Andre inntekter

Det budsjetteres med inntekter fra utbytte og ansvarlig lån fra Lyse AS og Sandnes tomteselskap KF. Det budsjetteres også med overføringer fra Odeon kino Stavanger/Sandnes AS, Renovasjonen IKS og Sandnes Parkering KF.

Overføring fra Lyse AS

Sandnes kommune eier 19,53 prosent av Lyse AS. Kommunen mottar utbytte, renter og avdrag på ansvarlig lån fra Lyse som omtalt i driftstiltak I10, driftstiltak I11 og investeringstiltak I5.

Hovedstolen på det ansvarlige lånet var opprinnelig kr 585,9 millioner. Renten er fastsatt til 3 måneders Nibor med et tillegg på 2 prosentpoeng. Renteforutsetningene er gjengitt i avsnitt om lønns- og prisvekst samt rentenivå.

Det er forutsatt et utbytte til alle eierkommunene fra Lyse på kr 550 millioner i 2019, økende til kr 650 millioner i 2022. I 2018 var utbetalt utbytte fra Lyse på totalt kr 500 millioner for regnskapsåret 2017.

Av styrets melding framkommer det at utbytte fra Lyse ventes å ligge på kr 550 millioner i 2019.

De budsjetterte inntektene fra Lyse AS i planperioden:

PROGNOSE - OVERFØRINGER FRA LYSE AS  2019 2020 2021 2022
Avdrag i 30 år fra 2009 (føres i investering) 19530 19530 19530 19530
Rente 3 måneders NIBOR + 2 % (føres i drift) 13269 14245 14768 15375
Utbytte (føres i drift) 107421 117186 122069 126952
Totalsum overføring fra Lyse AS 140219 150961 156366 161856
Rente 3,44 % 3,89 % 4,26 % 4,70 %
Utbytte til alle eierkommunene 550000 600000 625000 650000

Overføring fra kommunale foretak

Ansvarlig lån fra Sandnes kommune til Sandnes tomteselskap KF var opprinnelig kr 130 millioner. Foretaket betaler rente på disse lånene tilsvarende 3 måneders Nibor, med et tillegg på 3 prosentpoeng. Avdragstiden er 30 år. Renteinntektene er omtalt i driftstiltak I16 og avdragene i investeringstiltak I5. Det budsjetteres også med ekstraordinær overføring fra tomteselskapet som omtalt i driftstiltak I14 og I15.

De budsjetterte inntektene fra Sandnes tomteselskap KF i planperioden:

PROGNOSE - OVERFØRINGER FRA SANDNES TOMTESELSKAP KF  2019 2020 2021 2022
Ansvarlig lån (kr 130 millioner)        
Avdrag i 30 år (føres i investering) 4333 4333 4333 4333
Rente 3 måneders NIBOR + 3 % (føres i drift) 4425 4662 4787 4940
Ekstraordinær overføring  17700 27300 25000 0
Totalsum overføring fra Sandnes tomteselskap KF 26459 36295 34120 9273
Rente 4,44 % 4,89 % 5,26 % 5,70 %

I tillegg til overføringer fra Sandnes tomteselskap KF, budsjetteres det også med kr 1,1 millioner i overføring fra Sandnes Parkering KF, som omtalt i driftstiltak I17.

Overføring fra andre selskaper

Det er i tråd med eierstrategiene forventet utbytter fra Odeon Kino Stavanger/Sandnes AS og Renovasjonen IKS. Sandnes sin andel utgjør kr 1,79 millioner fra Odeon kino Stavanger/Sandnes AS og kr 1 million fra Renovasjonen IKS som omtalt i driftstiltak I12 og I13.

De budsjetterte inntektene fra andre selskaper i planperioden:

 

PROGNOSE - OVERFØRINGER FRA ANDRE SELSKAP 2019 2020 2021 2022
Odeon Kino Stavanger/Sandnes AS (utbytte) 1785 1785 1785 1785
Renovasjonen IKS (utbytte) 1000 1000 1000 1000
Totalsum overføringer fra andre selskap 2785 2785 2785 2785
Publisert: 20.10.2017 11:50
Sist endret: 25.10.2018 13:09