Klima og miljø

Strategiske prioriteringer

Sandnes kommune skal arbeide målrettet for å oppfylle klimaforliket. De strategiske prioriteringene for å realisere denne målsettingen er:

  • Mindre bilbruk og mer kompakt byutvikling ved fortetting og transformasjon
  • Valg av klimavennlige løsninger for kommunikasjon/transport, energi og arealutnyttelse
  • Klimatilpassingstiltak for en attraktiv og klimavennlig by

Mindre bilbruk og mer kompakt byutvikling

For å lykkes med å nå det nasjonale nullvekstmålet kreves en dreining mot mer kompakte byer. Fortetting og transformasjon er et av flere sentrale byutviklingsgrep. Areal og transport skal i større grad samordnes. Sandnes kommune har definert en byutviklingsakse langs framtidig bussveitrasé og kollektivknutepunkt. Som del av ny kommuneplan jobbes det med en strategi som vil detaljere hvilke områder som er særlig aktuelle for transformasjon og fortetting. Å møte et framtidig boligbehov gjennom stor grad av byomforming er både kostnads- og tidkrevende. For å lykkes kreves tydelig styring gjennom proaktiv politikk og virkemiddelbruk, og tett dialog med utbyggermiljøene. Fortettingsstrategien krever økt bevissthet om sosiale konsekvenser ved å bygge mer kompakt. Kommunen trenger også mer forskning og erfaringsbasert kunnskap om hva som skaper gode og blandede bomiljø. Nærhet til kollektivtransport, gode møteplasser, grønne strukturer, friområder og utemiljø, støy og forurensning vil være helt sentrale tema.

Valg av klimavennlige løsninger for kommunikasjon/transport, energi og arealutnyttelse

Norges utslipp skal kuttes med 40 prosent fram mot 2030, noe som medfører behov for omfattende tiltak. Sandnes kommune er en betydelig forbruker av strøm og det er et stort potensial i energieffektivisering. All offentlig gatebelysning erstattes nå med energieffektive LED-armaturer med styringsmuligheter for ytterligere reduksjon av energiforbruk. Det pågår også energieffektivisering av kommunal bygningsmasse og infrastruktur innenfor vann og avløp. Ved smart styring og effektivisering av kommunal infrastruktur oppnås reduserte utslipp samtidig som framtidige kostnader reduseres.

Transport er en stor utslippskilde og det må velges transportmidler med redusert utslipp samtidig som transportbehovet reduseres. Elektrifisering av anleggsmaskiner og utstyr som benyttes av kommunen gir også muligheter for utslippsreduksjon.

Klimatilpasningstiltak

En klimavennlig og bærekraftig by, oppleves som en attraktiv by som ivaretar innbyggerne så vel som miljøet. Endringer i klima har blant annet ført til et endret nedbørsmønster med kraftigere nedbør over kortere tidsrom enn tidligere. Klimatilpassingstiltak vil være viktige for å møte framtidens utfordringer med håndtering av overvann og sikring av flomveier for å hindre skader på eiendommer og infrastruktur. Bevaring av grønne områder er et viktig ledd i dette arbeidet, noe som også øker attraktiviteten til byen. Et viktig verktøy for kommunen i dette arbeidet er gode, robuste og langsiktige planer ved utbygging så vel som oppgradering av infrastruktur. 

For å begrense den globale oppvarmingen må vi redusere våre klimagassutslipp. Utfordringen er å få til en god byutvikling som samtidig ivaretar miljøhensyn og bygger en attraktiv by. I kommende planperiode ønsker Sandnes å relansere Sandnes som sykkelby. Å tilrettelegge for at sykkelen blir et foretrukket framkomstmiddel i byen vil bedre bymiljøet med redusert støy og forurensing så vel som å bidra til en bedre folkehelse.

Publisert: 12.10.2017 10:00
Sist endret: 25.10.2018 12:11