Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter

Tusen kroner

PROSJEKT TILTAKSTEKST TOTAL KALKYLE BEVILGET FØR 2019 2020 2021 2022
  Oppvekst skoler
30002 Figgjo   skole, nybygg K20-skole (20 klasser og 560 elever) 252500 185000 67500      
30021 Utvidelse   og oppgradering på Skeiene ungdomsskole, U21-skole (21 klasser og 588 elever) 232000 139000 93000      
3000400 Skoler,   utendørsanlegg     3000 3000 3000 3000
3002900 Malmheim   skole, utvidelse og modernisering, B7-skole (7 klasser og 150 elever) 112000 1083 20917 50000 40000  
30009 Ny   ungdomsskole Bogafjell, U18-skole (18 klasser og 504 elever) 268000 30000 136000 102000    
30010 Skaarlia   skole, B14-skole (14 klasser og 392 elever) 247000 33700   100000 113300  
6001100 Skaarlia   skole, stor flerbrukshall  73000     20000 53000  
6001100 Skaarlia   skole, stor flerbrukshall, spillemidler -10000       -10000  
3003200 Rehabilitering   skoler     13198 10000 10000 10000
4102100 Branntekniske   tiltak skoler 5800 5005 795      
3003400 Nybygg   og utvidelse Sviland skule 167000 3000 20000 79500 64500  
6000700 Sviland   skule - liten idrettshall 35000       12000 23000
6000700 Sviland   skule - liten idrettshall - tilskudd -4000          
4240099 Digital   satsning- 1 til 1 digital enhet for alle elever og ansatte i Sandnesskolen   2018 45000 44000 1000      
4240299 Utskiftning   av digitale enheter i Sandnesskolen       10000 10000 10000
4240199 Digital   satsning - Trådløs infrastruktur 11500 10000 1500      
6000900 Ny   flerbrukshall Høyland ungdomsskole 83700         1000
6000900 Ny   flerbrukshall Høyland ungdomsskole, spillemidler -10500          
3337099 Varslingsanlegg 5000 537 4463      
3003800 Altona   skole og ressurssenter - flytte til Soma skole 21000   10000 11000    
  Sum oppvekst skoler 1534000 451325 371373 385500 295800 47000
 
PROSJEKT TILTAKSTEKST TOTAL   KALKYLE BEVILGET   FØR 2019 2020 2021 2022
  Oppvekst barn og unge
35003 Utendørsanlegg,   barnehager     3000 3000 3000 3000
3501900 Rehabilitering   barnehager     11046 8000 8000 8000
3502000 Langgata   72 helsestasjon 35000 2500 29500 3000    
3502100 Prosjektering,   ny barnehage Hana 59000 1000 1000      
3502200 Prosjektering,   ny barnehage Riska 70000 1000   1000    
41018 Branntekniske   tiltak barnehager 3500 3079 421      
35015 Barnehage   i gamle kulturskolebygget, Langgt. 74 51900 47799 4101      
3502300 Ny   barnehage Ganddal, tomt 8000         8000
  Sum oppvekst barn og unge  227400 55378 49068 15000 11000 19000
 
