Kommunens fellesutgifter

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Revidert kommuneplan 2015-2030 (bsak 60/15) legger rammene for samfunnsutviklingen framover. Konsentrasjon i områdene langs høyverdig kollektivtrafikk, kollektivknutepunkter og utviklingen av Sandnes sentrum danner framtidens byutviklingsakse. Påtrykk for å få fram statlig del av finansiering i bypakke Nord-Jæren og forbedringer av rammevilkårene for vekstkommunene er nødvendig for å nå målene. Samtidig må det fortsatt utøves en tydelig eierpolitikk overfor selskaper og foretak. Forventninger om effektivitet og kvalitet i tjenesteleveransene, tilskuddsnivå og utbytte må følges opp i tråd med eierstrategiene. Samtidig må eierne være pådrivere for omstillingsarbeid for å kunne møte framtidens utfordringer. Bredt regionalt samarbeid i oppgaveløsningen prioriteres i planperioden. Oppføring av nytt rådhus og ny hovedbrannstasjon fullføres i denne perioden. 

Samfunnsutvikling, prognoser 2017-2020

Kommunens regionale forpliktelser

Sandnes kommune har gjennom flere tiår hatt vært preget av høy befolkningsvekst og en ung befolkning. Regionalplan for Jæren stadfester at også framover skal betydelig utvikling skje i Sandnes. Tyngdepunktet for nye boligarealer og befolkningsvekst på Nord-Jæren trekkes sørover. Dette krever at Sandnes tar en aktiv rolle, både regionalt og nasjonalt i utviklingen av en funksjonell bo- og arbeidsregion. Byomforming i det utbygde sentrum og bynære områder krever at næringsutvikling gis prioritet parallelt. Utvikling, reetablering og nyetablering er nødvendig tilretteleggingsarbeid i planperioden. I en tid hvor det er stor uro i næringslivet, arbeidsledigheten øker, og både lærlinger og fagpersoner med høy utdanning står uten arbeid, er samarbeid for å fremme omstilling og innovasjon prioriterte satsingsområder.

Gjennomføringsstrategi for Sandnes øst

Byutviklingsretning Sandnes øst er i enighetsprotokollen mellom fylkeskommunen og kommunen lagt opp i tre faser. Disse er hjemlet i bestemmelsene til kommuneplan. Fram mot 2032 skal

 • kollektivtrase med bussvei fra sentrum til Vatnekrossen være etablert
 • utbygging av senterområdet Vatnekrossen være igangsatt
 • utbygging av fase 2 og 3 skjer etter 2032

Rammene for utviklingen av utbyggingsretning Sandnes øst er lagt på plass i kommuneplan 2015-2030. Fase 1 Vatnekrossen skal utvikles i tråd med framdriften av bussvei2020 fra Ruten. I denne fireårsperioden gis derfor fase 1 høy prioritet, både reguleringsmessig og med teknisk infrastruktur. I tillegg må det igangsettes områderegulering av senterområdet Vatnekrossen. Arbeidet i fase 1 må bygge på en samlet gjennomføringsstrategi for hele Sandnes øst, slik oppgavene er konkretisert i kommuneplan. Det er vesentlig å få på plass kostnadsfordelingsmodeller og en totalplan for utbyggingsretningen. Arbeidet må gjennomføres i nært samarbeid med regionale myndigheter. Avklaring av statens økonomiske bidrag til nytt kollektivsystem og nødvendig sosial infrastruktur inngår her. Vekstkommunetilskuddet er ikke innrettet for å håndtere en slik utvikling som byutviklingsretning Sandnes øst. Rådmannen legger til grunn at det utformes et samlet prosjektoppdrag som, med politisk godkjenning, blir grunnlaget for å også søke fylkeskommunen om utredningsmidler fra bypakke Nord-Jæren.

