Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter

Tusen kroner

PROSJEKT TILTAKSTEKST TOTAL KALKYLE BEVILGET FØR Vedtatt budsjett 2018

Vedtatt budsjett 2019

Vedtatt budsjett 2020 Vedtatt budsjett 2021
  Oppvekst skoler
30002 Figgjo skole, nybygg K20-skole (20 klasser og 560 elever) 288000 63000 170500 54000    
30021 Utvidelse og oppgradering på Skeiene ungdomsskole, U21-skole (21 klasser og 588 elever) 232000 54000 125000 53000    
3000400 Skoler, utendørsanlegg     3000 3000 3000 3000
3002900 Malmheim skole, utvidelse og modernisering, B7-skole (7 klasser og 196 elever)     2000  30000  32000  
3003700 Nye elevplasser Sandved skole 25000   2500 22500    
30009 Ny ungdomsskole Bogafjell, U18-skole (18 klasser og 504 elever) 268000 16500 40000 109500 102000  
30010 Skaarlia skole, B14-skole (14 klasser og 392 elever) 205000 33700 1000   3000 50000
6001100 Skaarlia skole, liten flerbrukshall  35000          
3000800 Hana skole, utvidelse, B21-skole (21 klasser og 588 elever) 89000         3000
3003200 Rehabilitering skoler     10000      
4232599 Ganddal skole, ny liten flerbrukshall - spillemidler -5750 -2000 -3750      
4102100 Branntekniske tiltak skoler 5800 4400 1400      
3003400 Nybygg og utvidelse Sviland skule 136000 1000 34000 51000 50000  
6000700 Sviland skule - liten idrettshall 27000       10000 17000
6000700 Sviland skule - liten idrettshall - tilskudd -4000          
4240099 Digital satsning- 1 til 1 digital enhet for alle elever og ansatte i Sandnesskolen 2018 45000   45000      
4240199 Digital satsning - Trådløs infrastruktur 11500   11500      
6000900 Ny idrettshall Høyland ungdomsskole 79000   1000 45500 32500  
6000900 Ny idrettshall Høyland ungdomsskole - Tilskudd -10500          
  TOTALSUM OPPVEKST SKOLER 1426050 170600 443150 368500 232500 73000
 
PROSJEKT TILTAKSTEKST TOTAL KALKYLE BEVILGET FØR Vedtatt budsjett 2018 Vedtatt budsjett 2019 Vedtatt budsjett 2020 Vedtatt budsjett 2021
  Oppvekst barn og unge
35006 Kleivane barnehage, 10 avdelinger 87500 83500 4000      
35003 Utendørsanlegg, barnehager     1000 1000 1000 1000
3501900 Rehabilitering barnehager     10000      
3502000 Langgata 72, helsestasjon 35000 2000 30000 3000    
3502100 Prosjektering, ny barnehage Hana 59000   2000      
3502200 Prosjektering, ny barnehage Riska 70000   2000      
4354199 Forbedre trådløst nett 3115   3115      
  TOTALSUM OPPVEKST BARN OG UNGE 254615 85500 52115 4000 1000 1000
 
