De frie inntektene

Anslag for skatt og rammetilskudd bygger på forutsetningene i statsbudsjettforslaget som ble lagt fram 8. oktober. Veksten i Sandnes har de siste årene stabilisert seg på et lavere nivå som følge av konjunkturnedgangen i oljenæringen og høyere arbeidsledighet. Inntektene til kommunen har som følge av dette blitt lavere. Regjeringen legger opp til at skatteinngangen for alle landets kommuner vil bli kr 163,15 milliarder i 2019. Rådmannen legger til grunn at skatt per innbygger i Sandnes i prosent av landsgjennomsnittet øker fra et anslått nivå på 101,8 prosent i 2018 til 103,3 prosent i 2019.

Skatt og rammetilskudd

Kommunens frie inntekter består av skatteinntekter og rammetilskudd. Dette er inntekter som kommunene kan disponere fritt uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regelverk. De frie inntektene fordeles til kommunene gjennom inntektssystemet.

Regjeringen legger i statsbudsjettet opp til realvekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2019 på kr 1,9 milliarder (tilsvarer 0,4 prosent). Dette må ses i sammenheng med de store utbetalingene fra Havbruksfondet i 2018, der det var lagt til grunn om lag kr 2,4 milliarder i revidert nasjonalbudsjett 2018 (senere økt til om lag kr 2,76 milliarder). Økningen i de frie inntektene utgjør kr 2,6 milliarder (tilsvarer 0,7 prosent), hvor alt går til (primær)kommunene. Veksten er beregnet ut fra anslått inntektsnivå i 2018 i revidert nasjonalbudsjett 2018. Dette er i tråd med vanlig praksis.

Statsbudsjettets anslag for kommunene gjelder kun for 2019. For årene 2020-2022 forutsetter rådmannen at frie inntekter på landsbasis øker med om lag:

 • kr 1,95 milliarder i 2020
 • kr 2,2 milliarder i 2021
 • kr 2,2 milliarder i 2022

Beløpene tilsvarer økte kostnader med en årlig befolkningsvekst på 0,7 prosent i perioden 2020-2022.

Veksten i frie inntekter fra 2018 til 2019 skal i tillegg til demografikostnader dekke økte utgifter til nye oppgaver som følger av statsbudsjettet.

Inntektssystemet for kommunene er omtalt i Grønt hefte. Det overordnede formålet med inntektssystemet er å utjevne kommunenes forutsetninger for å gi et likeverdig tjenestetilbud til sine innbyggere. Ved fordelingen av rammetilskuddet tas det hensyn til strukturelle ulikheter i kommunenes kostnader og etterspørselsforhold (utgiftsutjevning) og ulikheter i skatteinntektene (inntektsutjevning). Inntektssystemet inneholder i tillegg tilskudd som er begrunnet ut fra regionalpolitiske målsettinger. Det gis også et skjønnstilskudd, for å korrigere for forhold som ikke ivaretas godt nok i fordelingssystemet forøvrig.

Skatteinntekter

Det er budsjettert med en skatteinngang i Sandnes for 2019 fra formues- og inntektsskatten på kr 2,436 milliarder. Dette tilsvarer en vekst på 3,6 prosent fra 2018. Forventet skatteinngang per innbygger i 2019 er anslått til 103,3 prosent av landsgjennomsnittet.

Forutsetninger for skatteanslaget

Regjeringens anslag for kommunene samlet sett:

 • Skatteanslag for 2019 på kr 163,15 milliarder. Dette anslaget bygger blant annet på 1,3 prosent sysselsettingsvekst, 3,25 prosent lønnsvekst og at skatten skal utgjøre om lag 40 prosent av kommunens samlede inntekter. Den kommunale skatteøren for 2019 er redusert med 0,25 prosentpoeng, fra 11,8 prosent i 2018 til 11,55 prosent i 2019.
 • Nominell skattevekst på 1,8 prosent fra 2018-2019
 • Revidert skatteanslag for 2018 på kr 160,33 milliarder
 • Nominell skattevekst på 2,4 prosent fra 2017-2018

