Rådmannens stabsenheter

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Næringsutvikling, regional omstilling og utvikling av eierstyringen er sentrale arbeidsområder i perioden. Utfordringer knyttet til vekst i tjenestebehov, uroen i næringslivet med økende arbeidsledighet og behov for omstilling, krever at kommunen engasjerer seg aktivt både lokalt og regionalt. Målrettet innovasjonsarbeid er nødvendig for å skape løsninger på økt tjenestebehov innenfor tilgjengelige ressurser. Engasjement i ny nasjonal politikkutforming både i kommunereformen og regionreformen må prioriteres for å kunne møte framtidige oppgaver og utfordringer. En eventuell etablering av ny kommune krever betydelig innsats fra alle fagmiljø, og spesielt juridisk.

Samfunnsutvikling, prognoser 2017-2020

Kommuneadvokaten

Kommuneadvokaten sitt hovedarbeidsområde i perioden er

 • prosedering av kommunale rettssaker for barnevernstjenesten
 • saker fra øvrige tjenesteområder
 • kompetanseutvikling i og håndtering av saker etter plan- og bygningsloven
 • kompetanseutvikling og håndtering av enkeltsaker knyttet til selskapslovgivningene
 • råd og veiledning til administrativ og politisk ledelse og kommunale foretak i forhold til meroffentlighet og forvaltning
 • utredninger av juridiske forhold, råd og veiledning om juridiske forhold både for rådmannen og de folkevalgte
 • utredninger av juridiske forhold, råd og veiledning om juridiske forhold for fellesnemda hvis det skal etableres en ny kommune

Politisk styringsform

Bystyret vedtok ved konstitueringen å beholde dagens styringsform. I tråd med lov- og regelverk er det da en prioritert oppgave å foreta revisjon av saksbehandlings- og delegasjonsreglement. Alkoholpolitiske retningslinjer er revidert i 2016. Behov for forbedringer av den eksisterende styringsformen er det bystyret som eventuelt initierer. Videre er forslag til ny kommunelov på høring. Implementering av de endringer som følger av endelig vedtak vil kreve ny revisjon/tilpasninger av kommunens saksbehandlings- og delegasjonsreglement og tilhørende reglementer Sandnes kommune har slik at styringsdokumentene er i samsvar med ny lov.

Kommunereform

Kommunereformen følger samlet framdriftsplan fastsatt av Stortinget. I løpet av våren 2017 avgjør Stortinget om Sandnes og Forsand kommuner skal etablere en ny kommune. Med slikt vedtak i bunn, skal fellesnemda etableres. Mandat og eventuell delegert myndighet gis av de to kommunestyrene. I samsvar med lovverket er fellesnemda sin oppgave å forestå etableringen av den nye kommunen. Per 1. januar 2020 skal den nye kommunen være klar til å «ta imot» de to eksisterende kommunene, med politisk styringsstruktur og administrativ organisering på plass. Arbeidet fordrer betydelig juridisk kompetanse og kapasitet. I forhandlingene med Forsand ble det lagt opp til at forberedende arbeider kan gjennomføres i tiden fram til Stortingets vedtak foreligger. Med fylkesmannens tilrådning er det ikke grunnlag for dette, men dette må avklares. Rådmannen legger til grunn dette eventuelt løses innenfor tilgjengelige rammer i 2017. En fellesnemd sitt behov for juridiske ressurser må avklares i arbeidet med neste økonomiplan.

Kommunikasjonsenheten

Kommunikasjonsenheten ivaretar

 • system- og redaksjonsansvaret for kommunens hjemmeside og overordnet systemansvar for intranettportalen
 • veiledningsoppgavene i mediehåndtering overfor tjenesteområdene, samt administrativ- og politisk ledelse
 • råd og veiledning i mediehåndtering overfor de kommunale foretakene
 • kontakten utad på kommunikasjonsområdet i interkommunale samarbeider og prosjekter
 • samordning av mediekontakten i beredskapssituasjoner

Rådmannen vil vurdere nærmere hvordan utviklingen av kommunens profilbygging og kommunikasjonsområdet generelt skal løses. Stillingen som kommunikasjonssjef er inndratt. Videreutvikling av mediehåndtering, kommunens grafiske profil med videre er følgelig ikke prioritert i denne perioden. Prioritet i 2017 har implementering av kommunens nye internett hjemmeside og innkjøring av driften for den nye løsningen. Videre vil en etablering av ny kommune også kreve ressurser fra kommunikasjonsenheten, faglig så vel som operativ kommunikasjonshåndtering overfor ansatte, folkevalgte og innbyggere.     

