Befolkningsutvikling og konsekvenser av veksten

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Sandnes kommune vil i planperioden ha en befolkningsvekst på mellom 0,9 og 1,4 prosent, tilsvarende 887 nye innbyggere per år. Til sammenligning tilsvarte befolkningsprognosen for 2016-2019 1410 nye innbyggere per år.

Befolkningsframskriving for planperioden

Befolkningsprognose for planperioden 2016 2017 2018 2019 2020 Vekst 2016-2020
0-2 år 3270 3209 3126 3072 3045 -225
3-5 år 3442 3357 3350 3314 3284 -158
6-9 år 4234 4355 4425 4461 4499 265
10-12 år 2963 3010 3095 3177 3202 239
13-15 år 2850 2912 2931 3013 3065 215
16-19 år 3931 3940 3900 3867 3933 2
20-39 år 22499 22464 22640 22841 23099 600
40-69 år 25802 26157 26519 26944 27398 1596
70-79 år 3681 3889 4131 4330 4485 804
80+ 2148 2187 2224 2283 2359 211
Totalt 74820 75481 76341 77302 78369 3549
Befolkningsvekst i antall   661 860 962 1066  
Befolkningsvekst i prosent   0,9 % 1,1 % 1,3 % 1,4 %  
Befolkningsvekst i landet (SSBs MMMM alternativ)   1,0 % 1,2 % 1,0 % 1,0 %  

Befolkningsframskrivingen for Sandnes kommune viser at veksten ser ut til å bli lavere de neste årene, sammenlignet med de forutsetningene som lå til grunn for økonomiplan 2016-2019. Veksten var anslått til mellom 1,7 prosent og 2,1 prosent i den foregående økonomiplanen.

Forutsetninger for befolkningsframskrivingen

Befolkningsframskrivingen er basert på en forventning om vekst også i de kommende årene. Figuren under viser at det i den siste femårsperioden er bygget rekordmange boliger i Sandnes, og i 2012 ble det bygget over 1 000 boliger, som er det høyeste antallet noensinne. Kommuneplanen har målsetting om en boligproduksjon på 700 boliger i året. Dette forutsetter at alle boliger blir innflyttet slik at det vil være en direkte sammenheng mellom boligbygging og folkevekst i kommunen.

Siden det er flere forhold som peker i retning av en lavere folkevekst de neste årene, har en lagt til grunn betydelig lavere boligbygging i 2016 med i overkant av 300 boliger, og en økning fram mot 2020 til 600 boliger. Boligbyggingen hittil i 2016 har allerede passert nivået i framskrivingen. Framskrivingen stemmer relativt bra for Nord-Jæren, men mer av veksten enn forventet har skjedd i Sandnes de siste månedene.

ANTALL FERDIGSTILTE BOLIGER PER ÅR I SANDNES

FOLKETALLSUTVIKLING I SANDNES

Framtidig utbyggingsmønster og folketallsutvikling vil fordele seg noe forskjellig innenfor hver enkelt bydel i kommunen. Det legges til grunn at utbyggingen vil skje i samsvar med godkjente regulerings- og arealplaner i kommuneplanen. Den samlede boligbyggingen i kommunen er resultat av mange ulike aktører og enkeltpersoner som treffer sine beslutninger ut fra en rekke ulike forhold. Selv om utbyggingen skjer i henhold til godkjente arealplaner er det imidlertid usikkerhet knyttet til å anslå eksakt hvilket årstall i perioden utbyggingen vil skje.

Oversikt over ledig boligkapasitet

I vedtatte reguleringsplaner framkommer det oversikt over antall boliger som er godkjent, antall som er bygget, og hvor mange gjenværende boliger som utgjør ledig kapasitet for utbygging til enhver tid. Kartskissen nedenfor viser en oversikt over hvordan den ledige kapasiteten fordeler seg på hver bydel. Framskrivingen legger til grunn at alle disse boligene som er regulert kommer til å bli bygget i løpet av kommuneplanperioden (i tillegg til disse kommer de nye arealene i kommuneplanen som enda ikke er regulert og enkeltprosjekter innen byens sentrumsnære områder som ikke er «planlagt» i samme grad).

LEDIG BOLIGKAPASITET I VEDTATTE REGULERINGSPLANER PER 1. JANUAR 2016

En interaktiv utgave av dette kartet, som viser detaljene for hver plan, kan man finne her. I det interaktive kartet kan man zoome inn og se planenes arealavgrensning, samt klikke på hver enkelt plan for blant annet å se konkret antall boliger.

Framskriving av den årlige boligutbyggingen og folkeveksten er prosjektert framover i perioden i tråd med de ledige boligreservene i hver enkelt bydel. Framskrivingen av utbygging av de 430 boligene i 2017 ser slik ut.

