Befolkningsprognoser

Befolkningsframskriving

Befolkningsutvikling og konsekvenser av veksten

Årets framskriving viser at Sandnes kommune i planperioden vil ha en befolkningsvekst på mellom 1,1 og 1,35 prosent, tilsvarende 961 nye innbyggere per år, som vist i tabellen nedenfor.

BefolkningsframskrivingBefolkningstall per 1. januar hvert år for planperioden

Befolkningsframskriving for planperioden

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Vekst 2019-2023

0-2 år

3 253

3 253

3 142

3 114

3 093

3 080

-173

3-5 år

3 346

3 280

3 344

3 291

3 304

3 225

-55

6-9 år

4 468

4 485

4 499

4 460

4 390

4 441

-44

10-12 år

3 087

3 173

3 194

3 327

3 375

3 410

237

13-15 år

2 925

2 987

3 026

3 109

3 194

3 221

234

16-19 år

3 984

3 921

3 958

3 955

4 012

4 130

209

20-39 år

22 319

22 361

22 476

22 546

22 692

22 856

495

40-69 år

26 635

27 058

27 489

27 984

28 414

28 902

1 844

70-79 år

4 140

4 349

4 503

4 704

4 916

5 079

729

80+ år

2 171

2 222

2 308

2 383

2 468

2 592

369

Totalt

76 328

77 090

77 937

78 873

79 858

80 935

3 845

Befolkningsvekst i antall

 

847

935

985

1 077

   

Befolkningsvekst i prosent

 

1,10 %

1,20 %

1,25 %

1,35 %

   

Befolkningsvekst for Sandnes SSBs MMMM   alternativ

 

0,99 %

1,09 %

1,15 %

1,26 %

   

Befolkningsframskrivingen for Sandnes kommune viser dermed en mer moderat vekst sammenlignet med tidligere framskrivinger. Til sammenligning tilsvarte veksten i den foregående økonomiplanen mellom 1,2 og 1,4 prosent per år, tilsvarende 1029 nye innbyggere per år.

Sandnes kommune har en ung befolkning sammenlignet med mange kommuner, og om lag 28 prosent av innbyggerne er under 20 år. I følge Statistisk sentralbyråer er andelen av befolkningen som er 60 år og eldre 17 prosent i Sandnes, sammenlignet med 22 prosent på landsbasis. Befolkningen forventes å bli eldre de kommende årene. I kapitellet om levekår  beskrives strategier og planer for å imøtekomme veksten i antall eldre innbyggere.

Forutsetninger for befolkningsframskrivingen

Befolkningsframskrivingen for Sandnes er basert på en forventning om vekst også i de kommende årene. De siste årene har kommunen hatt nettovekst både fra fødselsoverskudd og tilflytting til kommunen. Fødselsoverskuddet har vært stabilt, med en svak stigning, de siste ti årene. Nettotilflytting og –innvandring hadde en topp i 2012 med 1 572 personer og har senere hatt negativ vekst, ned til 7 personer i 2016.

Befolkningsutviklingen har sammenheng med sysselsettingen i regionen. Lavere aktivitet i oljebransjen har hatt stor innvirkning på befolkningsutviklingen. En antar at investeringene innen oljevirksomhetene vil holde seg på et lavere nivå i årene framover enn det som har vært tilfelle den siste tiårsperioden. Det er derfor sannsynlig at Sandnes kommune vil ha en svakere økning i befolkningsutviklingen fram mot 2035 enn tidligere antatt. Innbyggertallet til kommunen forventes likevel å være omlag 94 000 i 2035.  

Sandnes er mangfoldig og har en relativt stor innvandrerandel. I dag har en av fem innbyggere i Sandnes innvandrerbakgrunn.  Bakgrunnen deres er fra mange ulike land, hvor de største er Polen, Litauen og Vietnam. Innvandringen er den mest usikre delen av befolkningsframskrivingene da den er avhengig av flere ytre faktorer.

FOLKETALLSUTVIKLING I SANDNES

Flytting

Sandnes kommune har i lengre tid hatt både positivt fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Siden 2007 har den største andelen nettoflytting til Sandnes vært tilflytting fra utlandet. Dette har hovedsakelig sammenheng med etterspørsel etter arbeidskraft og tilflytting fra blant annet Øst-Europa. Per i dag er rett i overkant av 20 prosent av kommunens innbygger av utenlandsk opprinnelse. Det legges til grunn en fortsatt netto innflytting i de nærmeste årene, men tilflytningsoverskuddet ligger an til å bli vesentlig lavere enn det har vært den siste tiårsperioden. For 2017 var netto tilflytting til Sandnes 189 personer. Endringene i arbeidsmarkedet har hatt konsekvenser for nettoinnflyttingen. Det sterke arbeidsmarkedet har tidligere vært en av driverne bak den store befolkningsveksten i regionen. Selv om sysselsettingsutviklingen ser ut til å være positiv nå, er veksten lavere enn tiårsperioden vi har lagt bak oss. Vi har derfor lagt til grunn en moderat positiv nettoflytting til Sandnes, framover.

