Øvrige økonomiske forpliktelser

Garantier

I tillegg til risikoelementer som er presentert ovenfor som følge av eierskapet i IKS-ene og AS-ene har Sandnes kommune garantiansvar ovenfor flere andre aktører, på totalt kr 182 millioner.

Garantihaver

Garanti per 31.12.2017

Øvrig vedtatt/utstedt garanti

Total

Barnehager

53 996

600

54 596

Borettslag/bofellesskap

9 184

 

9 184

Sandnes kirkelige fellesråd

91 905

 

91 905

Forus Folkehelsesenter AS

27 379

5000

32 379

Sandnes Ulf Stadion

 

23 968

23 968

Sum

         182 464

                   29 568

212 032

Størrelsen på garantiene er i kolonnen «garanti per 31.12.2017» basert på regnskapstall over saldo på lån kommunen garanterer for. Garantien på kr 0,6 millioner under barnehage ble vedtatt i juni 2017, men lån ble ikke tatt opp før i juni 2018. Garantien på kr 5 millioner til Forus Folkehelsesenter og på kr 23,9 millioner til Sandnes Ulf Arena AS er garantier som er vedtatt av bystyret, men det er ikke meddelt kommunen at lånene er tatt opp enda.
Akkumulert utgjør vedtatte garantier for kommunen et garantiansvar kr 212 millioner (både lån som er tatt opp og nye vedtatte garantier). Kommunens totale garantiansvar (både lån som er tatt opp og nye vedtatte garantier) dersom man inkluderer garantihaverne i tabellen over og garantiene kommunen har overfor gjeld i selskapene kommunen har eierskap i utgjør dette kr 1,02 milliarder. Risikoen knyttet til et slikt betydelig garantiansvar er høy, sett i forhold til muligheten kommunen har for å omsette pant i bygg/eiendom til penger. Framover bør omsettelighet av pant og driftsutgifter/inntekter være en del av vurderingene som gjøres før det innvilges kommunal garanti.

Publisert: 18.10.2018 15:14
Sist endret: 08.03.2019 10:03