Budsjettskjema 2A, investeringsbudsjettet

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Tusen kroner

  Oppr budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021
Investeringer i anleggsmidler 478864 368998 184319 185784 162345
Utlån og forskutteringer 1025314 1046508 748979 529156 255126
Kjøp av aksjer og andeler 17300 17300 17300 17300 17300
Avdrag på lån 130697 140000 150000 160000 170000
Avsetninger 37423 0 0 0 0
Årets finansieringsbehov 1689598 1572806 1100598 892240 604771
Finansiert slik:          
Bruk av lånemidler 1214222 1253093 725146 545262 232883
Inntekter fra salg av anleggsmidler 2000 5000 136000 5000 0
Tilskudd til investeringer 5450 2250 5000 4000 4000
Kompensasjon for merverdiavgift 70670 56738 9093 29113 26347
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 267283 163863 173863 183863 193863
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Sum ekstern finansiering 1559624 1480944 1049102 767238 457093
Overført fra driftsbudsjettet 112761 91067 51496 125002 147678
Bruk av udisp. i inv. regnskapet 0 0 0 0 0
Bruk av avsetninger 17213 795 0 0 0
Sum finansiering 1689598 1572806 1100598 892240 604771
Udekket /udisponert = 0 0 0 0 0 0
Publisert: 06.06.2017 16:34
Sist endret: 12.10.2017 09:44

Facebook ikon Twitter logo Del på epost Print side Twitter logo