Kommuneplan

 

Kommuneplan (2015-2030) er kommunens overordnede styringsverktøy for kommunens planlegging, tjenester og forvaltning. Kommuneplanen beskriver hvordan vi vil utvikle Sandnes kommune og hvordan vi skal leve opp til Sandnes kommune sin visjon: «Sandnes i sentrum for fremtiden. Romslig, modig og sunn». Kommuneplanen skal sikre tverrsektoriell tenkning, felles visjon og mål og omforente gjennomføringsstrategier. Som vårt felles styringsverktøy er kommuneplanen forpliktende for alle tjenesteområder.

I kommuneplanen knyttes nasjonale, regionale og kommunale mål sammen. Kommuneplanen har en tidshorisont på 15 år og rulleres hvert fjerde år.

Kommuneplanen består av to hoveddeler, en samfunnsdel med mål og strategier og en arealdel med kart og juridisk bindende bestemmelser og retningslinjer.

Ny kommuneplan

Forslag til ny kommuneplan 2019-2035 har i løpet av 2018 vært ute på høring. Ny kommuneplan er blitt til gjennom dialog med innbyggere, næringsliv, kommunens politikere og fagfolk. Tanken er at de gode løsningene skapes i samspill mellom det offentlige, frivilligheten, næringsliv og engasjerte innbyggere. Det kom inn mange innspill i høringsrunden. Ny kommuneplan legges fram for endelig politisk behandling i bystyret 11. mars 2019.

Folkehelse og bærekraftig utvikling er overordnede verdier som ligger til grunn for alle planer og tjenester i Sandnes kommune. Kommunens visjon og langsiktige politikk kobles sammen i de mål, strategier og tiltak som beskrives i kommuneplanen.

God folkehelse er alt som fremmer helse og trivsel for befolkningen. Grunnlaget for god helse legges tidlig i livsløpet. Kommunen skal videreføre tidlig innsats og forebygging for å bedre egenmestring og folkehelse blant innbyggerne. Økende forskjeller innen levekår må begrenses.

Bærekraftig utvikling bygger på tre pilarer: økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft.

Økonomisk bærekraft tilsier at det vi setter av mål og strategier må være gjennomførbare innenfor kommunens økonomiske handlingsrom. Ressursene skal forvaltes på en god måte til beste for nåværende og fremtidige generasjoner.

For Sandnes kommune er det et overordnet mål å sikre at kommunen har en bærekraftig utvikling og evne til å møte framtidige utfordringer. I et samfunn i stadig raskere utvikling vil dette kreve større endringer i arbeidsformer, tjenesteleveranser og samhandlingsmønstre.

Sosial bærekraft vil si et samfunn som gir likeverdige muligheter for alle.

Miljømessig bærekraft handler om å ta vare på klima og miljø og sikre at fremtidige generasjoner ikke må ta regningen for våre valg.  

Nye Sandnes

Prinsippdokumentet for kommunesammenslåingen mellom Forsand og Sandnes ligger til grunn og setter mål for ny kommune som samfunnsutvikler. Fellesnemnda leder arbeidet med tilrettelegging for overgang til ny kommune fra 1. januar 2020. Forslag til ny administrativ organisering er lagt fram og foreslått iverksatt allerede fra 01. januar 2019. Det framgår av dette økonomiplanforslaget er kommunens økonomiske situasjon utfordrende. Det er ikke rom for å planlegge med ytterligere store nye tiltak i perioden, utover det som ligger i forslaget. Både Forsand og Sandnes har forpliktet seg gjensidig til å ikke iverksette nye permanente tiltak eller foreta økonomiske disposisjoner som direkte svekker det økonomiske grunnlaget for den nye kommunen. Økonomisk fundament for ny kommune er analysert og viser at det vil bli vanskelig å nå økonomiske mål som er satt for den nye kommunen uten å øke inntektene eller redusere utgiftene betraktelig.

Økonomiplanen for 2019-2022

Økonomiplanen bygger på mål i gjeldende kommuneplan, men ser også i stor grad hen mot planprosesser og kommunal planstrategi.

 

Publisert: 19.10.2017 13:01
Sist endret: 17.02.2020 13:34