

 • D1          Workshops, fasilitering og kompetanseutvikling.
 • D2          Medlemskap i nasjonale og regionale nettverk.
 • D3          IT-sikkerhet - Holdningsskapende arbeid, phisingtester, nasjonal sikkerhetsuke, 
                 interne seminarer og kurs, konsulentbistand for styringsverktøy med mer.
 • D4          Medlemskap og deltakelse i DigiRogaland.
 • D5          0,5 årsverk kommunikasjonsmedarbeider.
 • D6          Generell innsparing Innovasjon og digitalisering

Strategi 3: Sandnes kommune skal arbeide målrettet for å oppfylle klimaforliket

Sandnes kommune som arbeidsgiver er en av de største virksomhetene i kommunen. Kommunen er derfor bevisst på at en gjennom virksomheten innvirker på ytre miljø og klimaendringer. Skal Sandnes kommune kreve at næringslivet og resten av samfunnet gjennomfører ressurskrevende miljøtiltak, må kommunen gå foran med et godt eksempel og samtidig være åpne om hva som gjøres.

Sandnes kommune har derfor valgt å bli en del av ordningen Miljøfyrtårn, og har som mål å sertifisere alle kommunens virksomheter innenfor denne ordningen innen 2023.

Innflytting i nytt rådhus bidrar positivt til nullvekstmålet i bymiljøpakken. Rådhuset har nærhet til kollektivknutepunkt og flere benytter seg av offentlig transport. Nærhet til andre avdelinger i kommunen reduserer behovet for forflytning og bilbruk i løpet av arbeidsdagen.

Prioriteringer innen ovennevnte strategi i økonomiplanen 2020-2023

 • D1          Workshops, fasilitering og kompetanseutvikling.
 • D2          Medlemskap i nasjonale og regionale nettverk.
 • D3          IT-sikkerhet - Holdningsskapende arbeid, phisingtester, nasjonal sikkerhetsuke, 
                 interne seminarer og kurs, konsulentbistand for styringsverktøy med mer.
 • D4          Medlemskap og deltakelse i DigiRogaland.
 • D5          0,5 årsverk kommunikasjonsmedarbeider.
 • D6          Generell innsparing Innovasjon og digitalisering.

Publisert: 19.10.2019 12:12
Sist endret: 21.10.2019 10:32