Nye Sandnes

Kommunereformen

Hovedmilepæl for regionreformen og kommunereformen var Stortingets vedtak om nye regioner og kommuner den 8. juni 2017. Spørsmålet om etablering av Nye Sandnes er behandlet to ganger. Oppgavefordelingen mellom forvaltningsnivåene er i liten grad endret som følge av selve reformene.Det er imidlertid flere områder hvor det vil komme forslag om større endringer. Eksempel på dette er ytterligere forenklinger i plan- og bygningsloven. Innenfor flere fagsektorer skjer endringer:

  • Dimensjoneringsforskriften for brann- og redningstjenestene er under revisjon.
  • Endringer i IKS-loven er til behandling.
  • Innenfor Husbanken og det boligpolitiske området har det skjedd flere endringer de par siste årene.
  • Bemanningsnormer i barnehage og grunnskole er vedtatt.

Disse endringene griper direkte inn i kommunenes økonomi, i måten tjenester organiseres og ytes på, i kommunens utøvelse av planmyndighet og i forvaltningen. KS har en sentral rolle overfor staten i endringer på de ulike politikkområdene. Rådmannen vil understreke at både nåværende og ny kommune fortsatt må engasjere seg og delta aktivt for å kunne påvirke egne rammevilkår. Det må prioriteres administrativ og politisk deltakelse, og nye Sandnes må være en aktiv samarbeidspart i nasjonale utredninger og programmer, via KS og andre nettverk. Det å bli brukt som erfaringskommune i større utredninger er nyttig. Dette gir læring om egne styrker og svakheter og er en effektiv måte å få fram mulige forbedringer og gode referanser å sammenligne seg med.

Fellesnemnda har ansvaret for at sammenslåingsprosessen gjennomføres korrekt og at arbeidet utføres effektivt og i samsvar med bestemmelsene om medvirkning. Fire politisk styrte temagrupper er etablert for å utrede og fremme løsninger på blant annet identitet, symboler og nytt kommunevåpen, demokratiutvikling, reglementer for arbeidsvilkår for folkevalgte, saksbehandling og delegasjon og forberedelser til kommunestyrevalget 2019. Administrativt er prosjektleder engasjert, rådmann i ny kommune er tilsatt og toppledergruppen etablert.

Arbeidsplanen som foreligger viser et stort behov for frikjøp av fagkompetanse fra kommunene. Juridisk område er i en særstilling, da det favner hele kommunens virksomhet. Rådmannen legger til grunn at omfanget av frikjøp til Nye Sandnes vil måtte økes både fra Sandnes og Forsand første halvår 2019 for å komme i mål med oppgavene. Sammenslåingsprosessen finansieres av statlig engangstilskudd på vel kr 30 millioner som fellesnemnda har ansvaret for.

Tjenesteutvikling – gevinstrealisering av digitale og innovative løsninger

Målrettet innovasjons- og utviklingsarbeid er nødvendig for å skaffe løsninger til å møte framtidens økte tjenestebehov innenfor tilgjengelige ressurser. Teknologisk utvikling på mange områder går raskt og det er vilje til utvikling og utprøving gjennom samarbeidsprosjekter med offentlig sektor.

Målene er å effektivisere offentlige tjenester, økt samdrift av spesialiserte fagmiljøer og å løse viktige samfunnsutfordringer gjennom teknologi og samhandling. Rådmannen fastholder innsats på innovasjonsarbeid, og vil prioritere de områdene som gir konkrete muligheter for uttesting og som kan tas i bruk. Slik spissing av innsatsen er nødvendig for å greie kravene om omstilling og effektivisering på sikt. Det er nødvendig å kunne ta ut reelle gevinster i form av frigjøring av ressurser (personell, økonomi, areal) som framover kan disponeres til å håndtere veksten i tjenestebehovet. Sandnes og Forsand har fått tilsagn om kr 4 millioner fra Kommunaldepartementet (KMD) til digitaliseringsprosjekter i etableringen av ny kommune. På enkelte fagområder er arbeidet i gang og må intensiveres, slik at effektene kan tas ut i perioden og være implementert før ny kommune etableres 1. januar 2020.   

Korrekt og effektiv forvaltning og myndighetsutøvelse 

Arbeidet med å etablere Nye Sandnes krever betydelig juridisk kompetanse og kapasitet framover. Nytt saks- og delegasjonsreglement skal utformes, en rekke avtaleområder knyttet til tjenesteområdene må gjennomgås i begge kommunene og en rekke juridiske forhold knyttet forvaltningen skal på plass. Fellesnemnda har satt ned en politisk styrt temagruppe som er i gang med arbeidet. Resultatene må foreligge og være vedtatt av fellesnemnda i senest første halvår 2019, slik at det kan anvendes i konstitueringen etter kommunevalget 2019.