Interkommunale selskaper og aksjeselskaper

Flere kommunale tjenester og regionalt prioriterte oppgaver leveres av interkommunale selskaper. Det gjelder blant annet renovasjon, vann- og avløp, brann- og redningstjenester samt miljørettet helsevern og interkommunalt arkiv. Slik oppgaveløsning forutsetter en aktiv eierstyring og tydelige eierstrategier når det gjelder forventninger om kvalitet og effektivitet i tjenesteleveransene. I samarbeid med rådmennene i eierkommunene er nivået på tilskuddene til selskapene gjennomgått:

 • Rådmannen har innarbeidet netto merutgiftene som følge av ny hovedbrannstasjon, nasjonal reorganisering av 110-sentralene og 4,5 prosent økning i tilskuddet til Rogaland brann og redning IKS, tilsvarende kr 5,9 millioner. Styret i selskapet sitt forslag er en økning på kr 7,12 millioner. Feiing er selvkosttjeneste som kommer i tillegg.
 • Utbytteforventning overfor Renovasjonen IKS er på kr 1 million.
 • Det er forventning om kr 6 millioner i totalt utbytte for SF Kino Stavanger/Sandnes AS.

Regionale idrettsanlegg

Kommunene Sola, Stavanger, Sandnes og Randaberg har oppført tre regionale idrettsanlegg. Det fjerde anlegget, sykkelanlegg i Sola, er per i dag i planleggings- og avklaringsfasen. Anleggene er spesialanlegg for ulike idrettsgreiner og dekker både bredde- og toppidretten. Anleggene har nå vært i drift noen år og de to interkommunale selskapene er vel etablert. Utvikling i tilskuddsnivået framover må nå justeres ned, i tråd med eierne sine forventninger. Samtidig er eierkommunene opptatt av at selskapene skal ha tilstrekkelige rammevilkår slik at de kan takle svingninger gjennom budsjettåret uten behov for ekstratilskudd. Situasjonen i næringslivet har konsekvenser for selskapene. Andelen bedriftsarrangement er redusert siste året og det betyr reduserte inntekter.

Ny brannstasjonstruktur, selskapsavtale og eierstrategi

Deltakerkommunene i Rogaland brann og redning IKS har vedtatt forslaget til ny brannstasjonstruktur. Oppføring av ny hovedbrannstasjon på Stangeland og avvikling av stasjonene Sandved og Forus i 1. kvartal 2017 er første tiltaket i ordningen. Deretter følger oppføring av to nye stasjoner i Stavanger og avvikling av stasjonen på Lagårdsveien. Det er vedtatt at vertskommunen skal framskaffe byggeklar tomt for egen regning. Utgifter til oppføring og drift av stasjonene skal faktureres selskapet som husleie i samsvar med selvkostprinsippet. Husleien inngår i beregningen av samlet tilskudd til selskapet og fordeles etter eierbrøk. Med en overgangsperiode på fem år fra ny hovedbrannstasjon er tatt i bruk, skal eierbrøken i selskapet baseres utelukkende på folketallet. Rådmannen har innarbeidet netto økte husleieinntekter (KF eiendom sitt budsjett) som skal faktureres selskapet og Sandnes kommunes tilsvarende økte tilskuddsandel med virkning fra 2017. Leieavtalen mellom Rogaland brann og redning IKS og Sandnes kommune håndteres av Sandnes eiendomsselskap KF.

Ny legevakt med tilbud om øyeblikkelig hjelp

Samhandlingsreformen har gitt kommunene frist ut 2015 til å få på plass et tilbud om øyeblikkelig hjelp. Sandnes, Time og Gjesdal har etablert et vertskommunesamarbeid med Klepp om drift av 12 plasser. Statlig tilskudd som mottas overføres til Klepp for de 6 plassene som Sandnes benytter. Tilskuddsordningen opphører fra 2016. I verstskommuneavtalen mellom de fire kommunene er det lagt til grunn at Sandnes overtar vertskommuneoppgavene når legevakten samlokaliseres med hovedbrannstasjonen. Tilbud om øyeblikkelig hjelp er en del av dette. Rådmannen har innarbeidet kommunens andel av økte utgifter knyttet til ny husleie fra 2017.