BOLIGBYGGEPROGNOSE FOR 2017. ANTALL BOLIGER FORDELT PÅ BOLIGTYPE OG BYDEL

Flytting

Sandnes kommune har i lengre tid hatt både positivt fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Siden 2007 har den største andelen nettoflytting til Sandnes vært tilflytting fra utlandet. Dette har hovedsakelig sammenheng med etterspørsel etter arbeidskraft og tilflytting fra blant annet Øst-Europa. Det legges til grunn en fortsatt netto innflytting i de nærmeste årene, men tilflytningsoverskuddet ligger an til å bli vesentlig lavere enn det har vært den siste tiårsperioden. Endringene i arbeidsmarkedet, som særlig er forårsaket av nedgangen i olje- og gassnæringen, har konsekvenser for nettoinnflyttingen. Det sterke arbeidsmarkedet har vært en av driverne bak den store befolkningsveksten i regionen, og det kan være vanskelig å forutse både sysselsettingsutviklingen og nøyaktig hvilke utslag denne gir på flyttestrømmene. Det er derfor relativt stor usikkerhet rundt flyttetallene i planperioden.

ÅRLIG NETTOINNFLYTTING TIL SANDNES FORDELT PÅ UTLANDET OG RESTEN AV LANDET

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettoinnflytting fra resten av landet 214 293 231 514 589 95 -31 -83 219 387 630 416 209 -7
per 1 000 innbyggere 3,9 5,2 4 8,8 9,9 1,6 -0,5 -1,3 3,3 5,8 9,1 5,9 2,9 -0,1
Nettoinnflytting fra utlandet 162 171 264 302 418 859 789 724 694 595 942 784 805 546
per 1 000 innbyggere 2,9 3 4,6 5,2 7 14 12,6 11,3 10,6 8,9 19,7 11 11,1 7,4
Netto innflytting i alt 376 464 495 816 1007 954 758 641 913 982 1572 1200 1014 539
per 1 000 innbyggere 6,8 8,3 8,7 14 16,9 15,6 12,1 10 13,9 14,7 28,8 16,9 13,9 7,3

Boligsammensetning

Oversikten over boligsammensetningen i Sandnes viser hvordan boligene i hver bydel er fordelt mellom boligtypene:

  • enebolig
  • rekkehus
  • horisontaldelte boliger og lavblokk
  • blokkbebyggelse
  • andre bygg (kombinasjonsbygg, institusjoner med mer)

Det er stor variasjon i sammensetningen av boligtyper mellom bydelene. Generelt har Sandnes en stor andel eneboliger sammenlignet med andre byer. Sentrum har naturlig nok størst andel rekkehus og blokkbebyggelse. Utenom sentrum er det Bogafjell bydel som har den laveste andelen eneboliger. I kartene under kan man se boligkonsentrasjoner og antall boliger på kommunenivå, samt antall boliger og boligtype på bydelsnivå. Kartet finnes i en interaktiv utgave der man kan se detaljer for hvert område her.

BOLIGKONSENTRASJONER OG ANTALL BOLIGER, SANDNES KOMMUNE

Konsekvenser av lavere befolkningsvekst

Befolkningsveksten i Sandnes var høy fram til 2014, med en vekst som lå over landsgjennomsnittet. Fra 2015 har befolkningsveksten i Sandnes flatet ut, og årets befolkningsframskriving viser en fortsatt lav veksttakt (mellom 0,9 prosent og 1,4 prosent). Denne utviklingen gir utfordringer i forhold til dimensjonering av tjenestetilbudet, og har medført at noen planlagte investeringsprosjekter er forskjøvet. Befolkningsframskrivingen i perioden slår mest ut på aldersgruppen 1-5 år. Her viser prognosen en negativ vekst fram til 2020. Dette medfører at barnehagetilbudet må dimensjoneres ned i kommunens barnehager, samtidig som alle nye investeringsprosjekter holdes igjen.

Veksttilskudd

Veksttilskuddet er utformet slik at kommuner som har hatt en gjennomsnittlig årlig befolkningsvekst på over 1,4 prosent (redusert fra 1,5 prosent i 2016) i siste treårsperiode vil få veksttilskudd. Tilskuddsbeløpet per innbygger over vekstgrensen økes fra kr 56 485 i 2016 til kr 57 191 i 2017. Dette gir Sandnes kommune kr 35,6 millioner i veksttilskudd i 2017. Den lave befolkningsframskrivingen som ligger til grunn for årets økonomiplan medfører at man kun forventer kr 10,2 millioner i veksttilskudd for 2018, og ingen veksttilskudd de siste to årene.

 

Publisert: 06.06.2017 11:55
Sist endret: 06.06.2017 11:55

Facebook ikon Twitter logo Del på epost Print side Twitter logo