Kultur og byutvikling

  Vedtatt budsjett 2018 Vedtatt budsjett 2019 Endring
Driftstilskudd til frivillige lag og foreninger 1141000 1150000 9000
Jamfør vedtatte retningslinjer for kulturtiltak, bsak 78/15.
Driftstilskudd til private bydelshus 729000 729000 0
Jamfør vedtatte retningslinjer for kulturtiltak, bsak 78/15.
Tilskudd til husleie ved bruk av Sandnes kulturhus 530000 530000 0
Tilskudd til kulturtiltak 1222000 1235000 13000
Tilskudd til åpne kulturarrangement/prosjekt, ungdomstiltak, kulturpris og -stipend jamfør vedtatte retningslinjer for kulturtiltak, bsak 78/15 .
Tilskudd til BUBS 125000 125000 0
Rogaland Arboret 1216000 1234000 18000
Stifterkommunene og styret i Rogaland Arboret har i samrådsmøte 12.9.2013 kommet frem til at det inngås likelydende avtale for 4 år om tilskuddet. Sandnes som vertskommune betaler kr 14, Stavanger kr 5 og de andre kommunene kr 8. Beløpet indeksreguleres. I løpet av perioden skal også fremtidig organisering/eierform utredes. 
Ryfylke friluftsråd 1047000 1090000 43000
Justeres årlig for økt folketall og deflator.
Jæren friluftsråd 1047000 1090000 43000
Justeres årlig for økt folketall og deflator.
Tilskudd til idrettsformål, arrangementer, aktivitet og anlegg 3000000 3000000 0
Jærmuseet 6223000 6453000 230000
Justeres årlig i henhold til folketall pr 1. januar og prisjustering.
Opera Rogaland IKS 650000 700000 50000
Sandnes kommune og Stavanger kommune er begge deleiere med lik eierandel og forpliktelser i henhold til selskapsavtalen. I tillegg til årlige driftstilskudd fra eierkommunene budsjetterer operaselskapet med statstilskudd, tilskudd fra Stavanger symfoniorkester, sponsorinntekter, legater, og billettinntekter.
Sum  16930000 17336000 406000
Publisert: 06.06.2017 16:30
Sist endret: 14.12.2018 12:56