PROSJEKT TILTAKSTEKST TOTAL KALKYLE BEVILGET FØR 2019 2020 2021 2022
  Levekår
2602500 Nye   sykehjemsplasser Lunde 95000   3000   40000 52000
2602500 Husbankens   tilskudd sykehjemsplasse Lunde -52250          
2602600 Nye   sykehjemsplasser Rovik 95000       3000  
2602600 Husbankens   tilskudd sykehjemsplasse Rovik -52250          
2601700 Rehabilitering   omsorgsbygg     13867 10000 10000 10000
2104200 Omsorgsboliger   med heldøgnstjenester for personer med store adferdsutfordringer 32000 1000   24000 7000  
2104200 Omsorgsboliger   med heldøgnstjenester for personer med store adferdsutfordringer, tilskudd   husbanken -7920     -7920    
2602200 Ombygging   av første etasje på Åse BOAS 23000 1000 22000      
4102000 Branntekniske   tiltak helsebygg 10600 8081 2519      
4102000 Branntekniske   tiltak helsebygg 17000   11500 5500    
2003499 Reservestrøm  7000   7000      
2003599 Sykesignalanlegg   boas 7200   1800 1800 1800 1800
2003599 Sykesignalanlegg   boas, tilskudd -3960   -990 -990 -990 -990
2103400 Boliger   for mennesker med funksjonsnedsettelser, 8 boenheter i Olsokveien 46300 2000 7500 15000 21800  
2103400 2   leiligheter i tilknytning til boliger i Olsokveien 5000         5000
2103400 Boliger   for mennesker med funksjonsnedsettelser, 8 boenheter i Olsokveien. Tilskudd -16200       -16200  
2104300 Bofellesskap   for unge funksjonshemmede i Skeianegaten 9 plasser 62000 1000 8000 40000 13000  
2104300 Bofellesskap   for unge funksjonshemmede i Skeianegaten 9 plasser - tilskudd -14580       -14580  
21001 Nytt   avlastningssenter med barnebolig, tilskudd fra Husbanken -57750   -57750      
2104400 Nytt   aktivitetssenter, flytting av Vågsgjerd aktivitetssenter 84000 2000 50000 32000    
2104400 Nytt   aktivitetssenter, flytting av Vågsgjerd aktivitetssenter, tilskudd -46200       -46200  
2104700 Foreldreinitiativ   3  45000 500 1000 10000 25000 8500
2104700 Foreldreinitiativ   3 - salgssum til beboere -13500         -13500
2104700 Foreldreinitiativ   3 - Husbankfinansiering -16610         -16610
2104800 Planlegging   neste bolig personer med funksjonsnedsettelser 64000         1000
2104800 Planlegging   neste bolig personer med funksjonsnedsettelser - Husbankfinansiering -16610          
2103300 Bofellesskap   for personer med psykisk lidelse, 9 plasser.  51000 1000 11000 40000    
2103300 Bofellesskap   for personer med psykisk lidelse, 9 plasser, B11 på Sørbø Hove, tilskudd   fra Husbanken -19440       -19440  
2104900 Ombygging   av boligrigg på Soma  7300   1000 6300    
2105000 Planlegging   neste bolig psykisk lidelse  49500   1000     10000
2105000 Planlegging   neste bolig psykisk lidelse - Husbankfinansiering -16610          
2105100 Boenhet   med personalbase 5100   5100      
21015 Boligsosial   handlingsplan. Kjøp av boliger     100900 78000 78000 78000
25004 To   småhus per år     8400 8400 8400 8400
25002 Sanering   og nybygg av Syrinveien 16000 13000 3000      
21015 Boligsosial   handlingsplan, kjøp av boliger, tilskudd fra Husbanken     -19000 -19000 -19000 -19000
2103100 Boliger   for vanskeligstilte 9800 7800 2000      
2103101 Tun   - Lura nord 14200 6000 8200      
2103102 Tun   - ubestemt tomt 14800 100   14700    
2103107 Tun   Håbafjell/Brattebø småhus 14050 2000 12050      
2103100 Boliger   for vanskeligstilte, tilskudd fra Husbanken -11000 -2150 -1900 -6950    
2104500 Rehabilitering   av  kommunale boliger, ca 24 per år     10000 8000 8000  
2104600 Ombygging   Skeianegt. 14 7100 1000 6100      
  Sum levekår 437070 44331 217296 258840 99590 124600
 
PROSJEKT TILTAKSTEKST TOTAL   KALKYLE BEVILGET   FØR 2019 2020 2021 2022
  Kultur og byutvikling
6305003 Digitalisering   av reguleringsplaner  5050 4765 285      
6305008 Digitalisering   av byggesaksarkivet 9200 7200 2000      
4540401 Sandnes  kulturhus, utskiftning av sceneteknisk   utstyr     300 300 300 300
4630101 Avsetning   til utsmykning     2198 1712 1269 430
4102200 Branntekniske   tiltak i kulturbygg 900   1830 1250    
1500900 Rehabilitering   kulturbygg     2557 1500 1500 1500
1501001 Bygningsmessige   utbedringer av KINO KINO 2000   2000      
6033201 Kartgrunnlag 561 396 165      
1501300 Langgata   76-utskiftning av tak, utvendig rehabilitering 12700 1500 6700 4500    
4570799 Biblioteksystem 740   740      
1501500 KinoKino   og Stasjon K - rehabilitering 2000     2000    
1501600 Kulturhuset   - rehabilitering 26000       1000 25000
1203799 Kulturhuset   - nytt tautrekk og lysanlegg 21300       1000 20300
1203899 Kapitalinnskudd,   Opera Rogaland IKS     500      
  Sum kultur og byutvikling  80451 13861 19275 11262 5069 47530
 