PROSJEKT TILTAKSTEKST TOTAL KALKYLE BEVILGET FØR Vedtatt budsjett 2018 Vedtatt budsjett 2019 Vedtatt budsjett 2020 Vedtatt budsjett 2021
  Levekår
26003 Rundeskogen bo- og aktivitetssenter, 61 plasser 240000 238000 2000      
2602400 Nye sykehjemsplasser Lunde 95000     3000    
2602400 Husbankens tilskudd sykehjemsplasser Lunde -52250          
2602500 Nye sykehjemsplasser Rovik 95000         3000
2602500 Husbankens tilskudd sykehjemsplasser Rovik -52250          
2601700 Rehabilitering omsorgsbygg     10000      
2104200 Omsorgsboliger med heldøgnstjenester for personer med store adferdsutfordringer 32000 2000 10000 15000 7000  
2104200 Omsorgsboliger med heldøgnstjenester for personer med store adferdsutfordringer, tilskudd husbanken -7920       -7920  
2602200 Ombygging av første etasje på Åse BOAS 23000   1000 22000    
4102000 Branntekniske tiltak helsebygg 10600 6300 4300      
21029 Boliger for mennesker med funksjonsnedsettelser, 12 plasser 42600 36600 6000      
21029 Boliger for mennesker med funksjonsnedsettelser, 12 plasser- tilskudd fra Husbanken -18000   -18000      
2103400 Boliger for mennesker med funksjonsnedsettelser, 8-10 boenheter 48500 1000 1000 7500 15000 24000
2103400 2 leiligheter til 2103400 i 2022 5000          
2103400 Boliger for mennesker med funksjonsnedsettelser, 8-10 boenheter. Tilskudd -16200         -16200
2104300 Bofellesskap for unge funksjonshemmede med 14 plasser 61000   1000 8000 40000 12000
2104300 Bofellesskap for unge funksjonshemmede med 14 plasser - tilskudd -22680         -22680
21001 Nytt avlastningssenter med barnebolig 146700 63675 83025      
21001 Nytt avlastningssenter med barnebolig, tilskudd fra Husbanken -57750   -57750      
2104400 Nytt aktivitetssenter Vågsgjerd 84000   4000 48000 32000  
2104400 Nytt aktivitetssenter Vågsgjerd, tilskudd           -46200
21009 Utvidelse/vedlikehold Smørbukkveien 13, tilskudd fra Husbanken -4050   -4050      
21014 Rusvernet på Soma, nytt hovedbygg 82500 52500 30000      
21014 Rusvernet på Soma, nytt hovedbygg - tilskudd fra Husbanken -26010   -26010      
2103700 Tilpasninger i Hanamyrveien 3400   3400      
21027 Nybygg Håholen, 7 leiligheter 26000 1500 17000 7500    
21027 Nybygg Håholen, tilskudd fra Husbanken -11340     -11340    
2103300 Bofellesskap for personer med psykisk lidelse, 12 plasser 50000 1000       1000
2103300 Bofellesskap for personer med psykisk lidelse, 12 plasser, tilskudd fra Husbanken -19440          
4451499 Legevaktsbil 120   120      
21015 Boligsosial handlingsplan, kjøp av boliger     80000 78000 78000 78000
25004 To småhus per år     12900 8400 8400 8400
25002 Sanering og nybygg av Syrinveien 16000 3000 13000      
21016 Boligsosial handlingsplan, kjøp av boliger, tilskudd fra Husbanken     -23300 -19000 -19000 -19000
2103100 Boliger for vanskeligstilte 9800 9800        
2103101 Tun - Lura nord 14200 5000 5000 4200    
2103102 Tun - ubestemt tomt 14800 100     14700  
2103107 Tun Håbafjell/Brattebø småhus 11200 2600 8600      
2103100 Boliger for vanskeligstilte, tilskudd fra Husbanken -11000 -2150 -1900   -6950  
2104500 Rehabilitering av  kommunale boliger, ca 24 per år     8000 8000 8000 8000
4102600 Brannsikringstiltak i kommunale boliger 4000 2000 2000      
  TOTALSUM LEVEKÅR 816530 422925 171335 179260 169230 30320
 
PROSJEKT TILTAKSTEKST TOTAL KALKYLE BEVILGET FØR Vedtatt budsjett 2018 Vedtatt budsjett 2019 Vedtatt budsjett 2020 Vedtatt budsjett 2021
  Kultur og byutvikling
6305003 Digitalisering av reguleringsplaner 5050 4505 545      
4540401 Sandnes kulturhus, utskiftning av sceneteknisk utstyr     300 300 300 300
4630101 Avsetning til utsmykning     2727 1454 934 345
4102200 Branntekniske tiltak i kulturbygg 900   900      
1500900 Rehabilitering kulturbygg     1200      
1501001 Bygningsmessige utbedringer av KINO KINO 2000     2000    
6305008 Digitalisering av byggesaksarkivet 9400 5900 3500      
6033201 Kartgrunnlag 561 70 326 165    
1501300 Langgata 76-utskiftning av tak, utvendig rehabilitering 7500 3000 4500      
4570999 Sandnes bibiliotek - meråpent bibliotek 475   475      
4570999 Sandnes bibiliotek - meråpent bibliotek, finansiering med disp.fond -475   -475      
  TOTALSUM KUBY 25411 13475 13998 3919 1234 645
 