Nytt rådhus og nye lokaler for de bydekkende enhetene

Kommunen har kjøpt kvartalet A4 i Havneparken Sandnes for oppføring av nytt rådhus. Ved kontraktsinngåelsen ble det også inngått opsjonsavtale om nabokvartalet A7 (bsak 188/12). Denne opsjonen har bystyret senere vedtatt å frasi seg (bsak 112/14). I A4 tillates oppført vel 11 000 m2 i fire etasjer. Første etasje skal nyttes til service- og publikumsrelaterte virksomheter. Vinneren av arkitektkonkurransen deltar sammen med KF eiendom i detaljprosjekteringen og regulering. Brukerne er representert i byggeprogramgruppen. I tillegg gjennomføres enkeltmøter med enheter etter behov. Det er påregnet utlysning av anbudskonkurranse i oktober. Innflytting ventes høsten 2018. Rammen på kr 390 millioner i gjeldende økonomiplan er videreført. Opprinnelig grovkalkyle var kr 60 millioner høyere. Endelig prosjektramme vil foreligge etter at anbudskonkurransen er gjort og kostnadsoverslag II vedtatt. Parallelt er områderegulering av kommunens eiendommer i Skeianeområdet i sluttfasen. Forutsetningen som er lagt til grunn av bystyret er at kommunen trekker seg ut av Skeianeområdet og eiendommene selges. Inntektene inngår som del finansiering av nybygget. Rådmannen har innarbeidet videreføringen av rådhusprosjektet i samsvar med dette

I gjeldende økonomiplan er det lagt inn kr 335 millioner i 2019 for anskaffelse av nye lokaler til bydekkende enheter, slik som barne- og familieenheten og mestringsenheten, som har lokaler i Haakon VII’sgt i dag. Opprinnelig plan var å flytte disse til nybygg i A7 Havneparken, slik at ny lokalisering må skaffes. Rådmannen ser ikke rom for å ta ytterligere et stort økonomisk løft som et administrasjonsbygg 2 er i denne fireårsperioden. Samtidig må nye lokaler skaffes, da eiendommene på Skeiene legges ut for salg så snart områdereguleringsplanen er godkjent. Det er derfor gjort en vurdering av mulighetene for å forlenge noen leieavtaler ytterligere. Resultatet er at dette gir en løsning for en kortere periode. Økonomisk betyr det om lag halvparten av hva finansutgiftene ved et nybygg ville belastet driftsbudsjettet med. Rådmannen har videreført utgifter til innleie av bygg ut fireårsperioden for vel 210 arbeidsplasser.

Ruten – byrom og regionalt kollektivknutepunkt

Bystyret behandlet i sak 52/16 sak om kostnadsoverslag K0 for Ruten byrom. Områdereguleringsplan for hele Ruten har vært lagt ut til offentlig ettersyn og ventes lagt fram for endelig godkjenning innen utgangen av året. På dette grunnlaget har rådmannen innarbeidet kr 3 millioner i 2017 til utarbeidelse av teknisk plan for hele planområdet og utomhusplan for byrommet. Endelig kvalitet og utforming av byrommet vil framgå av utomhusplanen med tilhørende kostnadsoverslag. Bystyret fastsetter kostnadsoverslag 1 i behandlingen av utomhusplanen. I dette arbeidet må både endelig utforming og kostnader for ringen, avtale med Jernbaneverket om kostnadsbidrag og avtale med fylkeskommunen om kostnadsbidrag komme på plass. Rådmannen har i dette forslaget til økonomiplan lagt til grunn godkjent K0 med brutto kr 160 millioner. Til neste økonomiplan vil K1 grunnlaget foreligge. Rådmannen har innarbeidet delfinansiering fra GASS-fondet og fra skattefinansiert del av GASS prosjektene. I tillegg har rådmannen foreslått et ekstraordinært utbytte fra Sandnes tomteselskap KF på kr 20 millioner fordelt over årene 2019 og 2020 som en ytterligere delfinansiering av prosjektet. Resterende er foreslått lånefinansiert, men innrettet slik at når utbyggingsselskapet Ruten har utført sine oppgaver og selskapet gjøres opp, benytter konsernet sin del av overskudd til nedbetaling av lånet.

Nytt parkeringsanlegg – Havneparken kvartalet A8

Områdereguleringsplan Ruten har ikke forslag om parkeringsanlegg. I samsvar med politiske vedtak pågår arbeid i regi av Sandnes tomteselskap KF om erverv og utvikling av kvartalet A8 i Havneparken.
Områdereguleringsplanarbeid pågår parallelt. I dette kvartalet legges planmessig til rette for oppføring av parkeringsanlegg. Rådmannen har innarbeidet midler til anskaffelse av tomt og oppføring av et parkeringsanlegg med 240 plasser. I dimensjoneringen er lagt til grunn at anlegget kan være konverterbart til næringsbygg i framtiden. I finansiering benyttes midlene fra parkeringsfondet, innestående beløp og midlene som skal innbetales for frikjøpet fra A4 nytt rådhus.