PROSJEKT TILTAKSTEKST TOTAL   KALKYLE BEVILGET   FØR 2019 2020 2021 2022
  Teknisk
6503899 Trafikksikring   - aksjon skolevei, kommunal finansieringsandel     500 500 500 500
6503799 Trafikksikring   på eksisterende veinett - strakstiltak     1279 1000 1000 1000
6506199 Trafikksikring.   Samarbeidsprosjekter     2600 2600    
6503399 Trafikksikkerhetstiltak     1000 1000    
6505499 Sikringstiltak   i forbindelse med lovpålagt tilsyn av kommunale broer     500 500 500 500
6302199 Nyanlegg   gatelys     100 1600 1600 1600
6302099 Utskifting   av utrangerte gatelys 30000 17300 12700      
6804099 Oppgraderinger   av vei, G/S og fortau     6000 7000 7000 7000
6503999 Folkehelse.   Sykkelveinett     3429 2500 1750 1750
6506999 "HjemJobbHjem"   - elbysykkel fase 2 1500   1500      
6508299 Etablering   av pendlerparkering på Ganddal 2000     2000    
6508399 Støyskjerm   langs Skaraveien 4000   4000      
6508099 Etablere   kulvert som erstatning for Kyrkjeveien bru  2000   2000      
6508199 Veivisningsskilting   og trafikkregulering av sykkelveier i Sandnes øst og Sandnes sør 5000     3000 2000  
6831399 Etablering   av tursti rundt Frøylandsvatnet  12700 200 500 12000    
6831399 Etablering   av tursti rundt Frøylandsvatnet , spillemidler -2700       -2700  
6302130 Melsheia,   lysanlegg 3000 1500 1500      
6831299 Folkehelse.   Oppgradering og sammenkobling av turvegnettet i kommunen     1000 1000 1000 1000
6830199 Opparbeidelse,   rehabilitering og utvikling av friluftsområder     2371 600 600 600
6841299 Oppgradering   av kommunale lekeplasser     1000 1000 1000 1000
6820199 Forbedringer   av parker og grøntanlegg     400 400 400 400
6863499 Oppfølging   av ny tiltaksplan for parkdraget langs Storåna     300 300 300 300
6510801 Robotgressklippere     600 600 600 600
6831599 Innløsing   av areal som omreguleres til grøntstruktur i Sandvedparken 800   800      
6860199 Oppgradering   av gravplasser     1000 1000 1000 1000
6860102 Omregulering   av gravplass Sandnes nye 1000 500 500      
6860599 Bevarings-   og forvaltningsplan for gravplassen Sandnes gamle gravlund og andre   gravplasser 2600   100 1000 1000 500
6860899 Utvidelse   av Høyland kirkegård 32000   2000 15000 15000  
6860999 Opparbeidelse   av urnelund på Høyland Gravlund 21000   1000 10000 10000  
6861399 Utvidelse   og opparbeidelse av doble gravsteder på Soma gravlund 31500   1500 15000 15000  
60003 Sandnes   idrettspark, Giskehallen, spillemidler -20784 -7505 -6954 -6325    
60005 Riskahallen,   rehabilitering, spillemidler -20300     -6767 -6767 -6767
60008 Iglemyr   svømmehall 262000 127700 126300 8000    
60008 Iglemyr   svømmehall, spillemidler -43900       -14633 -14633
6001000 Giskehallen,   rehabilitering av svømmehall og Giskehallen 1 107812 5000 2000 25812 75000  
6001000 Giskehallen,   rehabilitering av svømmehall og Giskehallen 1, spillemidler -15000          
6001500 Rehabilitering   idrettsbygg     1000 1000 1000 1000
6002000 Nytt   gulv i Austråtthallen 3000 250 2750      
60014 Branntekniske   tiltak idrettsbygg     985      
6806299 Skifte   av kunstgress     2500 2500 2500 2500
6805599 Kunstgressbaner,   grunnerverv     11603      
6805199 Rehabilitering   og utvkling av eksisterende idrettsplasser og løkker     450 450 450 450
6806399 Avtale   om kostnadsdeling infrastrukturinvesteringer i forbindelse med Østerhus Arena 919     919    
6806499 Tiltak   for å oppfylle nye miljøkrav til kunstgressbaner 600   600      
6806599 Rehabilitering   av toppdekket på friidrettsbanen på Sandnes stadion 4000   4000      
6806599 Inntekter   fra spillemideler til rehabilitering av toppdekket friidrettsbanen på Sandnes   stadion -1000       -1000  
6202201 Tiltak   ved fjerning av oppdemming Frøylandsvatnet 3000   3000      
6010199 Utskifting   av maskiner og utstyr til bydrift     400 400 400 400
6304299 Byutviklingstiltak     7118      
6505117 GASS-egenandel   (((Gjennomføring Av SentrumsStrategien)))       7500      
7580099 Rundkjøring   og diagonal Hoveveien 65000 45281 19719      
7580099 Rundkjøring   og diagonal Hoveveien, finansiering -40000 -27000 -5000 -4000 -4000  
6910157 Opparbeidelse   av Kydnaveien     1835      
7509299 Vatneleiren     1600      
6202399 Tiltak   på grunn av økt vannføring i Frøylandsbekken 10000         10000
6502799 Prosjektstyringsverktøy 625   625      
  Sum teknisk 462372 163226 232210 101589 110500 10700
 
