Netto driftsresultat

Lave inntekter, høye investeringer og økende rente- og avdragsutgifter gjør at målet om 3 prosent netto driftsresultat er krevende å nå.

Netto driftsresultat

Kommunens netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene måler hvor mye som er igjen til å dekke framtidige utgifter eller investeringer. Sandnes kommune har store uløste investeringsbehov og bør ha en høy egenfinansiering av investeringene.

Langsiktig mål for netto driftsresultat

Sandnes kommune skal ha en forsvarlig økonomiforvaltning som legger til rette for framtiden. Det operative, langsiktige målet har vært å ha et netto driftsresultat på 3 prosent. Fordi momskompensasjon av investeringer fra og med 2014 ikke lenger føres i driftsregnskapet, har teknisk beregningsutvalg endret denne anbefalingen til 1,75 prosent. For Sandnes kommune, som er en kommune med befolkningsvekst og tilhørende høyt investeringsbehov, burde netto driftsresultat holdes høyere enn dette. I kapittel om økonomiske måltall for bærekraftig utvikling er derfor mål på netto driftsresultat satt til 3 prosent.

Netto driftsresultat i rådmannens forslag

I dagens situasjon, med lave skatteinntekter, høye investeringer og økende rente- og avdragsutgifter, er målet om 3 prosent netto driftsresultat krevende å nå. Rådmannen legger fram et forslag til budsjett med forventet netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene på:

  • 0,7 prosent i 2019
  • 1,0 prosent i 2020
  • 0,7 prosent i 2021
  • 1,0 prosent i 2022

Inkludert foretakene er netto driftsresultat noe lavere. Konserntallene er satt opp i vedlegget.

NETTO DRIFTSRESULTAT, 2013-2022

Publisert: 20.10.2017 08:45
Sist endret: 25.10.2018 12:00