Den økonomiske situasjonen fram til og med 2016

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Sandnes sine disponible inntekter ble i 2016 enda lavere enn tidligere år, sammenlignet med landsgjennomsnittet. Omstillingsprosjektet for 2016-2019 har medført at ressursbruken i de store tjenesteområdene er redusert og driften er mer effektiv enn i 2015. Høyt investeringsnivå har medført høy vekst i lånegjelden.

ASSS-nettverket består av de 10 største kommunene i landet – Bergen, Bærum, Drammen, Fredrikstad, Kristiansand, Oslo, Sandnes, Stavanger, Trondheim og Tromsø. KS er sekretariat for og samarbeidspartner i nettverket.

Hovedfokus i arbeidet er utvikling og analyse av økonomi og styringsdata på aggregert nivå. Aktiviteten og rapportene fra arbeidet skal presentere situasjonen i de samarbeidende kommunenes tjenesteproduksjon og gi grunnlag for sammenlikning og styring med sikte på effektiv tjenesteproduksjon med god kvalitet, og for egen kompetanseutvikling.

Rapportene viser at Sandnes har lave inntekter. Sandnes mangler nå så mye som kr 324 millioner kroner for å ha inntekter som en landsgjennomsnittlig kommune. Årsaken til at vi har lave inntekter er at det ikke er eiendomsskatt i Sandnes og at skatt på inntekt og formue har blitt vesentlig lavere enn i toppåret 2014.

Sandnes har også relativt lav ressursbruk i de store tjenesteområdene og det er kun Drammen som bruker mindre enn Sandnes av de 10 største kommunene. Når vi ser på de store tjenesteområdene er det kun innenfor Pleie og omsorg at vi bruker mer penger enn landsgjennomsnittet.

ASSS-rapportene viser også mål på effektivitet. Dersom en kommune har relativt sett høyere produksjon enn brutto driftsutgifter, er kommunen mer effektiv enn ASSS-gjennomsnittet og motsatt. Med mindre alle ASSS-kommunene er akkurat like effektive, vil om lag halvparten av ASSS-kommunene være mer effektive enn ASSS-snittet, og om lag halvparten mindre effektive. I rapporten framkommer det at Sandnes hadde effektiv drift i 2016.

Effektiviteten i en kommune har økt dersom produksjonen har økt mer enn brutto driftsutgifter. Rapporten viser at Sandnes har forbedret sin effektivitet med 1,5 prosent fra 2015.

Netto driftsresultat for Sandnes ble 4,9 prosent i 2016. Til sammenligning var netto driftsresultat for ASSS-kommunene 5,3 prosent.

Sandnes hadde i overkant av 500 millioner på disposisjonsfond ved årsskiftet.

I ASSS-kommunene utenom Oslo utgjorde investeringene i gjennomsnitt 13,8 prosent av driftsinntektene. I resten av landet var investeringsutgiftene på 15,2 prosent. Blant ASSS-kommunene var investeringsutgiftene klart høyest i Sandnes med 28,4 prosent av driftsinntektene. Det ble investert spesielt mye i Helse og omsorgsbygg og i boliger.

Som følge av det høye investeringsnivået hadde Sandnes også spesiell høy vekst i lånegjelden.

 

Publisert: 20.10.2017 12:28
Sist endret: 20.10.2017 12:28

Facebook ikon Twitter logo Del på epost Print side Twitter logo