Økonomisk oversikt drift og investeringer

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Tusen kroner

DRIFTSBUDSJETTET Regnskap 2016   Budsjett 2017   Budsjett 2018   Budsjett 2019   Budsjett 2020   Budsjett 2021
Driftsinntekter
Brukerbetalinger 194378 173993 177540 177370 176715 176135
Andre salgs- og leieinntekter 405026 408271 421017 435058 455695 470730
Overføringer med krav til motytelse 571211 312068 299582 295682 295682 295682
Rammetilskudd 1496945 1535634 1672000 1657000 1652000 1655000
Andre statlige overføringer 124696 120270 134666 128011 121024 118044
Andre overføringer 23194 5554 20586 48286 12886 5586
Skatt på inntekt og formue 2268290 2319000 2335000 2390000 2447000 2508000
Eiendomsskatt 0 0 0 0 105000 105000
Andre direkte og indirekte skatter 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter 5083740 4874790 5060391 5131407 5266002 5334177
Driftsutgifter
Lønnsutgifter 2492324 2562146 2612214 2629616 2645885 2654716
Sosiale utgifter 670097 667180 720158 720158 720158 720158
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 506714 423179 429792 443686 430107 432111
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 1162503 1301632 1216743 1273263 1323398 1366541
Overføringer 302475 208359 229998 228677 228622 228108
Avskrivninger 59378 76231 69000 71000 74000 77000
Fordelte utgifter -176701 -245099 -99831 -100219 -100618 -100618
Sum driftsutgifter 5016790 4993628 5178074 5266181 5321552 5378016
Brutto driftsresultat 66950 -118838 -117683 -134774 -55550 -43839
 
  Regnskap 2016   Budsjett 2017   Budsjett 2018   Budsjett 2019   Budsjett 2020   Budsjett 2021
Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte 264524 273774 273331 314315 340085 362403
Mottatte avdrag på utlån 97699 121909 135328 159822 172275 181195
Sum eksterne finansinntekter 362223 395683 408659 474137 512360 543598
Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger 77734 109754 99445 116061 137722 152941
Avdrag på lån 192516 209953 225266 251805 266839 273769
Utlån 558 500 500 500 500 500
Sum eksterne finansutgifter 270809 320207 325211 368366 405061 427210
Resultat eksterne finanstransaksjoner 91414 75476 83448 105771 107299 116388
Motpost avskrivninger 59378 67000 69000 71000 74000 77000
Netto driftsresultat 217743 23638 34765 41997 125749 149549
Interne finanstransaksjoner
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 58376 0 0 0 0 0
Bruk av disposisjonsfond 108313 32000 53250 6050 0 0
Bruk av bundne fond 46715 23377 5429 4278 61 -1055
Sum bruk av avsetninger 213404 55377 58679 10328 61 -1055
Overført til investeringsregnskapet 90781 70604 91067 51496 125002 147678
Avsatt til disposisjonsfond 202777 0 0 0 0 0
Avsatt til bundne fond 25994 8411 2377 829 808 816
Sum avsetninger 319552 79015 93444 52325 125810 148494
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 111594 0 0 0 0 0

 

INVESTERINGSBUDSJETTET Regnskap 2016   Budsjett 2017   Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021
Inntekter
Salg av driftsmidler og fast eiendom 116 2000 5000 136000 5000 0
Andre salgsinntekter 3580 0 0 0 0 0
Overføringer med krav til motytelse 122006 42468 0 0 0 0
Kompensasjon for merverdiavgift 28046 0 56738 9093 29113 26347
Statlige overføringer 5560 5450 2250 5000 4000 4000
Andre overføringer 0 0 0 0 0 0
Renteinntekter og utbytte 0 0 0 0 0 0
Sum inntekter 159308 49918 63988 150093 38113 30347
Utgifter
Lønnsutgifter 0 0 0 0 0 0
Sosiale utgifter 0 0 0 0 0 0
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 232133 274510 368698 184019 185484 162045
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 3067 0 0 0 0 0
Overføringer 28766 300 300 300 300 300
Renteutgifter og omkostninger 0 0 0 0 0 0
Fordelte utgifter 0 0 0 0 0 0
Sum utgifter 263966 274810 368998 184319 185784 162345
 
  Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021
Finanstransaksjoner
Avdrag på lån 81350 130000 140000 150000 160000 170000
Utlån 849272 1091538 1046508 748979 529156 255126
Kjøp av aksjer og andeler 12341 17300 17300 17300 17300 17300
Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0 0 0
Avsatt til ubundne investeringsfond 0 0 0 0 0 0
Avsatt til bundne investeringsfond 16952 0 0 0 0 0
Sum finansieringstransaksjoner 959916 1238838 1203808 916279 706456 442426
Finansieringsbehov 1064573 1463730 1508818 950505 854127 574424
Dekket slik:
Bruk av lån 800296 1236723 1253093 725146 545262 232883
Salg av aksjer og andeler 0 0 0 0 0 0
Mottatte avdrag på utlån 90370 153863 163863 173863 183863 193863
Overført fra driftsregnskapet 90781 70604 91067 51496 125002 147678
Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0 0 0
Bruk av disposisjonsfond 4555 1540 795 0 0 0
Bruk av bundne driftsfond 0 0 0 0 0 0
Bruk av ubundne investeringsfond 0 0 0 0 0 0
Bruk av bundne investeringsfond 78571 1000 0 0 0 0
Sum finansiering 1064573 1463730 1508818 950505 854127 574424
Udekket/udisponert 0 0 0 0 0 0
Publisert: 06.06.2017 16:34
Sist endret: 12.10.2017 09:44

Facebook ikon Twitter logo Del på epost Print side Twitter logo