Budsjettskjema 1A, driftsbudsjett

Tusen kroner

DRIFTSBUDSJETTET - SKJEMA 1A Oppr budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022
1 Skatt på inntekt og formueGrunnlaget for skatteanslaget og anslått beløp for inntektsutjevningen, jfr rådmannens forslag til økonomiplan -2335000 -2436000 -2488000 -2544000 -2603000
2 Ordinært rammetilskuddGrunnlaget for skatteanslaget og anslått beløp for inntektsutjevningen, jfr rådmannens forslag til økonomiplan -1672000 -1746000 -1766000 -1787000 -1806000
3 Skatt på eiendom      -           -       -   - -
4 Andre direkte eller indirekte skatterAndre forventede fiskale inntekter, for eksempel konsesjonsavgift - ingen       -   -   -   -   -  
5 Andre generelle statstilskuddForventede generelle statstilskudd jfr. rådmannens forslag til økonomiplan -131411 -105724 -85399 -74879 -66781
6 Sum frie disponible inntekter -4138411 -4287724 -4339399 -4405879 -4475781
7 Renteinntekter og utbytteForventet rente-, avdragsinntekt og utbytte fra kommunalt eide selskaper jfr. rådmannens forslag til økonomiplan -424929 -500720 -562203 -611383 -632560
8 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 99421 121360 158108 191312 224405
9 Avdrag på lån 225201 240460 266617 286869 298677
10 Netto finansinntekter / - utgifter -100307 -138900 -137478 -133202 -109478
11 Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk -      -     -    -      -  
12 Til ubundne avsetninger+likviditetsreserve           -           -           -       -    -  
13 Til bundne avsetninger  -          -     -   -    -  
14 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -   -   -   -   -  
15 Bruk av ubundne avsetninger -53713 -20263                 -                   -  
16 Bruk av bundne avsetninger                  -         -             -            -          -  
17 Netto avsetninger -53713 -20263          -            -         -  
18 Overført til investeringsbudsjettet 95056 56423 54027 35159 54051
19 Til fordeling drift -4197375 -4390464 -4422850 -4503922 -4531208
20 Sum fordelt til drift fra detaljert budsjett skjema 1B 4197375 4390464 4422850 4503922 4531208
21 Merforbruk/mindreforbruk = 0                 -             -            -          -        -  
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter 0,4 % 0,7 % 1,0 % 0,7 % 1,0 %
Publisert: 06.06.2017 16:35
Sist endret: 24.10.2018 12:33