Næringssjefen

Engasjementet til næringssjefen er rettet både mot lokale og regionale aktører:

Næringsutviklingssamarbeid og «utvikling Sandnes»

Arbeid med Sandnes som attraktiv forretningsadresse skal prioriteres. Samtidig må oppgaver knyttet til omstilling og endring i næringslivet følges opp aktivt både administrativt og av næringslivsutvalget. Bredt samarbeid mellom kommunen, aktørene i næringslivet og partene i arbeidslivet vil være sentralt framover for å bidra med tilrettelegging både på kort og lang sikt. Bystyret har i sak 59/16 vedtatt å opprette et nærings- og byutviklingsfond. Avsetningen på kr 19 millioner er merinntekt fra utbytte i Forus Næringspark AS for årsregnskapet 2015. Forslag til retningslinjer og kriterier for anvendelsen av midlene fremmes i sak til bystyret 17. oktober 2016. To av kriteriene for bruk av «utvikling Sandnes» midlene er næringsutviklingstiltak som skaper flere arbeidsplasser og nye næringer. 

Etablererveiledning

Kommunen har inngått avtale med Skape.no (fsak 52/15) om veiledningstjenester for etablerere. Skape.no har et formalisert samarbeid med stiftelsen Jæren produktutvikling. På denne måten ytes både støtte og veiledning til etablerere. Tilskuddet til Skape.no ble i 2016 økt fra kr 1 til kr 1,25 per innbygger. Økningen som følge av folketallsveksten er marginal og rådmannen har lagt til grunn at den løses innenfor rammen.

Greater Stavanger AS

I bsak 116/15 vedtok bystyret å inngå ny fireårig partnerskapsavtale for næringslivstjenester fra Greater Stavanger AS. Tilskuddet ble økt fra kr 30 til kr 35 pr innbygger. I 2016 er økningen finansiert ved bruk av disposisjonsfond. For de tre øvrige årene har rådmannen innarbeidet økningen med kr 420 000. Avtalen for denne perioden knytter tjenestene mer opp til strategisk næringsplan for Stavangerregionen. I tillegg er avtalefestet at partnerne involveres mer aktivt i prioriteringen av det årlige arbeidsprogrammet.

Rådmannens nærstab

Følgende oppgaver vil prioriteres framover:

 • Utvikling av politisk styreform og administrativt styringssystem i tråd med ny kommunelov.
 • Ved eventuelt vedtak i Stortinget, utføre sekretariatsfunksjon og gjennomføre utredningsarbeid knyttet til etablering av ny kommune i tråd med framdriftsplan fastsatt av fellesnemda og mandat gitt av by-/kommunestyrene.
 • Utvikle og styrke oppfølging av kommunens eierskap i selskaper og foretak.
 • Utvikle, forenkle og målrette rådgivningen overfor de valgte representantene i selskaper og foretak i samsvar med behovene.
 • Styrke og utvikle risiko- og analysekompetansen og styringene av prioriterte konsernoppgaver.
 • Forbedring og forenkling av konsernets styringssystemer og strukturer inkludert de kommunale foretakene.
 • Gjennomføre innovasjonsprosjekter som øker effektiviteten i styring på konsernnivå.
 • Målrettet engasjement i arbeidet med nasjonale program- og politikkområder om oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåene, herunder forsøksprogram.

