Diverse

  Vedtatt budsjett 2018 Vedtatt budsjett 2019 Endring
Eldrerådet, drift og møtegodtgjørelse 140000 140000 0
Møtegodtgjørelsen for medlemmene justeres i samsvar med reglene for godtgjøring for folkevalgte i Sandnes kommune. 
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, driftsmidler 50000 50000 0
Møtegodtgjørelsen for medlemmene justeres i samsvar med reglene for godtgjøring for folkevalgte i Sandnes kommune. 
BLINK 0 0 0
Tilskudd til Blink ytes i sin helhet fra Sandnes tomteselskap KF med minimum kr 1,2 millioner. Tilskudd og kommunal egeninnsats beholdes uendret.
Kulturminnetilskudd 300000 300000 0
Tilskuddsordning til kulturminnevern ble etablert i etterkant av arbeidet med kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Sandnes 2005-2017. Formålet er å bevare kulturminner i samsvar med gjeldende plans generelle mål. Tilskuddsordningen skal motivere til bevaring av kulturminner i privat eie, og dekke dokumenterte merkostnader utover vanlig vedlikehold som følge av krav om antikvarisk utførelse. Tildeling skjer etter søknad som vurderes etter gjeldende antikvariske prinsipper (retningslinjer vedtatt av bystyret, sak 25/07). Ordningen forvaltes av byantikvaren. 
Bidrag TV-aksjonen 232394 236724 4330
Bidrag til TV-aksjonen og BUBS Barnas 60 000 fond inngår i formannskapets reserverte tilleggsbevilgning. Den direkte gavedelen av bidraget til TV-aksjonen prisjusteres årlig, jamfør vedtak i fsak 64/13. Endelig beløp fastsettes utfra endelig folketall pr 1. januar i budsjettåret. 
BUBS Barnas 60 000 fond 76988 77990 1002
Bidrag til TV-aksjonen og BUBS Barnas 60 000 fond inngår i formannskapets reserverte tilleggsbevilgning. Tilskuddet som ytes til Barnas 60 000 fond justeres i henhold til folketall per 2. kvartal 2019.
Greater Stavanger AS 2671935 2708825 36890
For kjøp av næringslivstjenester fra Greater Stavanger AS betales kr 35 pr innbygger i partnerskapsperioden 2016-2019. Enkeltprosjekter som kommunen deltar i, i regi av Greater Stavanger AS, håndteres særskilt og med egne saker. Ny avtaleperiode fremmes for behandling i egen sak.
Jæren produktutvikling 150000 151318 1318
Tilskuddet til Skape.no med kr 1,25 pr innbygger inngår fra 2014 i tilskuddet til Jæren Produktutvikling. Tilskudd til Grunderarena kommer i tillegg med kr 160 000 og gjelder ut 2018. 
Skape.no 95426 0 -95426
Tilskuddet til Skape.no utgår fra 2018.
Region Stavanger BA 1603161 1625295 22134
Tilskuddet til Region Stavanger BA er kr 21 pr innbygger. Årsmøtet 2011 avviste kommunens anmodning om å redusere tilskuddet til kr 15.
Sandnes Sentrum 600000 600000 0
Årlig tilskudd til Sandnes sentrum AS ble fra 2018 satt til kr 600 000, rådmannen foreslår å videreføre tilskuddsnivået uendret.

Publisert: 06.06.2017 16:29
Sist endret: 14.12.2018 10:35