Budsjettskjema 2A, investeringsbudsjettet

Tusen kroner

  Oppr budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022
Investeringer i anleggsmidler 492504 354233 284081 222319 148680
Utlån og forskutteringer 951499 939372 783755 585548 347839
Kjøp av aksjer og andeler 17300 0 0 0 0
Avdrag på lån 140000 150000 160000 170000 180000
Avsetninger 6314 0 0 0 0
Årets finansieringsbehov 1607617 1443605 1227836 977867 676519
Finansiert slik:
Bruk av lånemidler 1141012 1045966 902505 686861 388661
Inntekter fra salg av anleggsmidler 5000 128384 47750 25000 0
Tilskudd til investeringer 23750 5990 4990 8690 8990
Kompensasjon for merverdiavgift 72267 32979 34701 28294 20954
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 213198 173863 183863 193863 203863
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Sum ekstern finansiering 1455227 1387182 1173809 942708 622468
Overført fra driftsbudsjettet 125390 56423 54027 35159 54051
Bruk av udisp. i inv. regnskapet 0 0 0 0 0
Bruk av avsetninger 27000 0 0 0 0
Sum finansiering 1607617 1443605 1227836 977867 676519
Udekket /udisponert = 0 0 0 0 0 0
Publisert: 06.06.2017 16:34
Sist endret: 19.10.2018 12:44