Strategiske veivalg – videreføre offentlig eierskap

Samtlige selskaper som Forsand og Sandnes kommuner har eierandeler i må gjennomgås og det tilligger fellesnemnda å avgjøre den nye kommunens eierskap i selskapene. Det må gjennomføres egne drøftinger med de andre eierne i selskapene, slik at selskapsdokumentene oppdateres og vedtak fattes i alle berørte kommuner. Arbeidet vil skje i samarbeid med Nye Stavanger, med felles saksforberedelse i rådmennenes regionale eierskapsgruppe. Aksjelovens bestemmelser om forkjøpsrett fra øvrige aksjonærer gjelder ikke når endringen er begrunnet i kommunesammenslåing. For alle interkommunale selskap som Sandnes og Forsand er deltakere i, må det fremmes saker i alle eierkommunene om godkjenning av at «nye Sandnes» er deltaker. Dette er arbeidskrevende og tar tid, og må ha høy prioritet i fellesnemnda framover, slik at alt er klart før konstituering av bystyret i ny kommune høsten 2019.

Kommunale foretak i ny kommune er et eget tema. I prinsippdokumentet er det slått fast at av Sandnes sine fem kommunale foretak skal Sandnes tomteselskap KF videreføres. Forsand sitt kommunale foretak, Forsand elverk KF, har kommunestyret i Forsand vedtatt solgt til Lyse AS. Nye Sandnes vil ikke ha noe eget elektrisitetsverk, men kun ha naturressursforvaltningen og inntektene fra disse. Spørsmålet om å etablere kommunale foretak er en prinsippsak for fellesnemnda - hvordan skal tjenestene organiseres i ny kommune? Sandnes har eierstrategier for flere av de kommunale foretakene på samme måte som for aksjeselskaper og interkommunale selskaper. Rådmannen la i juni 2018 fram prinsipper for drøfting i fellesnemnda, men avventer realitetsbehandling om ny kommunes bruk av kommunale foretak og revisjon av eierstrategier for Sandnes sine foretak.

Regionalt ansvar – forpliktelser skal videreføres

Nye Sandnes skal videreføre kommunens rolle i bypakke Nord-Jæren, byvekstavtalen, IKDP-Forus og i etablerte regionale samarbeider innenfor andre tjenesteområder. Rammene for utviklingen i kommunen legges i ulike regionale planer og avtaler. Derfor er deltakelse regionalt også en måte å påvirke egne rammebetingelser. Sandnes må hele tiden arbeide målrettet for å være i posisjon til å kunne bli deltaker/partner i slike regionale/nasjonale utviklingsprosjekter. Det gir kompetanseheving og kunnskap som kommunen trenger for å møte framtidige behov i tjenesteytingen og i samfunnsutvikleroppgavene.

Identitet og stedsskaping – styrket demokrati og deltakelse

Av prinsippdokumentet for ny kommune følger at dagens bydelsorganisering i Sandnes opphører. I stedet skal områdesatsing sikre god innbyggerinvolvering. Nærhetsprinsippet legges til grunn for utvikling av lokaldemokratiet. Ny kommune har satt som mål å være i front med områdesatsing som modell for samfunns- og lokaldemokrati. Dette for å gi muligheter for økt medvirkning og innbyggerinvolvering. Eksempler på områder i dokumentet er:

  • Høle/Forsand
  • Sandnes nord
  • Sandnes øst og Hommersåk
  • Sandnes Austrått/Bogafjell/Figgjo
  • Sandnes Ganddal/Malmheim

For Sandnes sentrum videreføres utviklingsarbeidet gjennom revisjoner av kommunedelplanen.

En egen politisk styrt temagruppe har fått i å oppgave å vurdere dette. Arbeidet med å konkretisere grepet om områdesatsing vil måtte fullføres senest vinteren 2019. Det er fellesnemnda som har ansvaret for arbeidet, men konsekvensene må Sandnes ta fatt i nå og sørge for at kommunen legger et godt grunnlag for at ny kommune lykkes på dette området.

Attraktiv arbeidsplass – effektiv administrativ organisering og lokalisering

Prinsippene som er lagt for etablering av ny kommune sikrer ansattes involvering og medvirkning i hele prosessen. Arbeidet i partssammensatt utvalg er etter rådmannens vurdering vesentlig for å legge grunnlaget for ny kommune som attraktiv arbeidsplass. Nødvendige spilleregler gjennom omstillingsavtalen er på plass, samtaler med berørte ansatte er gjennomført og prosess om innplasseringer i felles organisasjon pågår. For hovedtyngden av ansatte vil konsekvensene være små i og med at arbeid og arbeidssted fortsetter som før, i barnehagene, skolene og bo- og aktivitetssentrene. Spørsmål om harmonisering av lønns- og arbeidsvilkår er tema det blir nødvendig å forhandle med fellesnemnda om. Rådmannen er opptatt av at dette skjer i så god tid som mulig før etableringen 1. januar 2020.

