Driftsrammer per kostrafunksjon 2017

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Funksjon   2017
100 Politisk styring 21194
110 Kontroll og revisjon 3272
120 Administrasjon 418484
130 Administrasjonslokaler 10837
170 Årets premieavvik -104444
171 Amortisering av tidligere års premieavvik 46718
172 Pensjon 28563
180 Diverse fellesutgifter 14540
190 Interne serviceenheter 91059
201 Førskole 596888
202 Grunnskole 784771
211 Styrket tilbud til førskolebarn 59796
213 Voksenopplæring 17532
215 Skolefritidstilbud 21815
221 Førskolelokaler og skyss 42746
222 Skolelokaler 141103
223 Skyss av elever 11935
231 Aktivitetstilbud barn og unge 12158
232 Forebygging, helsestasjons skolehelsetjeneste 47653
233 Annet forebyggende helsearbeid 7202
234 Aktiviserings- og servicetj. ovenf. eldre og personer med funksjonsnedsettelser 75281
241 Diagnose, behandling, re-habilitering 90441
242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid 88895
243 Tilbud til personer med rusproblemer 30905
244 Barneverntjeneste 33706
251 Barneverntiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet 10920
252 Barneverntiltak når barnet er plassert av barnevernet 56035
253 Helse og omsorgstjenester institusjon 307914
254 Helse og omsorgstjenester til hjemmeboende 538391
256 Tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen 15275
261 Institusjonslokaler 40192
265 Kommunalt disponerte boliger 6166
273 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi 10626
275 Introduksjonsordningen 26362
276 Kvalifiseringsordningen 20351
281 Ytelse til livsopphold 97957
283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig 47121
301 Plansaksbehandling 28788
303 Kart og oppmåling 311
304 Bygge- og delesaksbehandling, ansvarsrett og utslippstillatelser 8900
305 Eierseksjonering 159
315 Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak 76834
325 Tilrettelegging og bistand for næringsl. 1838
329 Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling 3231
330 Samferdselsbedrifter / transporttiltak -2244
332 Kommunale veier 66248
335 Rekreasjon i tettsted 15558
338 Forebygging av brann og andre ulykker 359
339 Beredskap mot brann og andre ulykker 58382
340 Produksjon av vann 23198
345 Distribusjon av vann -24469
350 Avløpsrensing 56357
353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann 20947
354 Tømming av slamavskillere, septiktanker 5
355 Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall 9073
360 Naturforvaltning og friluftsliv 8842
365 Kulturminnevern 1281
370 Bibliotek 12668
375 Museer 5876
377 Kunstformidling 4449
380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 5002
381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg drift og vedlikehold 45658
383 Musikk- og kulturskole 25134
385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andre kulturbygg 12588
386 Kommunale kulturbygg 36380
390 Den norske kirke 30243
392 Tilskudd til tros og livssynssamfunn 3464
393 Gravplasser og krematorier 5386
800 Skatt på inntekt og formue -2319000
840 Statlig rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd -1595098
850 Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger m.v. -100500
870 Renter/utbytte og lån (innlån og utlån) -296208
  TOTALT 0
Publisert: 06.06.2017 16:32
Sist endret: 06.06.2017 16:32

Facebook ikon Twitter logo Del på epost Print side Twitter logo