Budsjettskjema 2A, investeringsbudsjettet

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Tusen kroner

  Oppr budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020
Investeringer i anleggsmidler 444698 273810 166746 222210 198038
Utlån og forskutteringer 1151242 1094538 726960 451148 547708
Kjøp av aksjer og andeler 12300 17300 17300 17300 17300
Avdrag på lån 121004 130000 140000 150000 160000
Avsetninger 489 0 0 0 0
Årets finansieringsbehov 1729733 1515648 1051006 840658 923046
Finansiert slik:          
Bruk av lånemidler 1344094 1254378 776281 389475 624502
Inntekter fra salg av anleggsmidler 0 0 0 131000 0
Tilskudd til investeringer 5750 5450 0 0 0
Kompensasjon for merverdiavgift 4950 0 0 0 0
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 253320 196331 189820 181935 215714
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Sum ekstern finansiering 1608114 1456159 966101 702410 840216
Overført fra driftsbudsjettet 76843 56949 73905 83548 79830
Bruk av udisp. i inv. regnskapet 0 0 0 0 0
Bruk av avsetninger 44776 2540 11000 54700 3000
Sum finansiering 1729733 1515648 1051006 840658 923046
Udekket /udisponert = 0 0 0 0 0 0
Publisert: 06.06.2017 17:07
Sist endret: 06.06.2017 17:07

Facebook ikon Twitter logo Del på epost Print side Twitter logo