Rådmannen i Sandnes kommune er av fellesnemnda ansatt som rådmann i Nye Sandnes. Toppledergruppen er etablert og består av nåværende rådmann i Forsand og nåværende kommunaldirektører i Sandnes. Det er utarbeidet skisser til framtidig administrativ organisering med grunnlag i prinsippdokumentet og swot-analyseranalyse som benyttes for strategisk planlegging eller kartlegging av en organisasjon eller bedrifts egne sterke og svake sider, samt identifisering av eventuelle problemer og muligheter som kan påvirke utvikling. Av hensyn til nødvendig effektivitet i sammenslåingsarbeidet er det vesentlig at den administrative organiseringen kommer på plass. Det har vært gjennomført drøftinger i medbestemmelsesfora, samtaler med berørte ansatte i tjenesteområdene med videre. Rådmannen i ny kommune la sist fram hovedskissen for administrativ organisering for innspill i PSU og fellesnemnda den 5. juni 2018. Politisk og administrativ ledelse, flere stab- og støtteenheter samt myndighetsutøvende og forvalterenheter flytter inn i nytt rådhus på nyåret. Rådmannen er opptatt av å nå målet med omorganiseringen om å gi bedre kvalitet, større effektivitet og tydeligere helhetstenkning. Forslaget til endret administrativ organisering er utformet og lagt ut på intern høring. Saken behandles av administrasjonsutvalget 19. november 2018 og bystyret fatter endelig vedtak 10. desember 2018. Ny organisering trer i kraft fra 1. januar 2019. Den ligger til grunn for etableringen av den nye kommunen. Fellesnemnda ventes å behandle sak om administrativ organisering vinteren 2019, og tilsvarende skal det behandles sak om politisk organisering.   

Prinsippdokumentet slår fast at spesialiserte fagmiljø som PPT og barnevern skal samlokaliseres. Videre at tjenester generelt skal lokaliseres nær der folk bor. Servicekontortjenester skal ytes både fra kommunehuset i Forsand og rådhuset i Sandnes. Ansatte i Forsand kommune har tatt opp spørsmålet om lokaliseringer på Forsand flere ganger i egen kommune gjennom vinteren. Kommunestyret i Forsand behandlet den 21. mars 2018 sak om funksjoner og tjenester fra områdekontor i kommunehuset på Forsand. Våren/sommeren 2018 har det har vært gjennomført medvirkningsprosess med deltakelse fra prosjekt- og linjetillitsvalgte i kommunene, ledergruppen og berørte ansatte i ny kommune. I møte den 28. august 2018 drøftet PSU og Fellesnemnda sak om lokalisering av tjenester i ny kommune. Rådmannen har i sitt arbeid lagt vekt på at all administrativ organisering og lokalisering løses slik at det sikrer kostnads- og produksjonseffektive løsninger for innbyggerne i ny kommune.  Fellesnemnda vedtok i møte 2. oktober 2018 innstillingen fra PSU i saken om lokalisering av tjenester. Her fremgår det at rådmannens forslag om lokalisering av de stedbundne tjenester og stab- og støttefunksjoner tiltres. Fellesnemnda har besluttet at landbruksforvaltningen legges til Forsand, men med et likeverdig tilbud til næringen i Sandnes.  Videre at det så langt som mulig legges til rette for fleksible løsninger for de ansatte, men at dette er innenfor rådmannens styringsrett. Satsing på akvakultur bør i fremtiden skje fra Forsand. Tilsvarende gjelder for satsingsområdet turisme/reiseliv. Videreutvikling skal her skje fra det faglige miljøet innen turisme som blir lokalisert på Forsand. Med dette vedtaket er endelig lokalisering for ny kommune fastsatt av fellesnemnda.

Ambisiøs samfunnsutvikler – med knappe økonomisk rammer

I prinsippdokumentet er det satt mål for ny kommune som samfunnsutvikler. Nye Sandnes skal være ledende innen havbruksnæring, turisme og energi og være pådriver for en framtidsrettet areal- og transportutvikling. Begge kommunene er i gang med revisjon av kommuneplanen. Forsand varslet i mai 2018 revisjon av samfunnsdelen. I Sandnes la bystyret den 18. juni 2018 areal- og samfunnsdelene ut på høring. Etter rådmannens vurdering er det vesentlig at disse prosessene fullføres for å få fram oppdaterte styringsdokument. Sandnes har planlagt sluttbehandling i 4. kvartal 2018. Dette må fastholdes, men underveis dit, ser rådmannen behov for dialog med Forsand om hovedprioriteringene som skal fastsettes endelig både i samfunns- og arealdelene. Dialogen er nødvendig både for å samordne rundt vesentlige tema, men også av økonomiske hensyn. Det følger av bestemmelsene i plan- og bygningsloven og kommuneloven at planforslag skal være realistiske og gjennomførbare innenfor de økonomiske rammene kommunen rår over. Som det framgår av dette økonomiplanforslaget er kommunens økonomiske situasjon utfordrende. Det er ikke rom for å planlegge med ytterligere store nye tiltak i perioden, utover det som ligger i forslaget. Forsand og Sandnes har videre forpliktet seg gjensidig til å ikke iverksette nye permanente tiltak eller foreta økonomiske disposisjoner som direkte svekker det økonomiske grunnlaget for den nye kommunen. Økonomisk fundament for ny kommune er analysert og det vil bli vanskelig å nå økonomiske mål som er satt for den nye kommunen uten å øke inntektene eller redusere utgiftene betraktelig (sak 25/18 fellesnemnda 2. oktober 2018).

Publisert: 12.10.2017 10:01
Sist endret: 18.10.2018 10:30