Styring av kommunen som konsern

Sandnes kommune har en konsernmodell basert på prinsippet om bestiller og utfører organisering. Den omfatter både resultatenheter i linjeorganisasjonen og kommunale foretak. Uavhengig av hvem som er bestiller eller utfører er det nødvendig at innsatsen målrettes mot den oppgaven kommunen som konsern skal løse. Rådmannen ser at det er nødvendig å fortsatt prioritere økt innsats i å utvikle konsernstyringen. Så vel oppdragene som oppfølging må være tydelig for å sikre nødvendig effektivitet i gjennomføring og resultatoppnåelse. Med dagens ressursrammer er kapasiteten til dette arbeidet begrenset. Rådmannen vil derfor løse behovet gjennom tydelige prioriteringer av styringsoppgavene som knytter seg til konsernaktivitetene og forsterke ansvaret og rollen som oppdragsgiver. Koordineringsgruppen for konsernprosjektene vil bli mer formalisert for være det nødvendige redskapet for rådmannen. Høy bevissthet om risikobildet, effektiv gjennomføring og strategisk styring på tvers av enkeltprosjektene vesentlig for å oppnå politisk forventet styringsfart på konsernnivå.

Endringer i oppgavefordelingen mellom forvaltningsnivåene

Stortinget behandlet 09. juni 2015 oppgavefordelingen i kommunereformen. Våren 2016 ble Regionalmeldingen lagt fram. Av vedtakene følger at en rekke oppgaver skal utredes framover. Rådmannen ser derfor behov for at kommunen styrker sin innsats i å være aktiv deltaker i statlige, regionale og kommuneovergripende analyse- og utredningsarbeid. Deltakelse betyr også at utfordringer som Sandnes har kan tas opp og brukes i blant annet nasjonale utredninger. Formålet er å i økt grad være med å påvirke de ytre rammebetingelser for framtiden.

Hvis vedtak om etablering av ny kommune

Vedtar Stortinget at Sandnes og Forsand kan lage en ny kommune, vil det raskt måtte etableres et sekretariat for fellesnemda. Sekretariatet vil måtte påregne både å produsere underlagsdokumenter for behandling av saker i nemda, men også å utføre og koordinere en rekke utredningsoppgaver. Bruk av fagkompetansen i tjenesteområdene er helt nødvendig. Tilsvarende vil et sekretariat også ha i oppgave å tilrettelegge for et godt partssammensatt arbeid. Prinsippavtalen har fastsatt av fire tillitsvalgte skal tiltre fellesnemda. I tiden fram til Stortingets vedtak foreligger er det mulig å gjøre forberedende arbeid innenfor tilgjengelige rammer og ressurser. Behov for sekretariatsressurser til en eventuell fellesnemd må avklares i arbeidet med neste økonomiplan.

Regional utvikling preges av uro og endringer

Uroen i næringslivet i regionen startet høsten 2014. Permitteringer, oppsigelser og manglende langsiktige ordrer preger situasjonen. Arbeidsledigheten i Sandnes har tilsvarende økt fra 2,8 prosent til over 5 prosent. NAV opplyser at det foruten olje- og gassektoren, er det i IT-, og bygg- og anleggsbransjene samt kontor at endringene er størst. Samtidig flatet den kraftige årlige befolkningsveksten i Sandnes ut i 2015 med en vekst på 1,196 prosent. Utviklingen framover er beheftet med usikkerhet og det er grunn til å forvente årvise svingninger. Innovasjonsarbeid og evnen til omstilling er nødvendige grep i hele konsernet for å møte utfordringene framover. Samtidig er styrket innsats i regionale prosjekter og samarbeid nødvendig for å skape en vekstkraftig by-, samfunns- og næringsutvikling. Dette krever at Sandnes engasjerer seg og er en pådriver i samarbeid om løsninger. Slik innsats er nødvendig både administrativt og politisk. I administrasjonen legger rådmannen til grunn at oppgavene fortrinnsvis løses gjennom tverrfaglig arbeid. Det er ikke rom for å avsette særskilte midler til kjøp av eksterne tjenester til utviklings- og samarbeidsprosjekter.