PROSJEKT TILTAKSTEKST TOTAL KALKYLE BEVILGET FØR Vedtatt budsjett 2018 Vedtatt budsjett 2019 Vedtatt budsjett 2020 Vedtatt budsjett 2021
  Teknisk
60001 Bogafjell idrettshall, spillemidler -14364   -7110 -7254    
60003 Sandnes idrettspark, Giskehallen, spillemidler -21261     -7087 -7087 -7087
60005 Riskahallen, rehabilitering, spillemidler -20300       -6767 -6767
60008 Iglemyr svømmehall 233000 46700 120000 66300    
60008 Iglemyr svømmehall, spillemidler -43400   -5000   -12800 -12800
6001000 Giskehallen, rehabilitering av svømmehall og Giskehallen 1 99000   7000 46000 46000  
6001500 Rehabilitering idrettsbygg     1000      
6503899 Trafikksikring - aksjon skolevei, kommunal finansieringsandel     6786 500 500 500
6503799 Trafikksikring på eksisterende veinett - strakstiltak     1407 1000 1000 1000
6506199 Trafikksikring, samarbeidsprosjekter     6049 2600 2600  
6505499 Sikringstiltak i forbindelse med lovpålagt tilsyn av kommunale broer     500 500 500 500
6503599 Universell utforming på eksisterende veinett og trafikkarealer     549      
6302199 Nyanlegg gatelys     1600 1600 1600 1600
6304299 Byutviklingstiltak     2700 1700 1700 1700
6505117 GASS-egenandel. Hele tiltaket endres.     7500 7500 7500 7500
6505117 Egenandel GASS utgår, prioritert kommunalt prosjekt er Ruten-byrom tiltak F22       -7500 -7500 -7500
6860199 Oppgradering av gravlunder     1397 1000 1000 1000
6805199 Rehabilitering og utvkling av eksisterende idrettsplasser og løkker     450 450 450 450
6841299 Oppgradering av kommunale lekeplasser     1000 1000 1000 1000
6820199 Forbedringer av parker og grøntanlegg     1258 400 400 400
6830199 Opparbeidelse, rehabilitering og utvikling av friluftsområder     3907 600 600 600
6863499 Oppfølging av ny tiltaksplan for parkdraget langs Storåna     2192 300 300 300
6010199 Utskifting av maskiner og utstyr til bydrift     400 400 400 400
6302099 Utskifting av utrangerte gatelys 30000 9000 13000 8000    
6806299 Skifte av kunstgress     4020 2500 2500 2500
7580099 Rundkjøring og diagonal Hoveveien 65000 10000 55000      
7580099 Rundkjøring og diagonal Hoveveien, finansiering -40000 -7000 -20000 -5000 -4000 -4000
6831299 Folkehelse. Oppgradering og sammenkobling av turvegnettet i kommunen     1500 1000 1000 1000
6503999 Folkehelse. Sykkelveinett     1500 1000 1000 1000
6830899 Folkehelse. Trafikksikkerhet og tilrettelegging for sykkel     1750 750 1500 750
67012 Kommunalteknisk infrastruktur i Smeaheia     3000      
6820599 Bydelsstrand i Luravika     2500      
68203 Bydelspark på Figgjo     1674      
6805599 Kunstgressbaner, grunnerverv     10000      
6804099 Oppgraderinger av vei, G/S og fortau     5000 6000 7000 7000
6860499 Navnet minnelund - arealeffektivisering 1500 1000 500      
6860102 Omregulering av gravplass Sandnes nye 1000   500 500    
6831399 Frøylandsvatnet, turvei med lys. Utredning og tiltak 7200 200   1000 5000 1000
6820999 Off. toalett Bråstein turområde/badeplass 500   500      
6302130 Melsheia, lysanlegg 3000   3000      
6503399 Trafikksikkerhetstiltak     4602 1000 1000  
6202202 Utredning av økt vannføring i Frøylandsbekken     600      
6202201 Tiltak ved fjerning av oppdemming Frøylandsvatnet       700    
6510801 Robotgressklippere     600 600 600 600
6860599 Bevarings- og forvaltningsplan for gravplassen Sandnes gamle 1100   100   500 500
6001900 Utbedring av utvendig vegg på Austråtthallen 5500   5500      
6002000 Nytt gulv i Austråtthallen 3000   3000      
  TOTALSUM TEKNISK 310475 59900 251431 128059 47496 -6854
 
