Budsjettskjema 1A, driftsbudsjett

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Tusen kroner

DRIFTSBUDSJETTET - SKJEMA 1A Oppr budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020
1 Skatt på inntekt og formue  -2275000 -2319000 -2345000 -2375000 -2408000
2 Ordinært rammetilskudd -1455000 -1540000 -1547000 -1560000 -1575000
3 Skatt på eiendom 0 0 -30000 -30000 -30000
4 Andre direkte eller indirekte skatter 0 0 0 0 0
5 Andre generelle statstilskudd -80856 -113130 -111784 -111459 -111571
6 Sum frie disponible inntekter -3810856 -3972130 -4033784 -4076459 -4124571
7 Renteinntekter og utbytte -332583 -396783 -429690 -497291 -488395
8 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 95463 117897 128420 133617 152236
9 Avdrag på lån 192312 210281 220303 223877 242435
10 Netto finansinntekter / - utgifter -44808 -68605 -80967 -139797 -93724
11 Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0 0 0 0 0
12 Til ubundne avsetninger+likviditetsreserve 0 0 0 0 0
13 Til bundne avsetninger 0 0 0 0 0
14 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk 0 0 0 0 0
15 Bruk av ubundne avsetninger 0 -42000 -40000 0 0
16 Bruk av bundne avsetninger 0 0 0 0 0
17 Netto avsetninger 0 -42000 -40000 0 0
18 Overført til investeringsbudsjettet 22153 56949 73905 83548 79830
19 Til fordeling drift -3833511 -4025786 -4080846 -4132708 -4138465
20 Sum fordelt til drift fra detaljert budsjett skjema 1B 3833511 4025786 4080846 4132708 4138465
21 Merforbruk/mindreforbruk = 0 - - - - -
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter 0,2 % 0,0 % 0,3 % 1,3 % 1,2 %
Publisert: 06.06.2017 17:08
Sist endret: 06.06.2017 17:08

Facebook ikon Twitter logo Del på epost Print side Twitter logo