Sentrale staber, politisk virksomhet og kommunen felles

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Stortinget har lagt opp til at kommunereformen sluttføres i 2017. Sandnes og Forsand kommuner har framforhandlet et prinsippdokument for etablering av en ny kommune «Nye Sandnes». Fylkesmannen har i sin tilrådning 27. september 2016 ikke trådd løsningen. Tilrådningen er at Sandnes forblir som nå og at Forsand og Strand lager en ny kommune. Stortinget fatter endelig vedtak våren 2017. Nye kommuner skal være på plass fra 1. januar 2020. For disse vil valget i 2019 være til den nye kommunen. For Sandnes er situasjonen pr dags dato uavklart hva gjelder eventuelt videre arbeid. Vedtak Stortinget løsningen med Forsand og Sandnes vil etableringen kreve en betydelig innsats fra både folkevalgte, administrasjonen og tillitsvalgte. Uavhengig av dette vil utvikling av kommunens eierskap i selskaper og deltakelse i store regionale samfunnsutviklingsoppgaver være sentrale arbeidsområder i perioden. Oppføring av nytt rådhus, Ruten byrom og kollektivknutepunkt, samt ny hovedbrannstasjon fullføres i denne perioden.

Organisering av tjenesten

Rådmannens stabsenheter omfatter rådmannen, enhetene kommunikasjon og kommuneadvokaten, samt næringssjefens virksomhet og en nærstab. Alt av kommunens tilskudd til næringsutviklingsaktivitet, webredaktør og felles grafisk profilmateriale budsjetteres her.

Kommunen felles består av en rekke budsjettposter som gjelder hele kommunen. Dette gjelder blant annet:

• Sentral lønnsreserve, pensjon, seniortiltak og AFP (avtalefestet pensjon)
• Utgiftsandeler i interkommunale prosjekter og utredninger 
• Tilskudd til interkommunale selskaper (IKS)
• Tilskudd til kirken og andre trossamfunn
• Husleie til Sandnes eiendomsselskap KF

Politisk virksomhet omfatter driften av bystyret, formannskapet, hovedutvalgene og bydelsutvalgene samt kontrollutvalget. Utgiftene omfatter både lønn og godtgjørelser, møter, studieturer, samt formannskapets reserverte tilleggsbevilgninger. Utgiftene i forbindelse med valgavvikling inngår i dette budsjettområdet.

Omstilling og effektivisering

Vedtatte innsparinger fra økonomiplan 2016-2019 er innarbeidet i basisbudsjettet for 2017. Kapasiteten til analyse- og utredningsarbeid i stabsenhetene er begrenset og det er ikke rom for nye utviklingsprosjekter innenfor kommunikasjonsområdet og eierstyring/egenkontroll. Kommunen felles må framover løse både egne og regionale utviklingsoppgaver uten kjøp av ekstern bistand, noe som betyr at oppgaver må begrenses i omfang og at det vil ta noe lengre tidI sak om omstilling og effektivisering 2016-2019 er innsparingene ytterligere beskrevet. På grunn av kommunens stramme økonomiske rammer ser rådmannen seg nødt til å innarbeide nye innsparinger på kr 1,3 millioner i 2019, økende til kr 2,6 millioner fra 2020. Rådmannen vil komme tilbake med en løsning på hvordan disse innsparingene skal effektueres.

Driftsrammer

Tusen kroner

Sentrale staber og kommune felles Regnskap 2015 Opprinnelig budsjett 2016 Rådmannens forslag til økonomiplan 2017-2020
2017 2018 2019 2020
Rådmannens stabsenheter 23820 22630 23926 23926 22626 20896
Eiendom 77894 390644 142306 189158 241648 266800
Kommune felles 95558 255390 359480 348974 347261 345908
Politisk virksomhet 20882 19898 21194 19299 22079 19299
Sum netto rammer 218154 688562 546906 581357 633614 652903
Publisert: 06.06.2017 15:00
Sist endret: 06.06.2017 15:00

Facebook ikon Twitter logo Del på epost Print side Twitter logo