FØDSLSOVERSKUDD OG ÅRLIG NETTOINNFLYTTING TIL SANDNES

 

Boligbygging

I den siste tiårsperioden er det bygget rekordmange boliger i Sandnes, og i 2012 ble det bygget om lag 1 000 boliger, som er det høyeste antallet noensinne. Kommuneplanen har målsetting om en boligproduksjon på 700 boliger i året. Dette forutsetter at alle boliger blir innflyttet slik at det vil være en direkte sammenheng mellom boligbygging og folkevekst i kommunen. En lavere forventet befolkningsvekst, gjør at en i kommende økonomiplanperiode forventer en moderat boligbygging framover – om lag 470 i 2018 økende til om lag 670 i 2022.


ANTALL FERDIGSTILTE BOLIGER PER ÅR I SANDNES

Framtidig utbyggingsmønster og folketallsutvikling vil fordele seg noe forskjellig innenfor hver enkelt bydel i kommunen. Det legges til grunn at utbyggingen vil skje i samsvar med godkjente regulerings- og arealplaner i kommuneplanen. Den samlede boligbyggingen i kommunen er resultat av mange ulike aktører og enkeltpersoner som treffer sine beslutninger ut fra en rekke ulike forhold. Selv om utbyggingen skjer i henhold til godkjente arealplaner er det imidlertid usikkerhet knyttet til å anslå eksakt hvilket årstall i perioden utbyggingen vil skje.

Oversikt over ledig boligkapasitet

I vedtatte reguleringsplaner framkommer det oversikt over antall boliger som er godkjent, antall som er bygget, og hvor mange gjenværende boliger som utgjør ledig kapasitet for utbygging til enhver tid. Kartskissen nedenfor viser en oversikt over hvordan den ledige kapasiteten fordeler seg på hver bydel. Framskrivingen legger til grunn at alle disse boligene som er regulert kommer til å bli bygget i løpet av kommuneplanperioden (i tillegg til disse kommer de nye arealene i kommuneplanen som enda ikke er regulert og enkeltprosjekter innen byens sentrumsnære områder som ikke er «planlagt» i samme grad). 

LEDIG BOLIGKAPASITET I VEDTATTE REGULERINGSPLANER PER 1. JANUAR 2018

Ledig boligkapasitet i vedtatte reguleringsplaner per 1. januar 2018

En interaktiv utgave av dette kartet, som viser detaljene for hver plan, kan man finne her. I det interaktive kartet kan man zoome inn og se planenes arealavgrensning, samt klikke på hver enkelt plan for blant annet å se konkret antall boliger.

Framskriving av den årlige boligutbyggingen og folkeveksten er prosjektert framover i perioden i tråd med de ledige boligreservene i hver enkelt bydel. Framskrivingen av utbygging av boligene i 2019 ser slik ut:

BOLIGBYGGEPROGNOSE FOR 2019. ANTALL BOLIGER PER BYDEL

Det er stor variasjon i sammensetningen av boligtyper mellom bydelene. Generelt har Sandnes en stor andel eneboliger sammenlignet med andre byer. Sentrum har naturlig nok størst andel rekkehus og blokkbebyggelse. Utenom sentrum er det Bogafjell bydel som har den laveste andelen eneboliger. I kartene under kan man se boligkonsentrasjoner og antall boliger på kommunenivå, samt antall boliger og boligtype på bydelsnivå. Kartet finnes i en interaktiv utgave der man kan se detaljer for hvert område her.

BOLIGKONSENTRASJON OG ANTALL BOLIGER, SANDNES KOMMUNE

Boligkonsentrasjoner og antall boliger i Sandnes kommune

Konsekvenser av lavere befolkningsvekst

Befolkningsveksten i Sandnes var høy fram til 2014, med en vekst som lå over landsgjennomsnittet. Fra 2015 har befolkningsveksten i Sandnes flatet ut, og årets befolkningsframskriving viser en fortsatt lav veksttakt (mellom 1,0 prosent og 1,4 prosent). Befolkningsframskrivingen i perioden slår mest ut på aldersgruppen 0-10 år, som viser at denne aldersgruppa har en negativ vekst fra 2018 og ut planperioden. Samtidig er det en tydelig økning i antall personer i de eldste aldersgruppene.

En lavere vekst medfører at det er mer samsvar enn tidligere år, mellom de økonomiske rammevilkårene som rammetilskudd og skatteinntekter og de faktiske utgiftene.

 

 

Publisert: 12.10.2017 09:44
Sist endret: 23.10.2018 14:26