Økonomisk oversikt drift og investeringer

Tusen kroner

DRIFTSBUDSJETTET  Regnskap 2017  Budsjett 2018  Budsjett 2019 Budsjett 2020  Budsjett 2021  Budsjett 2022
Driftsinntekter
Brukerbetalinger 194378 199271 197514 197821 196497 195344
Andre salgs- og leieinntekter 422808 420838 424045 429484 433689 437646
Overføringer med krav til motytelse 686355 434929 232056 232056 232056 232056
Rammetilskudd 1616307 1680634 1746000 1766000 1787000 1806000
Andre statlige overføringer 217499 158914 141179 112254 90634 85236
Andre overføringer 20184 32267 27592 37192 34892 9892
Skatt på inntekt og formue 2267326 2351500 2436000 2488000 2544000 2603000
Eiendomsskatt 0 0 0 0 0 0
Andre direkte og indirekte skatter 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter 5425394 5278353 5204386 5262807 5318768 5369174
Driftsutgifter
Lønnsutgifter 2640087 2729022 2741681 2757051 2776211 2786289
Sosiale utgifter 704867 748389 748142 748142 748142 748142
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 548645 480314 484150 475637 495222 489029
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 1232625  1260740  1313992  1337743  1377996  1407281 
Overføringer 327817  236585  233951 236601 235091 234711
Avskrivninger 62848 69000 65307 64630 62995 65995
Fordelte utgifter -180508 -149942 -228164 -228563 -228563 -228563
Sum driftsutgifter 5336381 5374109 5359059 5391241 5467094 5502884
Brutto driftsresultat 89013 -95756 -154673 -128434 -148326 -133710
             
    Regnskap 2017   Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022
Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte 293726  274211  321888  358831  390617  421070 
Mottatte avdrag på utlån 119120 135798 160032 174972 194666 210390
Sum eksterne finansinntekter 412846 410009 481920 533803 585283 631460
Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger 88476  90421  121360  158108  191312  224405 
Avdrag på lån 209953  225201  240460  266617  286869  298677 
Utlån 1127  970  500  500  500  500 
Sum eksterne finansutgifter 299557 316592 362320 425225 478681 523582
Resultat eksterne finanstransaksjoner 113289 93417 119600 108578 106602 107878
Motpost avskrivninger 62848 69000 71000 74000 77000 80000
Netto driftsresultat 265150 66661 35927 54144 35276 54168
Interne finanstransaksjoner
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 111594 68402 0 0 0 0
Bruk av disposisjonsfond 74350 128174 20613 0 0 0
Bruk av bundne fond 36150 46725 0 0 0 0
Sum bruk av avsetninger 222095 243301 20613 0 0 0
Overført til investeringsregnskapet 123136 125390 56423 54027 35159 54051
Avsatt til disposisjonsfond 191076 173637 0 0 0 0
Avsatt til bundne fond 104630 10935 117 117 117 117
Sum avsetninger 418843 309962 56540 54144 35276 54168
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 68402 0 0 0 0 0
INVESTERINGSBUDSJETTET Regnskap 2017 Budsjett 2018

Budsjett 2019

Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022
Inntekter
Salg av driftsmidler og fast eiendom 16 5000 128384 47750 25000 0
Andre salgsinntekter 4678 0 0 0 0 0
Overføringer med krav til motytelse 175740 49335 0 0 0 0
Kompensasjon for merverdiavgift 31481 72267 32979 34701 28294 20954
Statlige overføringer 2325 23750 5990 4990 8690 8990
Andre overføringer 12500 0 0 0 0 0
Renteinntekter og utbytte 0 0 0 0 0 0
Sum inntekter 226740 150352 167353 87441 61984 29944
Utgifter
Lønnsutgifter 0 0 0 0 0 0
Sosiale utgifter 0 0 0 0 0 0
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 253590 472958 353433 283781 222019 148380
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 168 6500 0 0 0 0
Overføringer 34775 13046 800 300 300 300
Renteutgifter og omkostninger 2 0 0 0 0 0
Fordelte utgifter 0 0 0 0 0 0
Sum utgifter 288535 492504 354233 284081 222319 148680
             
   Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022
Finanstransaksjoner
Avdrag på lån 71707 140000 150000 160000 170000 180000
Utlån 694284 951499 939372 783755 585548 347839
Kjøp av aksjer og andeler 24949 17300 0 0 0 0
Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0 0 0
Avsatt til ubundne investeringsfond 0 0 0 0 0 0
Avsatt til bundne investeringsfond 90722 6314 0 0 0 0
Sum finansieringstransaksjoner 881662 1115113 1089372 943755 755548 527839
Finansieringsbehov 943457 1457265 1276252 1140395 915883 646575
Dekket slik:
Bruk av lån 686023 1141012 1045966 902505 686861 388661
Salg av aksjer og andeler 0 0 0 0 0 0
Mottatte avdrag på utlån 105808 163863 173863 183863 193863 203863
Overført fra driftsregnskapet 123136 125390 56423 54027 35159 54051
Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0 0 0
Bruk av disposisjonsfond 6557 8185 0 0 0 0
Bruk av bundne driftsfond 0 0 0 0 0 0
Bruk av ubundne investeringsfond 0 0 0 0 0 0
Bruk av bundne investeringsfond 21934 18815 0 0 0 0
Sum finansiering 943457 1457265 1276252 1140395 915883 646575
Udekket/udisponert 0 0 0 0 0 0
Publisert: 06.06.2017 16:34
Sist endret: 18.10.2018 11:45