Geodata - matrikkel

GEBYRER FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN

(§ 32, forskriftene § 16)

01. januar 2019

ALMINNELIGE BESTEMMELSER

 

6.0.1 Gebyrsatsene inkluderer ikke tinglysingsgebyr og eventuelt dokumentavgift.

6.0.2 Gebyrene er unntatt merverdiavgift.

6.0.3 Dersom andre enn rekvirenten skal ha regning på gebyret, må det foreligge skriftlig bekreftelse fra den som skal betale. Rekvirent er solidarisk ansvarlig.

6.0.4 Klageadgang er gitt i matrikkellovens § 46.

6.0.5 Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget slik at saken ikke kan matrikkelføres, opprettholdes likevel gebyret.

6.0.6 I en sak der kommunen må innhente informasjon fra grunnboken ved bestilling av slik informasjon, vil slike kostnader bli lagt til de andre gebyrkostnadene (ref. MDs rundskriv T-5/09).

6.0.7 Den generelle behandlingsfristen for saker etter Matrikkelloven, fastsatt i matrikkelforskriftens § 18, første ledd, løper ikke i perioden 1. desember til 1. mars. Jamfør Matrikkelforskriftens § 18, tredje ledd.

6.0.8 Annen gebyrberegning: Ikke alle sakstilfeller vil passe inn i en standard gebyrberegning som tar utgangspunkt i de punkt og satser som er angitt i regulativet. Geodatasjefen kan i slike sakstilfeller på eget initiativ fastsette et passende gebyr eller måte å beregne gebyret på.

 

Type betalingssats Vedtatt sats for 2018 Vedtatt sats for 2019 Endring i beløp Endring i % Merknader
6.1 Oppretting av matrikkelenhet
6.1.1 Fradeling av grunneiendom og festegrunn
6.1.1.1 Arealer fra 0 - 2000 m² 22800 23600 800 3,5 %  
6.1.1.2 Arealer fra 2 001 m² - økning pr påbegynte 1 000 m² * 1500 1600 100 6,7 %  
6.1.2 Oppmåling av uteareal på eierseksjon (pr eierseksjon)
6.1.2.1 Arealer fra 0 – 2000 m² 11400 11800 1900 3,5 %  
6.1.2.2 Arealer fra 2 001 m² – økning pr påbegynt 1 000 m² * 1500 1600 100 6,7 %  
6.1.3 Oppretting av anleggseiendom
6.1.3.1 Arealer fra 0 – 2 000 m² 26400 27300 4400 3,4 %  
6.1.3.2 Arealer fra 2001 m² - økning pr påbegynt 1 000 m² * 1500 1600 100 6,7 %  
* Maksimalt 2,5 x satsen for areal 0 – 2000 m² pr matrikkelenhet.

Ved samtidig oppmåling av flere tilgrensende matrikkelenheter som er rekvirert av samme rekvirent, gis følgende reduksjoner i gebyret (vilkår om standardisert digitalt datagrunnlag):
• 2 - 5 matrikkelenheter:           10 % reduksjon
• 6 - 10 matrikkelenheter:         15 % reduksjon
• 11 - 25 matrikkelenheter:       20 % reduksjon
• 26 - 39 matrikkelenheter:       30 % reduksjon
• 40 og flere matrikkelenheter: 40 % reduksjon

For regulerte delfelt som senere skal deles opp i enkelttomter, beregnes ½ gebyr.
For fradeling av regulert felles vei eller annet areal som er regulert til felles offentlig formål, beregnes også ½ gebyr.
Gebyr for 6.1.1 – 6.1.3 inkluderer eventuelle samtidige grensejusteringer og tilpasninger.

      
6.2 Oppmålingsforretning, når det ikke er krav til merking og måling
6.2.1 Tilleggsgebyr ved søknad om utsatt oppmålingsforetning
Tillegg til 6.1.1, 6.1.2 og 6.1.3, pr matrikkelenhet 3528 4200 672 19.0 % Maksimalt tilleggsgebyr settes lik 10 x sats i punkt 6.2.1.
6.2.2 Oppretting av punktfeste utført som kontorforretning
Fradeling av punktfeste, pr matrikkelenhet   11800 0   Ny i 2019
6.2.3 Uteareal for eierseksjoner utført som kontorforretning
Oppretting pr forretningOppretting eller endring av eksklusive uteareal, når alle eiendomsgrenser tidligere er klarlagt i oppmålingsforretning eller tilsvarende, pr forretning   4200 0   Ny i 2019
6.2.4 Arealoverføring / fradeling når alle grenselinjer er tilfredstillende klarlagt og merket med tidligere oppmålingsforretning, kartforretning eller jordskifte, utført som kontorforretning
Oppmålingsforretning pr matrikkelenhetOppmålingsforretning når alle, også nye, grenselinjer er merket og målt tidligere, pr matrikkelenhet   11800 0   Ny i 2019
      
