Byutvikling

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Type betalingssats Vedtatt sats for 2016 Vedtatt sats for  2017 Endring i beløp Endring i % Merknader
1. Plansaker
1.1 Detaljregulering
1.1.1 For arealer til og med 2 000 m² 62608 62608 0 0,0 %  
1.1.2 For arealer over 2 000 m² til og med 5 000 m² 79244 79244 0 0,0 %  
1.1.3 For arealer over 5 000 m² til og med 10 000 m² 93966 93966 0 0,0 %  
1.1.4 For arealer over 10 000 m² til og med 20 000 m² 125270 125270 0 0,0 %  
1.1.5 For arealer over 20 000 m² et tillegg per påbegynte 1 000 m² 1552 1552 0 0,0 %  
1.1.6 Tilleggsgebyr for bebyggelse per 100 m2 BRA. Bruksarealet (BRA) beregnes i tråd med NS 3940. Både eksisterende bebyggelse som skal bli stående og ny bebyggelse regnes med. Arealer som ligger under terreng regnes også med. Gebyret regnes ut fra den maksimale utnyttelsen som planen gir mulighet for.  813 813 0 0,0 %  
1.1.7 Tilleggsgebyr når forslagstiller fremmer endringsforslag underveis. Med endringsforslag forstås endringer som ikke krever ny varsling av planoppstart. 30 % av gebyr 30 % av gebyr 0 0,0 %  
1.1.8 Forhåndsvurderinger. Ved forelegging av reguleringsspørsmålet for utvalget med saksbehandling etter plan- og bygningslovens § 12-8 (prinsippsak). Innbetalt gebyr kommer til fratrekk i en eventuell reguleringsak. 25 % av gebyr 25 % av gebyr 0 0,0 %  
1.1.9 Reguleringsplaner for masseuttak og massefyllinger 50 % av gebyr 50 % av gebyr 0 0,0 %  
Type betalingssats Vedtatt sats for 2016 Vedtatt sats for  2017 Endring i beløp Endring i % Merknader
1.2 Mindre reguleringsendringer
1.2.1 For arealer til og med 2 000 m² 23502 23502 0 0,0 %  
1.2.2 For arealer over 2 000 m² til og med 5 000 m² 39128 39128 0 0,0 %  
1.2.3 For arealer over 5 000 m² til og med 10 000 m² 62630 62630 0 0,0 %  
1.2.4 For arealer over 10 000 m² 78276 78276 0 0,0 %  
1.3 Konsekvensutredninger
1.3.1 Ved behandling av plan med KU beregnes følgende gebyr i tillegg til gebyr for arealplanen 75 % av gebyr 75 % av gebyr 0 0,0 %  
1.4 Dispensasjoner
1.4.1 Saker til utvalg for byutvikling 15636 15636 0 0,0 %  
1.4.2 Saker til administrativt vedtak 9365 9365 0 0,0 %  
1.5 Priser på andre tjenester
1.5.1 Situasjonskart 1143 1143 0 0,0 %  
Tilbakebetaling av gebyr: Ved skriftlig tilbaketrekking av sak før den legges ut til off. ettersyn, eller dersom saken avvises ved 1. gangsbehandling i utvalg for byutvikling 50 % av gebyr 50 % av gebyr 0 0,0 %  
1.6 Utbyggingsavtaler
Refusjonsberegning jamfør Plan og bygningsloven. 18-3 -18-9 888 kr per time 888 kr per time 0 0,0 % Refusjonsberegninger som bestilles etter modell av plan og bygningsloven. Gebyrene belastes uavhengig av om beregningen fører til endelig vedtak eller ikke. 

 

Type betalingssats Vedtatt sats for 2016 Vedtatt sats for  2017 Endring i beløp Endring i % Merknader
2. Matrikkellov
2.1 Oppretting av matrikkelenhet
2.1.1 Fradeling av grunneiendom og festegrunn ( Maksimalt 2,5 x satsen for areal 0 – 2 000 m² per matrikkelenhet.)
Arealer fra 0 - 2 000 m² - 19000 -  -  Ny
Arealer fra 2 001 m² - økning per påbegynte 1 000 m² 1250 1250 0 0,0 %  
2.1.2 Oppmåling av uteareal på eierseksjon (per eierseksjon)
Arealer fra 0 – 2 000 m² - 9500 -  -  Ny
Arealer fra 2 001 m² – økning per påbegynt 1 000 m² 1250 1250 0 0,0 %  
2.1.3 Oppretting av anleggseiendom
Arealer fra 0 – 2 000 m² 21200 22000 800 4,0 %  
Arealer fra 2 001 m² - økning per påbegynt 1 000 m²  1250 1250 0 0,0 %  
Ved samtidig oppmåling av flere tilgrensende grunneiendommer som er rekvirert av samme rekvirent, gis følgende reduksjoner i gebyret (vilkår: krav om standardisert digitalt datagrunnlag):
   ·   6 – 10 tomter:   10 % reduksjon
   ·   11 – 25 tomter: 15 % reduksjon
   ·   26 og flere:        20 % reduksjon
For større eiendommer som senere skal deles opp i enkelttomter, beregnes 1/2 gebyr.
Gebyr for 2.1.1-2.1.3 er inkludert eventuelle samtidige grensejusteringer og tilpasninger.
2.2 Ferdigstilling av ikke fullført oppmålingsforetning
2.2.1 Tilleggsgebyr ved søknad om utsatt oppmålingsforetning
Tillegg til 2.1.1, 2.1.2 og 2.1.3 - per matrikkelenhet - 2940 -  -  Ny
2.3 Grensejustering (gjelder sikre grenser)
Er eiendomsgrensene ikke tidligere klarlagt, beregnes gebyr etter punkt 2.5.
2.3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie (Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil  5 % av eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m²).  En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen.)
Arealer fra 0 - 500 m² - 6000 -  -  Ny
2.3.2 Anleggseiendom (For anleggseiendom kan areal som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet.  Areal kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede.  Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende areal.)
Arealer fra 0 - 1 000 m² - 8000 -  -  Ny
For grensejustering til offentlig vei/jernbane er det ingen arealbegrensinger.

