Driftsrammer per kostrafunksjon

Funksjon   2019
100 POLITISK STYRING 22031
110 KONTROLL OG REVISJON 3498
120 ADMINISTRASJON 495867
130 ADMINISTRASJONSLOKALER 1417
170 ÅRETS PREMIEAVVIK -114850
171 AMORTISERING AV TIDLIGERE ÅRS PREMIEAVVIK 53529
172 PENSJON 25091
180 DIVERSE FELLESUTGIFTER 14099
190 INTERNE SERVICEENHETER 532055
201 BARNEHAGE 641777
202 GRUNNSKOLE 830772
211 STYRKET TILBUD TIL FØRSKOLEBARN 66056
213 VOKSENOPPLÆRING 11666
215 SKOLEFRITIDSTILBUD 25612
221 BARNEHAGELOKALER OG SKYSS 587
222 SKOLELOKALER 7851
223 SKYSS AV ELEVER 12925
231 AKTIVITETSTILBUD BARN OG UNGE 10646
232 FOREBYGGING, HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENESTE 52189
233 ANNET FOREBYGGENDE HELSEARBEID 6363
234 AKTIVISERINGS- OG SERVICETJ. OVENF. ELDRE OG PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER 73441
241 DIAGNOSE, BEHANDLING, RE/HABILITERING 101008
242 RÅD, VEILEDNING OG SOSIALT FOREBYGGENDE ARBEID 55384
243 TILBUD TIL PERSONER MED RUSPROBLEMER 34301
244 BARNEVERNTJENESTE 39594
251 BARNEVERNTILTAK NÅR BARNET IKKE ER PLASSERT AV BARNEVERNET 8820
252 BARNEVERNTILTAK NÅR BARNET ER PLASSERT AV BARNEVERNET 49081
253 HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON 308646
254 HELSE- OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE 567401
256 TILBUD OM ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD I KOMMUNENE 12787
261 INSTITUSJONSLOKALER 30905
265 KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER -35286
273 ARBEIDSRETTEDE TILTAK I KOMMUNAL REGI 12630
275 INTRODUKSJONSORDNING 44873
276 KVALIFISERINGSORDNINGEN 20979
281 YTELSE TIL LIVSOPPHOLD 110057
283 BISTAND TIL ETABL. OG OPPRETTH. AV EGEN BOLIG 2653
301 PLANSAKSBEHANDLING 28930
302 BYGGEBEHANDLING OG EIERSEKSJONERING 3782
303 KART OG OPPMÅLING -1200
315 BOLIGBYGGING OG FYSISKE BOMILJØTILTAK -16981
325 TILRETTELEGGING OG BISTAND FOR NÆRINGSLIVET 7897
329 LNADBRUKSFORVALTNING OG LANDBRUKSBASERT NÆRINGSUTVIKLING 3023
330 SAMFERDSELSBEDRIFTER / TRANSPORTTILTAK -2864
332 KOMMUNALE VEIER 34025
335 REKREASJON I TETTSTED 11353
338 FOREBYGGING AV BRANN OG ANDRE ULYKKER 204
339 BEREDSKAP MOT BRANNER OG ANDRE ULYKKER 64604
345 DISTRIBUSJON AV VANN -18076
353 AVLØPSNETT/INNSAMLING AV AVLØPSVANN -33946
355 INNSAMLING, GJENVINNING OG SLUTTBEHANDLING AV HUSHOLDNINGSAVFALL 468
360 NATURFORVALTNING OG FRILUFTSLIV 5917
365 KULTURMINNEFORVALTNING 1300
370 BIBLIOTEK 12517
375 MUSEER 7252
377 KUNSTFORMIDLING 5086
380 IDRETT OG TILSKUDD TIL ANDRES IDRETTSANLEGG 3555
381 KOMMUNALE IDRETTSBYGG OG IDRETTSANLEGG (drift og vedlikehold) 30383
383 MUSIKK- OG KULTURSKOLER 26258
385 ANDRE KULTURAKTIVITETER OG TILSKUDD TIL ANDRES KULTURBYGG 9015
386 KOMMUNALE KULTURBYGG 15818
390 DEN NORSKE KIRKE 31630
392 TILSKUDD TIL TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN 4464
393 GRAVPLASSER OG KREMATORIER 4635
800 SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE -2436000
840 STATLIG RAMMETILSKUDD OG ØVRIGE GENERELLE STATSTILSKUDD -1750127
850 GENERELT STATSTILSKUDD VEDRØRENDE FLYKTNINGER M.V. -125700
870 RENTER/UTBYTTE OG LÅN (INNLÅN OG UTLÅN) -120100
880 INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER 56423
  T O T A L T 0
Publisert: 06.06.2017 16:32
Sist endret: 25.10.2018 10:19