PROSJEKT TILTAKSTEKST TOTAL KALKYLE BEVILGET FØR 2019 2020 2021 2022
  VAR
7702199 Oppgradering   og driftsoptimalisering tekniske installasjoner     7392 7000 6000 8000
7709199 Oppgradering   kulvert Lurabekken  12000   8000 4000    
7710299 Avløp   Stangelandsåna/Sone 2     969      
7806299 Avfallsbeholdere/teknisk   utstyr     1900 2000 1500 1500
7806599 Tiltak   på nedlagt deponi     500 500 500 500
7807799 Kommunale   returpunkt     1000 1000 1000 1000
7506099 Omlegging   kulvert Stangelandsåna 51000 26000 15000   10000  
7507099 Klimatilpassing     6000 8000 10000 15000
7507199 Enøk-tiltak   tekniske installasjoner     5000 5000 7000 7000
7507799 Omlegging   av ledninger i Gjesdalveien, Havnegata og Laksen 23500 1000 2500 20000    
7507899 Hovebakken   - Sanering og omlegging VA     2000      
7507699 Sanering   Skeianeområdet, Skogsbakken, Kiprå med flere 33000 13000 9000 8000 3000  
7508399 Sanering   VA Foren-området           8000
7504199 Optimalisering   av vannforsyning Hommersåk 12000 8500 3500      
7509199 Omlegging   vannledning Foss Eikeland 5000 2000 3000      
7507999 VA-anlegg   Ruten 2600   2600      
7702399 Etablering   VA ledninger Usken 5500 3000 2500      
7702299 Oppfølging   avløpsstrategi spredt bebyggelse 1000 300 700      
7602127 Optimalisering   av vannforsyning, Asheimveien 3000 2000 1000      
7602129 Etablering   av vann- og avløpsledninger over Imsa-elva 5000   5000      
7702125 Separering   og trykksonejustering på strekningen Åsveien-Ulvanuten  13000     6000 7000  
7509501 Oppgradering   avløpsnettet i sentrum for å tilpasse eksisterende spillvannsledning til ny   bruk 18000       9000 9000
7509502 Omlegging   hovedkloakken på strekningen Ganddalsgaten- Vågsgata  30000   11000 15000 4000  
7509102 Flytting   av vann- og avløpsledninger i forbindelse med bygging av fylkesvei 505 på   strekningen Skjæveland-Foss-Eikeland 12000   12000      
7702401 Tiltak   for å redusere fremmedvann på spillvannsnettet 6700     700 1000 5000
7602401 Tiltak   for å redusere lekkasjer i vannledningsnettet 3000     500 500 2000
7509503 Omlegging   og oppgradering av overvannsinfrastruktur og flomveier i sentrum ved Langgata 10000       10000  
7702126 Oppgradering   av slamavskiller i Dreggjavika på Bersagel 3500   3500      
7702127 Oppgradering   av slamavskiller på Apalstø på Høle 2500   2500      
  Sum VAR 252300 55800 106561 77700 70500 57000
 