Den norske kirke og andre trossamfunn 

Tjenestebeskrivelse

Kirken i Sandnes har ved inngangen til 2015, 8 sogn, 11 kirker, 2 gravkapell og 3 menighetshus. Kommunenes økonomiske ansvar for kirkene er regulert i lov om Den norske kirke av 07.06.1996 nr. 31 (kirkeloven) § 15. Tilskudd til trossamfunn er hjemlet i lov om trudomssamfunn og ymist anna av 13.06.1969 nr. 25. Videre er tilskuddet til livssynssamfunn hjemlet i lov om tilskott til livssynssamfunn av 12.06.1981 nr. 64. Livssyns- og trossamfunnene gis enhetsbeløp per medlem likt som tilskudd per medlem i Den norske kirke. Det er kun samfunn som mottar statstilskudd som kan motta kommunalt tilskudd.

Forslag til økonomiplan fra Sandnes kirkelige fellesråd er vurdert. Det er ikke funnet rom for å avsette midler til nye tiltak. Innsparingskravet med kr 293 000 fra 2017 er videreført. Rådmannen har ikke funnet grunnlag for å frita kirken for en andel av innsparingskravet. Rogaland bispedømmeråd har vedtatt en deling av Gand sogn. Delingen vil tre i kraft når kommunen kan garantere bygging av ny Ganddal kirke innen fem år fra vedtaksdato. Som følge av kommunens økonomiske situasjon kan rådmannen ikke anbefale at en slik garanti gis i denne planperioden. Rådmannen viderefører arbeidet med kartlegging og overføring av kirkelige eiendommer til kirken, i tråd med kirkeloven. 

Målsetninger og strategier for neste økonomiplanperiode

De viktigste målsetningene og strategiene for tjenesten er:

Kommunen er proaktiv i statlige reformer om endringer av oppgave-/ansvarsfordeling mellom forvaltningsnivåene

Strategier for å nå målet

 • Ta en aktiv rolle i prosjekter/prosesser i regi av staten og KS som gjelder framtidig oppgave/ansvarsfordeling mellom forvaltningsnivåene.
 • Bruke høringer aktivt til å fremme Sandnes sine utfordringer, synspunkter og løsningsforslag og være pådriver for felles uttalelser med nabokommuner der det er relevant.

Kommunen styrer byveksten gjennom strategisk utøvelse av grunneierrollen i utbyggingspolitikken

Strategier for å nå målet

 • Utøve en forutsigbar oppfølging av eierstrategiene overfor Sandnes tomteselskap KF og Sandnes eiendomsselskap KF.
 • Bruke arbeidsfellesskap og utbyggingsselskapsmodellene for å realisere prioriterte utbyggingsområder.
 • Arbeide aktivt for utvikling av nye næringsarealer for kategori 2 og 3 områder.
 • Sikre kapasitetsutnyttelsen i sosial infrastruktur gjennom utvikling av eksisterende framfor åpning av nye områder.

Kommunen har en forutsigbar utbyttepolitikk overfor selskaper og foretak

Strategier for å nå målet

 • Gjennom eierberetningen fastsette 4-årig utbytteplan for selskaps- og foretaksporteføljen.

Bruke og forbedre de selskapsspesifikke eierstrategiene i utbytteplanarbeidet generelt og utøvelsen av eierstyringen overfor selskaper og foretak spesielt.

Økonomi drift

Tusen kroner

Kommune felles Rådmannens forslag til økonomiplan 2017-2020
2017 2018 2019 2020
Opprinnelig vedtatt budsjett 2016-2019 255390 255390 255390 255390
Lønns- og pensjonsendring 64262 64262 64262 64262
Helårseffekt av tiltak -250 -250 -250 -250
Interne endringer mellom enheter 9329 9329 9329 9329
Øvrige endringer -123 -123 -123 -123
Basisbudsjett 2017 328608 328608 328608 328608
Endring i egenbetalinger 0 0 0 0
Nye driftstiltak 2017-2020 32029 23581 22943 23044
Innsparing/effektivisering -1157 -3215 -4290 -5744
Driftsrammer 2017-2020 359480 348974 347261 345908
Publisert: 06.06.2017 15:01
Sist endret: 06.06.2017 15:01

Facebook ikon Twitter logo Del på epost Print side Twitter logo