Målsetninger og strategier for neste økonomiplanperioden

De viktigste målsetningene og strategiene for tjenesten er:

Kommunen styrer konsernet målrettet gjennom aktiv og resultatorientert eierpolitikk i samsvar med bystyrets fastsatte rammer og gjennom regionalt samarbeid

Strategier for å nå målet:

 • Utvikle og forbedre prioriterte eierstrategier overfor selskaper og kommunale foretak i samsvar med eierpolitisk strategi.
 • Gjennom eierberetning om resultatene av eierskapet, tydeliggjøre konsernets forventning til selskaper og kommunale foretak de kommende fire årene.
 • Aktivt legge til rette for at selskaper og foretak får presentere seg for formannskapet.
 • Styrke gjennomføring av prioriterte konsernoppgaver og å ta en aktiv rolle i regionale prosjekter og samarbeider.
 • Oppdragsmøte med de kommunale foretakene skal konkretisere bystyrets oppdrag med tydelige mål og resultatkrav.
 • Utvikle og forbedre formannskapets muligheter til å utøve oppgaver og ansvar knyttet til konsernprosjekter, regionale samarbeider og oppdragene gitt til de kommunale foretakene.

Kommunen engasjerer seg i viktige nasjonale politikkområder for å påvirke sentrale rammebetingelser

Strategier for å nå målet:

 • Delta aktivt i arbeidet om oppgavefordelinger i kommunereformen lokalt og overfor sentrale myndigheter for å oppnå avklaringer og helhetlige løsninger.
 • Arbeide målrettet for å oppnå styrkede og mer samordnede rammebetingelser for en helhetlig boligpolitikk og for boligsosialt vanskeligstilte spesielt.
 • Ta en aktiv rolle som samarbeidspartner i nasjonale utredninger/program, både alene og via KS(((KS, tidligere Kommunenes sentralforbund, sammenslutning av alle landets kommuner (428 primærkommuner og 19 fylkeskommuner)))) samt om lag 500 kommunale, interkommunale og fylkeskommunale bedrifter, ASSS(((ASSS står for Aggregerte Styringsdata for Samarbeidende Storkommuner. Nettverket består av de ti største kommunene))) og i samarbeid med nabokommuner.

Kommunen er en aktiv vertskommune for næringsetablering og i næringsutvikling

Strategier for å nå målet:

 • Tilrettelegge for og bidra til å forsterke forutsetningene for Sandnes som attraktiv forretningsadresse, herunder målrettet bruk av «utvikling Sandnes».
 • Fremme sentrum som arena for etablering av kultur- og kunnskapsbaserte virksomheter.
 • Bidra aktivt både faglig og via næringslivsutvalget i regionalt og lokalt utviklingsarbeid som fremmer omstilling, utvikling og økt sysselsetting rettet spesielt overfor ungdom.

Kommunen har en helhetlig kommunikasjonsprofil og er åpen og tilgjengelig

Strategier for å nå målet:

 • Offensiv bruk av kommunikasjon i profilbygging.
 • Tydelig og aktiv bruk av elektronisk kommunikasjon med innbyggere/ næringsliv.
 • Skape økt åpenhet med bruk av elektronisk kommunikasjon og digitale medier.

Kommunens myndighets- og tjenesteutøvelse er korrekt og effektiv

Strategier for å nå målet:

 • Kommunen skal i stor grad være selvforsynt med juridiske tjenester.
 • Tjenesten skal utvikles på bakgrunn av saksomfang, ressursbruk og utfall av sakene.

Økonomi drift

Tusen kroner

Rådmannens stabsenheter Rådmannens forslag til økonomiplan 2017-2020
2017 2018 2019 2020
Opprinnelig vedtatt budsjett 2016-2019 22630 22630 22630 22630
Lønns- og pensjonsendring -449 -449 -449 -449
Helårseffekt av tiltak -238 -238 -238 -238
Interne endringer mellom enheter 191 191 191 191
Øvrige endringer 15 15 15 15
Basisbudsjett 2017 22149 22149 22149 22149
Endring i egenbetalinger 0 0 0 0
Nye driftstiltak 2017-2020 1777 1777 1777 1357
Innsparing/effektivisering 0 0 -1300 -2610
Driftsrammer 2017-2020 23926 23926 22626 20896
Publisert: 15.06.2017 12:16
Sist endret: 15.06.2017 12:16

Facebook ikon Twitter logo Del på epost Print side Twitter logo