Geodata - seksjonering

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


1.0               Alminnelige bestemmelser

Gebyrregulativet gjelder saksbehandling etter reglene i eierseksjonsloven og omfatter ikke tillatelser etter annet regelverk.  

1.0.1      Gebyrsatsene inkluderer ikke tinglysingsgebyr eller evt. dokumentavgift.

1.0.2      Gebyrene er unntatt merverdiavgift.

1.0.3      Dersom andre enn søker skal ha regning på gebyret, må det foreligge skriftlig avtale mellom søker og den som skal ha faktura. Søker er solidarisk ansvarlig.

1.0.4      Klageadgang er gitt i eierseksjonsloven § 16.

1.0.5      Gjør eier under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.

1.0.6      I en sak der kommunen må innhente informasjon fra grunnboken ved bestilling av slik informasjon, vil slike kostnader bli lagt til de andre gebyrkostnadene (ref. MDs rundskriv T-5/09).

1.0.7      Annen gebyrberegning: Ikke alle sakstilfeller vil passe inn i en standard gebyrberegning som tar utgangspunkt i de punkt. og satser som er angitt i regulativet. Geodatasjefen kan i slike sakstilfeller på eget initiativ fastsette et passende gebyr eller måte å beregne gebyret på.

 

Type betalingssats Vedtatt sats for 2017 Vedtatt sats for 2018 Endring i beløp Endring i % Merknader
1 Seksjonering
1.1 Oppretting av eierseksjoner, nybygg
1.1.1: 1 – 3 seksjoner 11000 11000 0 0 %  
1.1.2: 4 – 8 seksjoner 13000 13000 0 0 %  
1.1.3: Fra 9 seksjoner, tillegg pr ny seksjon 650 650 0 0 % Maksimalgebyr: 3 x satsen for 4 - 8 seksjoner
Nybygg bestående av bare næringsseksjoner: 75% av sats gitt i 1.1.1 og 1.1.2
 
1.2 Oppretting av eierseksjoner, eksisterende bygg
1.2.1: 1 – 3 seksjoner 14000 14000 0 0 %  
1.2.2: 4 – 8 seksjoner 18000 18000 0 0 %  
1.2.3: Fra 9 seksjoner, tillegg pr ny seksjon 1300 1300 0 0 %  Maksimalgebyr: 3 x satsen for 4 - 8 seksjoner
Eksisterende bygg bestående av bare næringsseksjoner: 75% av sats gitt i 1.2.1 og 1.2.2
 
1.3 Seksjonering
Endring av eierseksjoner i seksjonert sameie
1.3.1: 1 – 3 seksjoner eller fellesareal endres 14000 14000 0 0 %  
1.3.2: 4 – 8 seksjoner eller fellesareal endres 18000 18000 0 0 %  
1.3.3: Fra 9 seksjoner, tillegg pr ny endret seksjon 1300 1300 0 0 % Maksimalgebyr: 3 x satsen for 4 - 8 seksjoner. 
      
1.4 Befaring
Befaring av eiendom utføres når kommunen finner det nødvendig ved behandling av saken. Gebyret kommer i tillegg til behandlingsgebyr pkt. 1.1, 1.2 og 1.3 3500 3500 0 0 %  
 
Type betalingssats Vedtatt sats for 2017 Vedtatt sats for 2018 Endring i beløp Endring i % Merknader
1.5 Sletting (oppheving) av seksjonert sameie
Saksbehandling for å slette seksjoner på en eiendom  5000 5000 0 0 %  
      
1.6 Saker som ikke blir fullført
Når saken ikke kan avsluttes, kommunen avslår søknaden, eller søker trekker saken
1.6.1: Avsluttes en sak før saksbehandlingen er påbegynt, betales ikke gebyr.
1.6.2: Avsluttes en sak etter at saksbehandlingen er påbegynt: Lavest gebyr av 1/2 av gebyrsatsene etter 1.1 og 1.2 eller gebyr beregnet etter anvendt timer (timesats punkt 1.9)
      
1.7 Oppretting av eksklsuive uteareal
Krever egen søknad. Se kommunens hjemmeside for mer informasjon.
Priser er oppgitt i gebyrregulativet «Gebyrer for arbeid etter matrikkelloven, ML § 32»
      
1.8 Utstedelse av matrikkelbrev 
For å få tilsendt registrerte opplysninger om en matrikkelenhet
Matrikkelbrev inntil 10 sider 175 175 0 0 %  
Matrikkelbrev over 10 sider 350 350 0 0 %  
Ved søknad om seksjonering/reseksjonering sendes matrikkelbrev for berørt eiendom til seksjonseier, eller styreleder.
      
1.9 Andre tjenester
Timepris for andre tjenester
Ingeniør pr time 1 300 1300 0 0 %  
Gjelder bl.a. for arbeider som ikke er definert i eget pkt. i regulativet.
Publisert: 13.10.2017 16:07
Sist endret: 13.10.2017 16:07

Facebook ikon Twitter logo Del på epost Print side Twitter logo