PROSJEKT TILTAKSTEKST TOTAL   KALKYLE BEVILGET   FØR 2019 2020 2021 2022
  Kommunens fellesområde
10001 Nytt   rådhus, kvartalet A4 406500 353654 52846      
4007104 Nytt   rådhus - områderegulering Skeiane og Haakon VII gt 4000 2000 2000      
4007151 Nytt   rådhus, kvartalet A4, salg av eksisterende rådhus -50750   -45000 -5750    
4007153 Salg   av eiendommer Haakon 7s gate -65000     -40000 -25000  
4007299 Opparbeidelse   ekstern infrastruktur Skeiane/rådhuset, rekkefølgekrav 43400   11500 17000 8350 6550
4007299 Tilskudd   infrastruktur ihht kjøpekontrakt -8000         -8000
6505599 Kommunedelplan   sentrum, gjennomføringsstrategi.      3000      
6506599 Offentlige   arealer  70000 24600 38589 10000    
6506599 Offentlige   arealer, finansiering parkeringsanlegg     -14420      
1200999 Digital   strategi     1300 1300 1300 1300
1200943 Oppgradering   Public 360     600 600 600 600
1105199 Kapitaltilskudd   til pensjonskasser     17300 17300 17300 17300
1002000 Sentrum   parkeringsanlegg A8, 209 kommunale plasser 105105 700 41762 50114 12529  
6603299 Finansiering   nytt parkeringshus -58000   -18358 -36681 -2961  
6304699 Ruten   - byrom, teknisk plan og utomhusplan 165000 9161 52339 59500 44000  
6304699 Finansiering   ruten - byrom -2600   -2600      
6001199 Salg   av restareal i utbygde områder     -6700 -2000    
81003 Opparbeidelse   av Ruten som sentrumspark     -6684      
81004 Havnepromenade   Sandnes indre havn     284      
1202199 Nettverk   - kommune felles 10000   3000 3000 2000 2000
1204699 Valg   2019 og 2021 - Nytt datautstyr 600   300   300  
1204799 Utskiftning   av stemmeavlukker 2019 400   400      
1204899 Nytt   utstyr for elektronisk løsning for politiske dokumenter 1000   1000      
6001499 Inntekt   fra salg av gamle brannstasjon -70000   -70000      
  Sum kommunens fellesområde  551655 390115 62458 74383 58418 19750
 
PROSJEKT TILTAKSTEKST TOTAL KALKYLE BEVILGET FØR 2019 2020 2021 2022
  Eiendom
4000100 Miljøtiltak, kommunale bygg     3300 3300 3300 3300
4000200 Miljøtiltak,   utfasing av oljekjel     2000      
4100200 ITV-anlegg   (kameraovervåking)     1000 1000 1000 1000
4100400 Innemiljø i   øvrige kommunale bygg, oppgradering     5000 5000 5000 5000
41013 Omlegging   intern kommunikasjon for tekniske styresystemer     300 300 300 300
41014 Adgangskontroll   anlegg, utfasing av eldre låssystem og overgang til elektronisk skallsikring     1500 1500 1500 1500
41015 Oppgradering av   varmeanlegg i kommunale formålsbygg     600 600 600 600
4000500 Enova-program   energibesparende tiltak i bygg for reduksjon av energibehov, tilskudd fra   Enova -3500 -1200 -1100      
4100300 Universell   utforming     2000 2000 2000  
41023 Nedgravde   avfallscontainere     1128 850 850 850
4100800 Radontiltak i   bygg med for høye Bq-verdier 6000 2250 3750      
4102500 Branntekniske   tiltak i diverse bygg 2800 1400 569      
4102800 Programvare og   programmering fagservere i kommunens formålsbygg 2850 1900 950      
4102900 Lyse fjernvarme   tilkobling kommunale bygg 17641 11641 6000      
4103100 Regulering   Vagleleiren, Vatneleiren, gamle Figgjo skole, gamle Vatne skole og Riskatun 4000 818 3182      
4103101 Regulering   Vagleleiren 3000   1000 2000    
4103102 Regulering   gamle Figgjo Skole 1500   1000 500    
4103103 Regulering   Vatne Skole 1500   1000 500    
4103104 Regulering   Riskatun 3000   2000 1000    
4103105 Regulering   Vatneleiren 3000       1500 1500
4103300 Oppgradering av   dusjanlegg for å hindre legionella     2000 2000 2000 2000
1501700 Vitenfabrikken   nytt gulv på kjøkken pga lekkasje til magasin og ny ledbelysning. 1000   1000      
4101600 Oppgradering av   brannvarslingsanlegg, tiltaksplaner og rommerking     1000 1000 1000  
4103400 Solskjerming   skoler     1000 1000 1000 1000
4103500 Merking av   parkeringsplasser på skoler og barnehager      700 700 700 400
4103600 Garderobeanlegg   Vagleleiren 20000   20000      
  Sum eiendom 62791 16809 60879 23250 20750 17450
 
  Totalt 3608039 1190845 1119120 947524 671627 343030
Publisert: 06.06.2017 16:34
Sist endret: 24.10.2018 12:31