Budsjettskjema 2A, investeringsbudsjettet

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Tusen kroner

  Oppr budsjett 2017 Vedtatt Budsjett 2018 Vedtatt Budsjett 2019 Vedtatt Budsjett 2020 Vedtatt Budsjett 2021
Investeringer i anleggsmidler 274810 368998 176819 173284 152345
Utlån og forskutteringer 1091538 1046508 778979 561156 255126
Kjøp av aksjer og andeler 17300 17300 17300 17300 17300
Avdrag på lån 130000 140000 150000 160000 170000
Avsetninger 0 0 0 0 0
Årets finansieringsbehov 1513648 1572806 1123098 911740 594771
Finansiert slik:
Bruk av lånemidler 1236723 1249104 743218 674361 341137
Inntekter fra salg av anleggsmidler 2000 5000 136000 5000 0
Tilskudd til investeringer 5450 2250 5000 4000 4000
Kompensasjon for merverdiavgift 0 56738 9093 29113 26347
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 196331 163863 173863 183863 193863
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Sum ekstern finansiering 1440504 1476955 1067174 896337 565347
Overført fra driftsbudsjettet 70604 95056 55924 15403 29424
Bruk av udisp. i inv. regnskapet 0 0 0 0 0
Bruk av avsetninger 2540 795 0 0 0
Sum finansiering 1513648 1572806 1123098 911740 594771
Udekket /udisponert = 0 0 0 0 0 0
Publisert: 06.06.2017 16:34
Sist endret: 12.10.2017 09:44

Facebook ikon Twitter logo Del på epost Print side Twitter logo