Oppvekst

FNs barnekonvensjon danner grunnlaget for det daglige arbeidet for barn og unge i Sandnes. Kommunen skal ha en kultur og praksis som innebærer at vi alltid skal samarbeide med barn og unge i tjenesteutvikling og at ansatte alltid skal samarbeide med barn i saker som angår dem selv.

Tjenester for å utjevne sosiale forskjeller

Kommunen skal tilby gode grunntjenester for alle byens innbyggere og alle barn og unge skal sikres grunnleggende ferdigheter uavhengig av familiebakgrunn. Kommunen har som mål at alle elevene våre skal være i et godt skolemiljø fritt for mobbing, hvor de trives, lærer og mestrer. Barnehagene skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing. Barn og unge som trenger ekstra tilrettelegging i skole og barnehage kan også få hjelp fra pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) og styrket barnehage. Grunntjenestene skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon. Helsestasjonstjenestene skal være en av grunnpilarene i det forebyggende og helsefremmende arbeidet. Barn og familier skal bistås så tidlig som mulig når behov oppstår. Når barn og unge har omfattende og sammensatte vansker, er det avgjørende at virksomhetene innen oppvekst både samarbeider og samordner sin innsats. Ressurssenteret barne- og familieenheten skal bistå her.

Helhetlig utdanningsløp

For å sikre et helhetlig utdanningsforløp, som strekker seg fra barna begynner i barnehagen til de går ut av grunnskolen i 10. klasse, utarbeides det nå en felles kvalitetsplan for barnehage og skole. Den nye kvalitetsplanen vil legge vekt på det en ser på som viktige fremtidsrettede ferdigheter (kalt 21st Century Skills). Fokuset vil være på kreativitet, samarbeid, kommunikasjon, kritisk tenkning og etisk bevissthet. Framtida trenger de nysgjerrige og de som ønsker å oppdage og å skape. For å bli inspirert til nytenkning og entreprenørskap, må barn og unge ha lært seg å samarbeide og kommunisere. Barnehagenes arbeid tar utgangspunkt i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (forskrift til Lov om barnehager) og skolens styrende dokument vil være læreplanen. Felles verdier er livsmestring, menneskeverd, medvirkning, anerkjennelse og verdsetting.

 Digitale ferdigheter

Digitale ferdigheter er en grunnleggende ferdighet på lik linje med lesing, skriving, regning og muntlige ferdigheter og kan ikke løsrives fra de ferdigheter som omtales som kompetanser i dagens samfunn. Barn og unge må lære om og lære å håndtere de muligheter og utfordringer som et stadig mer digitalisert samfunn fører med seg. Både i skoler og barnehager skal barna bruke digitale verktøy. Teknologi har betydelig innvirkning på menneske og samfunn. Teknologisk kompetanse og kunnskap om sammenhengene mellom teknologi og de sosiale, økonomiske og miljømessige sidene ved bærekraftig utvikling er viktig i utdanningsoppdraget.

 Livsmestring

Folkehelse og livsmestring vil være tverrfaglig tema i skolens nye læreplan. Dette er også tema i barnehagens rammeplan. Elevene skal få kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse. Skolen skal bidra til at elevene lærer å håndtere medgang og motgang på best mulig måte. Et godt læringsmiljø og et godt skolemiljø er viktig for den psykiske helsa.  Livsmestring er også et fokus i rammeplan for barnehager. De nasjonale retningslinjene for skolehelsetjenesten har livsmestring som sentralt tema både i undervisning og i helsesamtalen i 8. klasse.

 Kompetanseutvikling hos ansatte

Norge er et mangfoldig samfunn. Barnehagene skal reflektere og respektere det mangfoldet som er representert i barnegruppen. Sandnes sin satsing i barnehagene (USB- utviklingsstøttende barnehage) skal sikre likhet og kvalitet i tilbudet med ansatte med større handlingskompetanse. I Sandnesskolen sier vi at «Alle elevene er våre». Det uttrykker både en holdning og en forventet pedagogisk virkelighet. Dette betyr at skolen skal ta hensyn til mangfoldet av elever og legge til rette for at alle får oppleve tilhørighet i skole og samfunn.

                                                

Publisert: 12.10.2017 10:00
Sist endret: 23.10.2018 14:29