6.3 Grensejustering - gjelder eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning (sikre grenser)
6.3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie *
Arealer fra 0 - 500 m² 7200 7500 300 4,2 %  
* Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 prosent av eiendommens areal (maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 prosent av eiendommens areal før justeringen.
6.3.2 Anleggseiendom ** 
Arealer fra 0 - 1000 m² 9600 10000 400 4,2 %  

** For anleggseiendom kan arealet justeres med inntil 5 prosent av anleggseiendommens areal, med maksimal grense på 1000 m².
Er eiendomsgrense ikke tidligere klarlagt, beregnes gebyr etter punkt 6.6 og eventuell grensejustering inngår da i prisen.
Arealbegrensningene gjelder ikke matrikkelenheter som i sin helhet er regulert til samferdselsformål, når justeringen er i samsvar med vedtatt reguleringsplan.

      
Type betalingssats Vedtatt sats for 2018 Vedtatt sats for 2019 Endring i beløp Endring i % Merknader
6.4 Arealoverføring
6.4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
6.4.1.1 Arealer fra 0 - 500 m² 16200 16800 600 3,7 %  
6.4.1.2 Arealoverføring pr nytt påbegynt 1000 m² medfører en økning av gebyr 1500 1600 100 6,7 %  Maksimalt 3 x satsen for areal 1 - 500 m² pr matrikkelenhet.
6.4.2 Anleggseiendom *
6.4.2.1 Arealer fra 0 - 1000 m² 20400 21100 700 3,4 %  
6.4.2.2 Arealoverføring pr nytt påbegynt 500m² medfører en økning av gebyr 3000 3200 200 6,7 %  
* For anleggseiendom kan areal som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Areal kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende areal.
Arealoverføring utløser dokumentavgift som må betales av rekvirent/kunde.
For stripeerverv til offentlig veigrunn, skal satser som for grensejustering i punkt 3 brukes. Ved større arealer kan sats gitt i punkt 6.9 anvendes.
      
6.5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning (Sikre grenser)
6.5.1 For inntil 2 punkt innen samme område 5400 5600 200 3,7 %  
6.5.2 For overskytende grensepunkter, pr punkt 300 400 100 33,3 %  
Ved klarlegging der grensen tidligere ikke er koordinatbestemt med oppmålingsforretning, brukes satser i punkt 6.6.
      
6.6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter
6.6.1 For inntil 2 punkt innen samme område 8400 8700 300 3,6 %  
6.6.2 For overskytende grensepunkter, pr punkt 1800 1900 100 5,6 %  
Maksgebyr for klarlegging skal ikke overstige maksgebyr (etter areal) i punkt 6.1.1.
Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid, se punkt 6.9.
 
6.7 Uregistrert jordsameie
Faktureres etter medgått tid, se punkt 6.9.
      
Type betalingssats Vedtatt sats for 2018 Vedtatt sats for 2019 Endring i beløp Endring i % Merknader
6.8 Utstedelse av matrikkelbrev
6.8.1 Matrikkelbrev inntil 10 sider 175 175 0 0,0 %  
6.8.2 Matrikkelbrev over 10 sider 350 350 0 0,0 %  
 
6.9 Andre tjenester
Landmåler / ingeniør, pr påbegynt time 1300 1400 100 7,6 %  
Gjelder blant annet for arbeider som ikke er definert i eget punkt i regulativet.
 
6.13 Føring av private grenseavtaler
Føring av referanse til avtale om eksisterende grense, jamfør matrikkelforskriften § 44 5880 5600 -280 -4,8 %  
 
6.14 Saker som ikke blir fullført
6.14.1 Avsluttes en sak før saksbehandlingen er påbegynt, betales ikke gebyr.
6.14.2 Avsluttes en sak før oppmålingsforretningen er avholdt: Lavest gebyr av 1/3 av aktuell gebyrsats eller gebyr beregnet etter anvendt timer (timesats punkt 6.9).
6.14.3 Avsluttes en sak når oppmålingsforretning avholdes eller er avholdt: Lavest gebyr av 1/2 av aktuell gebyrsats eller gebyr beregnet etter anvendt timer (timesats punkt 6.9).
 
6.15 Ekstragebyr dersom det må sendes ny faktura
Tilleggsgebyr   500 0   Ny i 2019
Faktura sendes rekvirent, eller den som er ført opp i søknaden. Eventuell ny fakturamottaker må skriftlig bekrefte at de betaler, før saken er ferdig behandlet.
Skal mottaker endres etter faktura er sendt, tillegges ekstra gebyr.
Publisert: 13.10.2017 15:02
Sist endret: 14.12.2018 13:00