PROSJEKT TILTAKSTEKST TOTAL KALKYLE BEVILGET FØR Vedtatt budsjett 2018 Vedtatt budsjett 2019 Vedtatt budsjett 2020 Vedtatt budsjett 2021
  VAR
7702199 Oppgradering og driftsoptimalisering tekniske installasjoner     5000 7000 7000 7000
7709199 Sanering VA Lurabekken        10000 20000 25000
7806299 Avfallsbeholdere/teknisk utstyr     1900 1900 2000 1500
7806599 Tiltak på nedlagt deponi     500 500 500 500
7807799 Kommunale returpunkt     1000 1000 1000 1000
7506099 Omlegging kulvert Stangelandsåna 51000 10588 15412 25000    
7507099 Klimatilpassing     6000 1000 14000 18000
7507199 Enøk-tiltak tekniske installasjoner     5000 4000 5000 7000
7507799 Omlegging av ledninger i Gjesdalveien, Havnegata og Laksen 30000 5000 10000 10000 5000  
7507699 Sanering Skeianeområdet, Skogsbakken, Kiprå med flere 30000 11000 9000 10000    
7508399 Sanering VA Foren-området 50000     6000 14000 22000
7507499 Sanering VA og legging av fjernvarme Parkveien Nord 30000 20000 10000      
7507599 Omlegging av VA-ledninger i forbindelse med etablering av fjernvarme 26000 15000 11000      
7504199 Optimalisering av vannforsyning Hommersåk 12000 6500 5500      
7509199 Omlegging vannledning Foss Eikeland 5000   5000      
7507999 VA-anlegg Ruten 2600   2600      
7602128 Oppgradering høydebasseng Hana     2000      
7702399 Etablering VA ledninger Usken     5500      
7702299 Oppfølging avløpsstrategi spredt bebyggelse     1000      
7602127 Optimalisering av vannforsyning, Asheimveien     3000      
  TOTALSUM VAR 236600 68088 99412 76400 68500 82000
 
