Politisk virksomhet

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Kommunens politiske virksomhet vil være under utvikling denne perioden. I løpet av første halvår 2017 avgjør Stortinget eventuelle endringer i kommunestrukturen, inkludert om Forsand og Sandnes kommuner blir til «nye» Sandnes. Samtidig skal resultatene av regionreformen på plass. Endringer i oppgavefordelingen mellom forvaltningsnivåene er startet og en rekke saker kommer fremover. Hovedgrepene legges til Stortingets behandling våren 2017.

Samfunnsutvikling, prognoser 2017-2020

Stort arbeidsomfang i alle utvalg

Arbeidsomfanget for de folkevalgte er stort og kommer av høy aktivitet i alle områder i kommunens virksomhet. Sandnes sin sentrale rolle i den regionale utviklingen forsterker dette. Særlig kommuneplankomiteen og formannskapet vil ha mange krevende regionalpolitiske saksområder til behandling. Byutviklingsaktiviteten gir tilsvarende stor saksmengde for utvalg for byutvikling og flere av disse angår også utbyggingsstrategier og økonomiske forhold slik at formannskapet involveres. Høy arbeidsledighet, sammen med krevende omstillingsarbeid og vekst i behovet for omsorgstjenester, gjør at arbeidsområdet til utvalg for helse- og sosialtjenester er økende. Tjenesteområdene fremmer faste saker gjennom året, men også et økende antall prosjekter og utredninger skal håndteres av disse utvalgene samt for utvalg for tekniske saker og utvalg for kultur og oppvekst. Ordningen med frikjøp for alle partier har vist seg nødvendig.

Kommune- og fylkestingsvalg

Etter at Sandnes kommune hadde deltatt i forsøket med elektronisk stemmegivning ved valgene i 2011 og 2013, besluttet departementet i juni 2014 at forsøket ikke skulle videreføres. Gjennomføringen av kommune- og fylkestingsvalget i september 2015 medførte noe økt ressursbruk. Erfaringene er lagt til grunn i forberedelser til gjennomføringen av Stortingsvalget i 2017 og nytt kommune- og fylkestingsvalg i 2019.

Kommuneplanarbeid

I løpet av det første året av ny valgperiode skal det utvikles og vedtas kommunal planstrategi for valgperioden 2015-2019. Bystyret fastsatt i bsak 28/16 planstrategiene for gjeldende valgperiode. Den lå til grunn da bystyret i bsak 88/16 fastsatte endelig planprogram for revisjon av kommuneplan 2019-2035. En rekke oppgaver er overført fra sist revisjon. I tillegg kommer oppfølgingen av regionalt prioriterte oppgaver som kommunene er deltakere i, slik som byutviklingsavtalen, bypakken og IKDP-Forus. Fremdriften legger opp til at våren 2017 brukes for å få på plass eksterne arealinnspill. De vil så vil bli vurdert med utgangspunkt i strategigrunnlag i samfunnsdel og kartlegging/analyse på enkelttema, for eksempel arealbehov, senterstruktur, fortettingspotensial etc. Deretter utarbeides samlet planforslag. 2018 settes av til høring, behandling og vedtak. Tilpasninger som følger av Stortingets eventuelle vedtak om ny kommunestruktur må foretas høsten 2017.

Ny kommunestruktur

Arbeidet med kommunereformen har vært konsentrert om å få frem mulige løsninger i tråd med Stortingets fire mål for:

1. styrke lokaldemokratiet og gi større kommuner flere oppgaver
2. gode og likeverdige tjenester til innbyggerne
3. bærekraftige og økonomisk robuste kommuner
4. helhetlig og samordnet samfunnsutvikling

Med grunnlag i fellesutredning av 10. juni 2015 som de fem Jærkommunene i samarbeid med Sola, Randaberg og Stavanger kommuner utførte, har Sandnes deltatt i utformingen av to prinsippdokumenter for mulige nye kommuner. Forslaget om Nord-Jæren kommune ble lagt ut til rådgivende folkeavstemning 30. mai 2016. Resultatet av folkeavstemningen viste at 80,94 prosent av de som stemte(((32,58 prosent))) ikke ønsket at Sandnes går inn i Nord-Jæren kommune. Bystyret vedtok således at det anser det som uaktuelt å gå videre med drøftelser om Nord-Jæren kommune. Bystyret fremholdt videre at Sandnes kommune er stor og robust nok til å levere velferdstjenester, opprettholde et fungerende lokaldemokrati og ha stort fokus på samfunnsutviklerrollen. Kommunens økonomi er utfordrende. Bystyre legger til grunn at nye oppgaver og reformer er fullfinansierte.

Det er samtidig utarbeidet et prinsippdokument for å etablere «nye» Sandnes sammen med Forsand kommune. Bystyret vedtok «å stille seg positiv til å etablere en ny kommune med Forsand, dersom kommunestyret og flertallet i folket i Forsand ønsker det, fra 01. januar 2020. Dette skal basere seg på fremforhandlet prinsippdokument. Det er ikke aktuelt for bystyret å reforhandle prinsippdokumentet». Et flertall(((det fremgår av protokollen at vedtaket ble gjort med 9 mot 8 stemmer))) i kommunestyret i Forsand vedtok 07. september 2016 å anbefale Sandnes alternativet. 

Med et eventuelt vedtak i Stortinget om å gjennomføre denne endringen, skal det nedsettes en fellesnemd som får i oppgave å arbeid frem politisk og administrativ organisering og etablering av den nye kommunen. Den skal være operativ fra 1. januar 2020.

Målsetninger og strategier for neste økonomiplanperiode

Det viktigste målet og strategiene for tjenesten er:

Kommunen har et levende demokrati ved tilrettelegging for deltakelse og åpenhet i politisk virksomhet

Strategier for å nå målet:

  • Handle i tråd med aktuelt lov- og regelverk og kommunens egne styringsdokumenter for utøvelse av politisk virksomhet.
  • Planstrategien som omfatter hele kommunens virksomhet, vil være det sentrale styringsdokumentet for prioritering av planoppgaver ut valgperioden.
  • Bystyret skal utøve en aktiv og strategisk eierskapsoppfølging av kommunens eierskap i selskaper og foretak, mens den løpende oppfølgingen skal utøves av formannskapet.
  • Utøve arbeidsgiverrollen på en måte som stimulerer til økt innovasjonstenking og en sterkt løsningsorientert kultur.
  • Driftsutgiftene til politisk styring skal ligge under gjennomsnittet for ASSS-kommunene.

Økonomi drift

Tusen kroner

Politisk virksomhet Rådmannens forslag til økonomiplan 2017-2020
2017 2018 2019 2020
Opprinnelig vedtatt budsjett 2016-2019 19898 19898 19898 19898
Lønns- og pensjonsendring 242 242 242 242
Helårseffekt av tiltak -177 -177 -177 -177
Interne endringer mellom enheter -664 -664 -664 -664
Øvrige endringer 0 0 0 0
Basisbudsjett 2017 19299 19299 19299 19299
Endring i egenbetalinger 0 0 0 0
Nye driftstiltak 2017-2020 1895 0 2780 0
Innsparing/effektivisering 0 0 0 0
Driftsrammer 2017-2020 21194 19299 22079 19299
Publisert: 06.06.2017 15:00
Sist endret: 06.06.2017 15:00

Facebook ikon Twitter logo Del på epost Print side Twitter logo