Plansaker

Type betalingssats Vedtatt sats for 2018 Vedtatt sats for 2019 Endring i beløp Endring i % Merknader
Plansaker
1 Detaljregulering
1.1 For arealer til og med 2 000 m² 62608 62608 0 0,0 %  
1.2 For arealer over 2 000 m² til og med 5 000 m² 79244 79244 0 0,0 %  
1.3 For arealer over 5 000 m² til og med 10 000 m² 93966 93966 0 0,0 %  
1.4 For arealer over 10 000 m² til og med 20 000 m² 125270 125270 0 0,0 %  
1.5 For arealer over 20 000 m² et tillegg pr påbegynte 1 000 m² 1552 1552 0 0,0 %  
1.6 Tilleggsgebyr for bebyggelse pr 100 m² BRA. Bruksarealet (BRA) beregnes i tråd med NS 3940. Både eksisterende bebyggelse som skal bli stående og ny bebygggelse regnes med. Arealer som ligger under terreng regnes også med. Gebyret regnes ut fra den maksimale utnyttelsen som planen gir mulighet for.  813 813 0 0,0 %  
1.7 Tilleggsgebyr når forslagstiller fremmer endringsforslag underveis. Med endringsforslag forstås endringer som ikke krever ny varsling av planoppstart. 30 % av gebyr 30 % av gebyr 0 0,0 %  
1.8 Forhåndsvurderinger. Ved forelegging av reguleringsspørsmålet for utvalget med saksbehandling etter plan- og bygningslovens § 12-8 (prinsippsak). Innbetalt gebyr kommer til fratrekk i en eventuell reguleringsak. 25 % av gebyr 25 % av gebyr 0 0,0 %  
1.9 Regulerinsplaner for masseuttak og massefyllinger, samt industri og lager. 50 % av gebyr 50 % av gebyr 0 0,0 %  
      
Type betalingssats Vedtatt sats for 2018 Vedtatt sats for 2019 Endring i beløp Endring i % Merknader
2 Reguleringsendringer
2.1 For arealer til og med 2 000 m² 23502 23502 0 0,0 %  
2.2 For arealer over 2 000 m² til og med 5 000 m² 39128 39128 0 0,0 %  
2.3 For arealer over 5 000 m² til og med 10 000 m² 62630 62630 0 0,0 %  
2.4 For arealer over 10 000 m² 78276 78276 0 0,0 %  
3 Konsekvensutredninger
3.1 Ved behandling av plan med KU beregnes følgende gebyr i tillegg til gebyr for arealplanen. Dette beregnes av punkt 1.1-1.7. For planer som omfattes av punkt 1.9 beregnes KU-gebyr av redusert gebyr. 50 % av gebyr 50 % av gebyr 0 0,0 %  
Reduserte gebyrer
Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken, eller anses urimelig av andre grunner, kan kommunen v/plansjefen fastsette passende gebyr.
Klageadgang
Gebyrfastsettelsen  i den enkelte sak kan ikke påklages der gebyrforskriften følges. Rådmannens avgjørelse av søknad om reduksjon av gebyr kan påklages etter reglene i forvaltningsloven.

Gebyrendringer i saken følger av forskrift i henhold til pbl. § 33.1.

Publisert: 06.06.2017 16:26
Sist endret: 14.12.2018 13:12