PROSJEKT TILTAKSTEKST TOTAL KALKYLE BEVILGET FØR Vedtatt budsjett 2018 Vedtatt budsjett 2019 Vedtatt budsjett 2020 Vedtatt budsjett 2021
  Kommunens fellesområde
10014 Felles øyeblikkelig hjelp-tilbud i ny brannstasjon 94600 89600 5000      
10014 Felles øyeblikkelig hjelp-tilbud i ny brannstasjon, tilskudd fra Husbanken -28951   -28951      
10013 Ny hovedbrannstasjon 400600 376000 24600      
10016 Ambulansestasjon 25300 24800 500      
10001 Nytt rådhus, kvartalet A4 406500 151000 233500 22000    
4007104 Nytt rådus - områderegulering Skeiane og Haakon VII gt     2000      
4007151 Nytt rådhus, kvartalet A4, salg av eksisterende rådhus -120000     -120000    
4007152 Nytt rådhus, salg av Jærveien 34 -11000     -11000    
10010 Skeianetunet, rehabilitering 5850 3500 2350      
6505599 Kommunedelplan sentrum, gjennomføringsstrategi. Se F19, T15 - blir nye tiltak jfr endr GASS     1000 1000 1000 5000
6505599 Forprosjektering GASS utgår, prioritert kommunalt prosjekt er Ruten-byrom tiltak F19     -1000 -1000 -1000 -5000
6506599 Offentlige arealer  70000   44689 15000 10000  
1200999 Digital strategi     2643 1300 1300 1300
1200943 Oppgradering Public 360     600 600 600 600
1105199 Kapitaltilskudd til pensjonskasser     17300 17300 17300 17300
1203499 Nettverksutstyr i nytt rådhus 6000   6000      
1203599 PC mm, utstyr til kontorpulter ved innflytting i nytt rådhus 6000   6000      
6603299 Sentrum parkeringsanlegg A8 72000 1000 11000 44000 16000  
6603299 Finansiering nytt parkeringshus -47332 -810 -8100 -32400 -6022  
6304699 Ruten - byrom, teknisk plan og utomhusplan 195000 3000 12000 46500 59500 44000
6304699 Finansiering ruten - byrom -2600   -2600      
6001199 Salg av restareal i utbygde områder     -5000 -5000 -5000  
1200949 Lisenser, IT     4100      
1201302 IT - Skype for Business     234      
1201999 ID håndtering     451      
1203799 TEIS, en integrasjonsplattform 200   200      
1203799 TEIS, en integrasjonsplattform, finansieres av eget fond(organisasjon) -200   -200      
1203899 Public 360 tilleggsmoduler 120   120      
1203899 Public 360 tilleggsmoduler, finansieres av eget fond(organisasjon) -120   -120      
  TOTALSUM KOMMUNENS FELLESOMRÅDE 1071967 648090 328316 -21700 93678 63200
 
PROSJEKT TILTAKSTEKST TOTAL KALKYLE BEVILGET FØR Vedtatt budsjett 2018 Vedtatt budsjett 2019 Vedtatt budsjett 2020 Vedtatt budsjett 2021
  Eiendom
4000100 Miljøtiltak, kommunale bygg     3300 3300 3300 3300
4000200 Miljøtiltak, utfasing av oljekjel     2200 2000    
4000700 Enova tilskudd, 11 formålsbygg -3600 -2600 -1000      
4100200 ITV-anlegg (kameraovervåking)     1000 1000 1000 1000
4100400 Innemiljø i øvrige kommunale bygg, oppgradering     5000 5000 5000 5000
41013 Omlegging intern kommunikasjon for tekniske styresystemer     300 300 300 300
41014 Adgangskontroll anlegg, utfasing av eldre låssystem og overgang til elektronisk skallsikring     1500 1500 1500 1500
41015 Oppgradering av varmeanlegg i kommunale formålsbygg     600 600 600 600
4000500 Enova-program energibesparende tiltak i bygg for reduksjon av energibehov 40000 30000 10000      
4000500 Enova-program energibesparende tiltak i bygg for reduksjon av energibehov, tilskudd fra Enova -3500 -1200 -1200 -1100    
4100300 Universell utforming     2000 2000 2000 2000
41023 Nedgravde avfallscontainere     1100 700 700 700
4100800 Radontiltak i bygg med for høye Bq-verdier 6000 3000 1500 1500    
4102500 Branntekniske tiltak i diverse bygg 2800 1400 1400      
4102800 Programvare og programmering fagservere i kommunens formålsbygg 2850 950 950 950    
4102900 Lyse fjernvarme tilkobling kommunale bygg 17641 8191 9450      
4103000 Alarmoverføring og heisalarm anlegg     200 200 200 200
4103100 Regulering Vagleleiren, Vatneleiren, gamle Figgjo skole, gamle Vatne skole og Riskatun 4000 500 3500      
4103300 Oppgradering av dusjanlegg for å hindre legionella     2000 2000 2000 2000
  TOTALSUM EIENDOM 66191 40241 43800 19950 16600 16600
 
  TOTALSUM SANDNES KOMMUNE 4207839 1508819 1403557 758388 630238 259911
Publisert: 06.06.2017 16:34
Sist endret: 09.01.2018 12:13