 

Type betalingssats Vedtatt sats for 2016 Vedtatt sats for  2017 Endring i beløp Endring i % Merknader
2.4 Arealoverføring
2.4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie (Maksimalt 3 x satsen for areal 0 – 500 m² per matrikkelenhet.)
Arealer fra 0 - 500 m² - 13500 -  -  Ny
Arealoverføring per nytt påbegynt 1000 m² medfører en økning av gebyret på - 1250 -  -  Ny
2.4.2 Anleggseiendom (For anleggseiendom kan areal som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet.  Areal kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede.  Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende areal.)
Arealer fra 0 - 1 000 m² - 17000 -  -  Ny
Arealoverføring per nytt påbegynt 500m² medfører en økning av gebyret på - 2500 -  -  Ny
Arealoverføring utløser dokumentavgift som må betales av rekvirent/kunde.        
For stripeerverv til offentlig veigrunn, skal satser som for grensejustering i pkt. 2.3 brukes. Ved større arealer kan sats gitt i pkt 2.9 anvendes.
2.5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning (Sikre grenser)
For inntil 2 punkt 2500 4500 2000 80,0 %  
For overskytende grensepunkter, per punkt 370 250 -120 -32,0 %  
Ved klarlegging der grensen tidligere ikke er koordinatbestemt med oppmålingsforretning, brukes satser i pkt. 2.6.
2.6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter
For inntil 2 punkt 4370 7000 2630 60,0 %  
For overskytende grensepunkter, per punkt 2500 1500 -1000 -40,0 %  
Maksgebyr for klarlegging: skal ikke overstige maksgebyr (etter areal) i pkt 2.1.1.
Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid, se pkt. 2.9.

 

Type betalingssats Vedtatt sats for 2016 Vedtatt sats for  2017 Endring i beløp Endring i % Merknader
2.7 Urimelig gebyr
Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan rådmannen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr. Det kan i slike sakstilfeller eksempelvis beregnes gebyr etter medgått tid.
2.8 Utstedelse av matrikkelbrev
Matrikkelbrev inntil 10 sider 175 175 0 0,0 %  
Matrikkelbrev over 10 sider 350 350 0 0,0 %  
Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen.
2.9 Andre tjenester
Landmåler/ingeniør, per påbegynt time 980 980 0 0,0 %  
Gjelder bl.a. for arbeider som ikke er definert i eget pkt. i regulativet.
2.10 Kostnader for innhenting av grunnbokinformasjon
I en sak der kommunen må innhente informasjon fra grunnboken ved bestilling av slik informasjon, vil slike kostnader bli lagt til de andre gebyrkostnadene (ref. MDs rundskriv T-5/09).
2.11 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken
Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.
2.12 Utsatt tidsfrist for gjennomføring av oppmålingsforretning om vinteren
Den generelle behandlingsfristen for saker etter Matrikkelloven, fastsatt i matrikkelforskriftens § 18, første ledd, løper ikke i perioden 1. desember til 1. mars. Jfr. Matrikkelforskriftens § 18, tredje ledd.
2.13 Føring av private grenseavtaler
Føring av referanse til avtale om eksisterende grense, jfr. matrikkelforskriften § 44 - 4900 -  -  Ny
2.14 Saker som ikke blir fullført
2.14.1 Avsluttes en sak før saksbehandlingen er påbegynt, betales ikke gebyr.
2.14.2 Avsluttes en sak før oppmålingsforretningen er avholdt: Lavest gebyr av 1/3 av gebyrsatsene etter 6.1 og 6.2 eller gebyr beregnet etter anvendt timer (timesats pkt. 6.9).
2.14.3 Avsluttes en sak når oppmålingsforretning avholdes eller er avholdt: Lavest gebyr av 1/2 av gebyrsatsene etter 6.1 og 6.2 eller gebyr beregnet etter anvendt timer (timesats pkt. 6.9).
Publisert: 06.06.2017 16:26
Sist endret: 06.06.2017 16:26

Facebook ikon Twitter logo Del på epost Print side Twitter logo