Økonomisk oversikt drift og investeringer

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Tusen kroner

DRIFTSBUDSJETTET Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020
Driftsinntekter
Brukerbetalinger 181756 177211 173993 172339 170808 169069
Andre salgs- og leieinntekter 417263 383642 408601 421544 434498 448031
Overføringer med krav til motytelse 579109 343302 299698 225661 225661 225661
Rammetilskudd 1387990 1489600 1540000 1547000 1560000 1575000
Andre statlige overføringer 97063 107762 120270 118924 118599 118711
Andre overføringer 26563 12619 5554 20554 48254 12854
Skatt på inntekt og formue 2173529 2210400 2319000 2345000 2375000 2408000
Eiendomsskatt 0 0 0 30000 30000 30000
Andre direkte og indirekte skatter 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter 4863273 4724536 4867116 4881022 4962820 4987326
 
Driftsutgifter
Lønnsutgifter 2397677 2421800 2552306 2605775 2631072 2643268
Sosiale utgifter 648895 711670 667180 667437 667702 667972
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 430582 426994 438229 410229 390143 366085
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 1166364 1189484 1303932 1267647 1321384 1347464
Overføringer 278280 208374 208359 214967 221529 227026
Avskrivninger 55415 64953 76231 76386 76593 77406
Fordelte utgifter -115871 -156750 -245099 -244140 -243154 -242143
Sum driftsutgifter 4861342 4866525 5001138 4998301 5065269 5087078
Brutto driftsresultat 1931 -141989 -134022 -117279 -102449 -99752
 
  Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020
Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte 265402 248199 273774 274142 299218 313788
Mottatte avdrag på utlån 91687 101271 121909 139448 154273 166207
Sum eksterne finansinntekter 357089 349470 395683 413590 453491 479995
 
Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger 84830 94813 117897 128420 133617 152236
Avdrag på lån 179053 192312 210281 220303 223877 242435
Utlån 941 500 500 500 500 500
Sum eksterne finansutgifter 264824 287625 328678 349223 357994 395171
Resultat eksterne finanstransaksjoner 92265 61845 67005 64367 95497 84824
Motpost avskrivninger 55415 65000 67000 69000 71000 74000
Netto driftsresultat 149611 -15144 -17 16088 64048 59072
 
Interne finanstransaksjoner
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 68581 58376 0 0 0 0
Bruk av disposisjonsfond 62625 41729 42000 40000 0 0
Bruk av bundne fond 44323 21430 23377 25018 26273 27097
Sum bruk av avsetninger 175529 121535 65377 65018 26273 27097
Overført til investeringsregnskapet 93272 76643 56949 73905 83548 79830
Avsatt til disposisjonsfond 143064 20182 0 0 0 0
Avsatt til bundne fond 30428 9565 8411 7201 6773 6339
Sum avsetninger 266764 106390 65360 81106 90321 86169
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 58376 0 0 0 0 0

 

INVESTERINGSBUDSJETTET Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020
Inntekter
Salg av driftsmidler og fast eiendom 8247 0 0 0 131000 0
Andre salgsinntekter 0 0 0 0 0 0
Overføringer med krav til motytelse 209827 109457 42468 25957 8072 31851
Kompensasjon for merverdiavgift 35651 4950 0 0 0 0
Statlige overføringer 37647 5750 5450 0 0 0
Andre overføringer 5315 0 0 0 0 0
Renteinntekter og utbytte 0 0 0 0 0 0
Sum inntekter 296687 120157 47918 25957 139072 31851
 
Utgifter
Lønnsutgifter 0 0 0 0 0 0
Sosiale utgifter 0 0 0 0 0 0
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 352471 438398 273510 166446 221910 197738
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 342 6000 0 0 0 0
Overføringer 77938 300 300 300 300 300
Renteutgifter og omkostninger 19 0 0 0 0 0
Fordelte utgifter 0 0 0 0 0 0
Sum utgifter 430770 444698 273810 166746 222210 198038
 
  Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020
Finanstransaksjoner
Avdrag på lån 98883 121004 130000 140000 150000 160000
Utlån 574158 1151242 1094538 726960 451148 547708
Kjøp av aksjer og andeler 32586 12300 17300 17300 17300 17300
Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0 0 0
Avsatt til ubundne investeringsfond 0 0 0 0 0 0
Avsatt til bundne investeringsfond 35160 489 0 0 0 0
Sum finansieringstransaksjoner 740787 1285035 1241838 884260 618448 725008
Finansieringsbehov 874870 1609576 1467730 1025049 701586 891195
Dekket slik:
Bruk av lån 638013 1344094 1254378 776281 389475 624502
Salg av aksjer og andeler 0 0 0 0 0 0
Mottatte avdrag på utlån 97517 143863 153863 163863 173863 183863
Overført fra driftsregnskapet 93272 76843 56949 73905 83548 79830
Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0 0 0
Bruk av disposisjonsfond 1068 2255 1540 0 0 0
Bruk av bundne driftsfond 0 0 0 0 0 0
Bruk av ubundne investeringsfond 0 0 0 0 0 0
Bruk av bundne investeringsfond 45000 42521 1000 11000 54700 3000
Sum finansiering 874870 1609576 1467730 1025049 701586 891195
 
Udekket/udisponert 0 0 0 0 0 0
Publisert: 06.06.2017 17:06
Sist endret: 06.06.2017 17:06

Facebook ikon Twitter logo Del på epost Print side Twitter logo