Rådmannens anslag for Sandnes kommune:

 • Skatteanslag for 2019 på kr 2,436 milliarder
 • Nominell skattevekst på 3,6 prosent fra 2018-2019
 • Revidert skatteanslag for 2018 på kr 2,352 milliarder
 • Nominell skattevekst på 3,7 prosent fra 2017-2018
 • Skatt per innbygger for 2020-2022 er økt med 1,5 prosentpoeng for 2020 og 1,0 prosentpoeng for 2021 og 2022, som følge av utsikter til høyere oljeinvesteringer og lavere arbeidsledighet i perioden. Dette medfører at skatt i prosent av landsgjennomsnittet øker til 104,3 prosent i 2020, 105,4 prosent i 2021 og 106,4 prosent i 2022.

Skatt per innbygger økes jevnt i planperioden som man kan se i figuren under.

Figuren nedenfor viser at svikten i skatt per innbygger i prosent av landsgjennomsnittet har vært betydelig siden 2014.

Figuren under viser skatt per innbygger i prosent av landsgjennomsnittet.

SKATT PER INNBYGGER I PROSENT AV LANDSGJENNOMSNITTET (FØR INNTEKTSUTJEVNING)    

Som figuren viser har skatt per innbygger i prosent av landsgjennomsnittet sunket fra 116,4 prosent i 2014 til 100,9 prosent i 2017. Dersom Sandnes i 2019 hadde hatt skatteinntekter på 116,4 prosent av landsgjennomsnittet, ville skatteinntektene for Sandnes vært om lag kr 310 millioner høyere i 2019 enn det rådmannen nå legger til grunn. Samlet ville de frie inntektene (inkludert inntektsutjevning) da vært rundt kr 124 millioner høyere.

Rådmannen vil presisere at det alltid er usikkerhet knyttet til skatteanslag. Det er også større usikkerhet jo lenger ut i planperioden man kommer, og skattenivået vil bli fortløpende justert i tråd med faktisk skatteinngang.

Rammetilskuddet

Netto rammetilskudd for Sandnes med utgiftsutjevning, overgangsordninger, veksttilskudd og fratrukket inntektsutjevningen anslås å bli kr 1,746 milliarder i 2019.

 

Skatt og rammetilskudd 2018 2019 2020 2021 2022
Innbyggertilskudd (likt beløp per innbygger) 1805075 1898839 1921872 1948477 1974080
Utgiftsutjevning -105327 -101853 -83205 -72788 -62204
INGAR -5438 -4090 -4108 -4155 -4206
Saker særskilt fordeling 12847 15145 15145 14731 14731
Veksttilskudd 10386 0 0 0 0
Regionsentertilskudd 8097 8124 8174 8230 8292
Overgangsordning 5574 5548 0 0 0
Budsjettvedtak 2018 2360 0 0 0 0
RNB 2018 247 0 0 0 0
Sum rammetilskudd uten inntektsutjevning 1733822 1821714 1857878 1894494 1930693
Netto inntektsutjevning -53224 -75903 -91518 -107791 -124662
Sum rammetilskudd 1680598 1745811 1766360 1786703 1806031
Rammetilskudd - endring 3,5 % 3,9 % 1,2 % 1,2 % 1,1 %
Skatt på formue og inntekt 2351502 2436348 2487801 2544469 2603413
Skatteinntekter - endring 3,7 % 3,6 % 2,1 % 2,3 % 2,3 %
Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) 4032100 4182200 4254200 4331200 4409400
Endring fra foregående år 3,6 % 3,7 % 1,7 % 1,8 % 1,8 %

I forbindelse med sammenslåing med Forsand kommune fra 1. januar 2020 mottar Sandnes kr 8,1 millioner i regionsentertilskudd i 2019. Tilskuddet går til mellomstore kommuner som slår seg sammen, og som etter sammenslåingen vil utgjøre et sterkere tyngdepunkt i sin region.

Publisert: 20.10.2017 09:27
Sist endret: 25.10.2018 13:15