Driftsrammer per kostrafunksjon 2018

Funksjon 2018
100 POLITISK STYRING 19659
110 KONTROLL OG REVISJON 2772
120 ADMINISTRASJON 463125
130 ADMINISTRASJONSLOKALER 13093
170 ÅRETS PREMIEAVVIK -114850
171 AMORTISERING AV TIDLIGERE ÅRS PREMIEAVVIK 53529
172 PENSJON 25091
180 DIVERSE FELLESUTGIFTER 15330
190 INTERNE SERVICEENHETER 104090
201 FØRSKOLE 602267
202 GRUNNSKOLE 825256
211 STYRKET TILBUD TIL FØRSKOLEBARN 65049
213 VOKSENOPPLÆRING 17418
215 SKOLEFRITIDSTILBUD 24385
221 FØRSKOLELOKALER OG SKYSS 47528
222 SKOLELOKALER 200052
223 SKYSS AV ELEVER 12625
231 AKTIVITETSTILBUD BARN OG UNGE 12037
232 FOREBYGGING, HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENESTE 48368
233 ANNET FOREBYGGENDE HELSEARBEID 6802
234 AKTIVISERINGS- OG SERVICETJ. OVENF. ELDRE OG PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER 76276
241 DIAGNOSE, BEHANDLING, RE/HABILITERING 96024
242 RÅD, VEILEDNING OG SOSIALT FOREBYGGENDE ARBEID 50605
243 TILBUD TIL PERSONER MED RUSPROBLEMER 32929
244 BARNEVERNTJENESTE 42911
251 BARNEVERNTILTAK NÅR BARNET IKKE ER PLASSERT AV BARNEVERNET 9033
252 BARNEVERNTILTAK NÅR BARNET ER PLASSERT AV BARNEVERNET 50068
253 HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON 298318
254 HELSE- OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE 574761
256 TILBUD OM ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD I KOMMUNENE 12575
261 INSTITUSJONSLOKALER 66701
265 KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER 11347
273 ARBEIDSRETTEDE TILTAK I KOMMUNAL REGI 12900
275 INTRODUKSJONSORDNING 34435
276 KVALIFISERINGSORDNINGEN 20648
281 YTELSE TIL LIVSOPPHOLD 110057
283 BISTAND TIL ETABL. OG OPPRETTH. AV EGEN BOLIG 37078
301 PLANSAKSBEHANDLING 25314
303 KART OG OPPMÅLING 326
304 BYGGE- OG DELESAKSBEHANDLING, ANSVARSRETT OG UTSLIPPSTILLATELSER 4227
305 EIERSEKSJONERING 162
315 BOLIGBYGGING OG FYSISKE BOMILJØTILTAK 97779
325 TILRETTELEGGING OG BISTAND FOR NÆRINGSLIVET 2798
329 LNADBRUKSFORVALTNING OG LANDBRUKSBASERT NÆRINGSUTVIKLING 3015
330 SAMFERDSELSBEDRIFTER / TRANSPORTTILTAK -2364
332 KOMMUNALE VEIER 77826
335 REKREASJON I TETTSTED 17932
338 FOREBYGGING AV BRANN OG ANDRE ULYKKER 267
339 BEREDSKAP MOT BRANNER OG ANDRE ULYKKER 58707
340 PRODUKSJON AV VANN 21896
345 DISTRIBUSJON AV VANN -21767
350 AVLØPSRENSING 40068
353 AVLØPSNETT/INNSAMLING AV AVLØPSVANN 4973
355 INNSAMLING, GJENVINNING OG SLUTTBEHANDLING AV HUSHOLDNINGSAVFALL 8381
360 NATURFORVALTNING OG FRILUFTSLIV 12056
365 KULTURMINNEFORVALTNING 1301
370 BIBLIOTEK 12990
375 MUSEER 6502
377 KUNSTFORMIDLING 5033
380 IDRETT OG TILSKUDD TIL ANDRES IDRETTSANLEGG 4216
381 KOMMUNALE IDRETTSBYGG OG IDRETTSANLEGG (drift og vedlikehold) 56855
383 MUSIKK- OG KULTURSKOLER 25956
385 ANDRE KULTURAKTIVITETER OG TILSKUDD TIL ANDRES KULTURBYGG 12060
386 KOMMUNALE KULTURBYGG 38906
390 DEN NORSKE KIRKE 30847
392 TILSKUDD TIL TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN 3464
393 GRAVPLASSER OG KREMATORIER 6430
800 SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE -2335000
840 STATLIG RAMMETILSKUDD OG ØVRIGE GENERELLE STATSTILSKUDD -1675214
841 KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT I INVESTERINGSREGNSAKPET -56738
850 GENERELT STATSTILSKUDD VEDRØRENDE FLYKTNINGER M.V. -120100
870 RENTER/UTBYTTE OG LÅN (INNLÅN OG UTLÅN) -349396
  T O T A L T 0
Publisert: 06.06.2017 16:32
Sist endret: 18.10.2017 14:15