Geodata - matrikkel

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (§ 32, forskriftene § 16)

Gjeldende fra 1.1.2018.

 

Alminnelige bestemmelser

Gebyrsatsene inkluderer ikke tinglysingsgebyr og evt. dokumentavgift.

Gebyrene er unntatt merverdiavgift.

Dersom andre enn rekvirenten skal ha regning på gebyret, må det foreligge skriftlig avtale mellom rekvirent og den som skal ha faktura. Rekvirent er solidarisk ansvarlig.

Klageadgang er gitt i matrikkellovens § 46.

Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.

I en sak der kommunen må innhente informasjon fra grunnboken ved bestilling av slik informasjon, vil slike kostnader bli lagt til de andre gebyrkostnadene (ref. MDs rundskriv T-5/09).

Den generelle behandlingsfristen for saker etter Matrikkelloven, fastsatt i matrikkelforskriftens § 18, første ledd, løper ikke i perioden 1. desember til 1. mars. Jamfør Matrikkelforskriftens § 18, tredje ledd.

Annen gebyrberegning: Ikke alle sakstilfeller vil passe inn i en standard gebyrberegning som tar utgangspunkt de punkt og satser som er angitt i regulativet. Geodatasjefen kan i slike sakstilfeller på eget initiativ fastsette et passende gebyr eller måte å beregne gebyret på.

 

Type betalingssats Vedtatt sats for 2017 Vedtatt sats for 2018 Endring i beløp Endring i % Merknader
1 Oppretting av matrikkelenhet
1.1 Fradeling av grunneiendom og festegrunn
Arealer fra 0 - 2000 m² 19000 22800 3800 20 %  Maksimalt 2,5 x satsen for areal 0 – 2000 m² per matrikkelenhet
Arealer fra 2 001 m² - økning per påbegynte 1 000 m² 1250 1500 250 20 % Maksimalt 2,5 x satsen for areal 0 – 2000 m² per matrikkelenhet
1.2 Oppmåling av uteareal på eierseksjon (per eierseksjon)
Arealer fra 0 – 2000 m² 9500 11400 1900 20 %  
Arealer fra 2 001 m² – økning per påbegynt     1 000 m² 1250 1500 250 20 %  
1.3 Oppretting av anleggseiendom
Arealer fra 0 – 2 000 m² 22000 26400 4400 20 %  
Arealer fra 2001 m² - økning per påbegynt      1 000 m²  1250 1500 250 20 %  
Ved samtidig oppmåling av flere tilgrensende tomter som er rekvirert av samme rekvirent, gis følgende reduksjoner i gebyret (vilkår om standardisert digitalt datagrunnlag):
• 6 – 10 tomter:  10 % reduksjon
• 11 – 25 tomter:  20 % reduksjon
• 26 - 39 tomter:   30 % reduksjon
• 40 og flere tomter: 40 % reduksjon
For regulerte delfelt som senere skal deles opp i enkelttomter, beregnes ½ gebyr.
Gebyr for 1.1 – 1.3 inkluderer eventuelle samtidige grensejusteringer og tilpasninger.
      
2 Ferdigstilling av ikke fullført oppmålingsforetning
2.1 Tilleggsgebyr ved søknad om utsatt oppmålingsforetning
Tillegg til 1.1, 1.2 og 1.3 - per matrikkelenhet 2940 3528 588 20 % Maksimalt tilleggsgebyr settes lik 10 x sats i punkt 2.1.
      
3 Grensejustering (gjelder sikre grenser)
Er eiendomsgrensene ikke tidligere klarlagt, beregnes gebyr etter punkt 6
3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
Arealer fra 0 - 500 m² 6000 7200 1200 20 %  
Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil  5 % av eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m²).  En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen
3.2 Anleggseiendom
Arealer fra 0 - 1000 m² 8000 9600 1600 20 %  
For anleggseiendom kan arealet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens areal, med maksimal grense på 1000 m².
For grensejustering til offentlig vei/jernbane er det ingen arealbegrensninger
      
Type betalingssats Vedtatt sats for 2017 Vedtatt sats for 2018 Endring i beløp Endring i % Merknader
4 Arealoverføring
4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
Arealer fra 0 - 500 m² 13500 16200 2700 20 %  
Arealoverføring per nytt påbegynt 1000 m² medfører en økning av gebyret på 1250 1500 250 20 %  
Maksimalt 3 x satsen for areal 1 – 500 m² per matrikkelenhet.
4.2 Anleggseiendom
Arealer fra 0 - 1000 m² 17000 20400 3400 20 %  
Arealoverføring per nytt påbegynt 500m² medfører en økning av gebyret på 2500 3000 500 20 %  
For anleggseiendom kan areal som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet.  Areal kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede.  Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende areal.
Arealoverføring utløser dokumentavgift som må betales av rekvirent/kunde.
For stripeerverv til offentlig veigrunn, skal satser som for grensejustering i punkt 3 brukes. Ved større arealer kan sats gitt i punkt 8 anvendes.
      
5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning (Sikre grenser)
For inntil 2 punkt innen samme område 4500 5400 900 20 %  
For overskytende grensepunkter, per punkt 250 300 50 20 %  
Ved klarlegging der grensen tidligere ikke er koordinatbestemt med oppmålingsforretning, brukes satser i punkt 6.
      
6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter
For inntil 2 punkt innen samme område 7000 8400 1400 20 %  
For overskytende grensepunkter, per punkt 1500 1800 300 20 %  
Maksgebyr for klarlegging: skal ikke overstige maksgebyr (etter areal) i pkt 1.1. Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid, se punkt 8
      
Type betalingssats Vedtatt sats for 2017 Vedtatt sats for 2018 Endring i beløp Endring i % Merknader
7 Utstedelse av matrikkelbrev
Matrikkelbrev inntil 10 sider 175 175 0 0 %  
Matrikkelbrev over 10 sider 350 350 0 0 %  
 
8 Andre tjenester
Landmåler/ingeniør, per påbegynt time 980 1300 320 33 %  
Gjelder blant annet for arbeider som ikke er definert i eget punkt i regulativet
 
9 Føring av private grenseavtaler
Føring av referanse til avtale om eksisterende grense, jfr. matrikkelforskriften § 44 4900 5880 980 20 %  
 
10 Saker som ikke blir fullført
10.1 Avsluttes en sak før saksbehandlingen er påbegynt, betales ikke gebyr.
10.2 Avsluttes en sak før oppmålingsforretningen er avholdt: Lavest gebyr av 1/3 av gebyrsatsene etter punkt 1 og  punkt 2 eller gebyr beregnet etter anvendt timer (timesats punkt 8).
10.3 Avsluttes en sak når oppmålingsforretning avholdes eller er avholdt: Lavest gebyr av 1/2 av gebyrsatsene etter punkt 1 og punkt 2 eller gebyr beregnet etter anvendt timer (timesats punkt 8).
Publisert: 13.10.2017 15:02
Sist endret: 13.10.2017 15:02

Facebook ikon Twitter logo Del på epost Print side Twitter logo