Budsjettskjema 2A, investeringsbudsjettet

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Tusen kroner

  Oppr budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020
Investeringer i anleggsmidler 330146 274810 165746 219210 199038
Utlån og forskutteringer 1095801 1091538 726960 416148 585708
Kjøp av aksjer og andeler 12300 17300 17300 17300 17300
Avdrag på lån 120001 130000 140000 150000 160000
Avsetninger 489 0 0 0 0
Årets finansieringsbehov 1558737 1513648 1050006 802658 962046
Finansiert slik:          
Bruk av lånemidler 1186619 1236723 772431 345838 646122
Inntekter fra salg av anleggsmidler 0 2000 5000 136000 5000
Tilskudd til investeringer 5750 5450 0 0 0
Kompensasjon for merverdiavgift 39588 0 0 0 0
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 191861 196331 189820 181935 215714
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Sum ekstern finansiering 1423818 1440504 967251 663773 866836
Overført fra driftsbudsjettet 87843 70604 71755 84185 92210
Bruk av udisp. i inv. regnskapet 0 0 0 0 0
Bruk av avsetninger 47076 2540 11000 54700 3000
Sum finansiering 1558737 1513648 1050006 802658 962046
Udekket /udisponert = 0 0 0 0 0 0
Publisert: 06.06.2017 16:34
Sist endret: 06.06.2017 16:34

Facebook ikon Twitter logo Del på epost Print side Twitter logo