Kultur og byutvikling

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


  Vedtatt budsjett 2016 Vedtatt budsjett 2017 Endring
Driftstilskudd til frivillige lag og foreninger 1141000 1141000 0
Jamfør vedtatte retningslinjer for kulturtiltak, bsak 78/15
Driftstilskudd til private bydelshus 729000 729000 0
Jamfør vedtatte retningslinjer for kulturtiltak, bsak 78/15
Tilskudd til husleie ved bruk av Sandnes kulturhus 500000 500000 0
Tilskudd til kulturtiltak 1222000 1222000 0
Tilskudd til åpne kulturarrangement/prosjekt, ungdomstiltak, kulturpris og -stipend jamfør vedtatte retningslinjer for kulturtiltak, bsak 78/15 
Tilskudd til BUBS 125000 125000 0
Rogaland Arboret 1100000 1146000 46000
Stifterkommunene og styret i Rogaland Arboret har i samrådsmøte 12.9.2013 kommet frem til at det inngås likelydende avtale for 4 år om tilskuddet. Sandnes som vertskommune betaler kr 14, Stavanger kr 5 og de andre kommunene kr 8. Beløpet indeksreguleres. I løpet av perioden skal også fremtidig organisering/eierform utredes. 
Ryfylke friluftsråd 995000 1012000 17000
Justeres årlig for økt folketall og deflator
Jæren friluftsråd 995000 1012000 17000
Justeres årlig for økt folketall og deflator
Tilskudd til idrettsformål, arrangementer, aktivitet og anlegg 3000000 3000000 0
Jærmuseet 4910000 5600000 690000
Justeres årlig i henhold til folketall 1. januar og prisjustering.
Opera Rogaland IKS 450000 550000 100000
Sandnes kommune og Stavanger kommune er begge deleiere med lik eierandel og forpliktelser i henhold til selskapsavtalen. I tillegg til årlige driftstilskudd fra eierkommunene budsjetterer operaselskapet med statstilskudd, tilskudd fra Stavanger symfoniorkester, sponsorinntekter, legater, og billettinntekter
Sum  15 167 000 16 037 000 870 000
Publisert: 11.10.2017 14:23
Sist endret: 11.10.2017 14:23

Facebook ikon Twitter logo Del på epost Print side Twitter logo