Teknisk

Organisering av tjenesten

Tjenesteområdet teknisk i Sandnes kommune har ansvaret for kommunal infrastruktur, renovasjon, matproduksjon, myndighetsutøvelse og planer. Dette omfatter:

 • Infrastruktur: Utvikling, drift, vedlikehold og forvaltning av kommunal infrastruktur, inkludert vann- og avløpssystemet med tekniske installasjoner, veier, gang- og sykkelstier, byrom, parker, friluftsområder, idrettsanlegg, lekeplasser, gravlunder og kommunale bygg.
 • Renovasjon: Forvaltning av renovasjonsordningen for husholdninger inkludert fritidsboliger.
 • Mat: Ivaretakelse av kommunens behov for mat på bo- og aktivitetssentre, dagsentre, eldresentre, samt personalkantiner.
 • Myndighetsutøvelse: Utøvelse av kommunens myndighet etter forurensingsloven, vegloven (deler), vegtrafikkloven, lov om friluftslivet, motorferdsel i utmark, hundehold og kirkegårder.
 • Planer: Oppfølging av arealplaner og behandling av tekniske planer.

 

Mål 1: Sandnes skal være et inkluderende og mangfoldig samfunn

Strategi 1. Sandnes skal skape gode og likeverdige livsvilkår for alle

Sandnes kommune skal oppmuntre til en aktiv livsstil for hele befolkningen gjennom tilrettelegging for aktivitet, møteplasser, kultur- og naturopplevelser

Å være i fysisk aktivitet, være sammen med andre mennesker og å oppleve naturen er alle viktige aspekter for å opprettholde god helse og en sunn livsstil. Kommunen tilrettelegger derfor for allsidige aktivitetsmuligheter ved å ha tilfredsstillende anlegg og tilrettelagte områder nær der folk bor. Foreningslivet og andre aktører blir stimulert til å skape gode, organiserte aktivitetstilbud. Det finnes varierte muligheter for egenorganisert aktivitet. Naturmangfold og skjøtsel sikrer at naturverdiene ivaretas i områdene og gir muligheter for gode og helsebringende naturopplevelser.  Det tilrettelegges for aktivitet, møteplasser, kultur- og naturopplevelser gjennom drift- og forvaltningsaktiviteter som:

 • utleie av arealer og anlegg til aktiviteter
 • drift av gravlunder, grøntanlegg, vei og parkeringsanlegg, friluftsområder og anlegg, idretts og aktivitetsanlegg
  • tilskudd til idrettsformål
  • tilskudd til lagseide aktivitetsanlegg
  • folkepulsen

Prioriteringer 2019-2022

I kommende planperiode foreslås følgende nye tiltak for å oppmuntre til en aktiv livsstil for hele befolkningen:

Driftstiltak

 • T7 Vedlikehold av bystranda Luravika
 • T8 Drift og vedlikehold ved overtakelse av nye sentrumsparker og byrom
 • T18 Folkepulsen - tilskuddordning

Investeringstiltak

 • T9 Folkehelse. Sykkelveinett
 • T15 Etablering av tursti rundt Frøylandsvatnet, med spillemidler 
 • T16 Melsheia, lysanlegg
 • T17 Folkehelse. Oppgradering og sammenkobling av turvegnettet i kommunen
 • T18 Opparbeidelse, rehabilitering og utvikling av friluftsområder
 • T19 Oppgradering av kommunale lekeplasser
 • T20 Forbedringer av parker og grøntanlegg
 • T21 Oppfølging av ny tiltaksplan for parkdraget langs Storåna
 • T23 Innløsing av areal som omreguleres til grøntstruktur i Sandvedparken
 • T24 Oppgradering av gravplasser
 • T25 Omregulering av gravplass Sandnes nye
 • T26 Bevarings- og forvaltningsplan for gravplassen Sandnes gamle gravlund og andre gravplasser
 • T27 Utvidelse av Høyland kirkegård
 • T28 Opparbeidelse av urnelund på Høyland gravlund
 • T29 Utvidelse og opparbeidelse av doble gravsteder på Soma gravlund

 

Strategi 2: Sandnes skal styrke mangfoldet og det frivillige engasjementet i befolkningen

Strategien omfatter å prioritere samarbeid med lag, foreninger og frivillig innsats for å stimulere til innsats for nærmiljø, aktiviteter og tjenesteutvikling.

Kommunen er tilrettelegger og foreningslivet driver aktiviteter. Dette er en god ordning som både skaper et godt aktivitetstilbud, og gir andre gevinster som gode sosiale arenaer, samt demokratisk skolering. Det legges til rette for at lag og foreninger selv kan utvikle og drive trygge gode anlegg ved hjelp av bistand og tilskudd. Dette skjer gjennom:

 • tilskudd til idrettsformål
 • tilskudd til lagseide aktivitetsanlegg
 • tilskudd spillemidler/forskutteringsordning
 • teknisk godkjenning av anlegg
 • utleie av areal med tilhørende driftsavtaler

Prioriteringer 2019-2022

Følgende driftstiltak er lagt inn i økonomiplanen for 2019-2022:

 • T13 Økt fond for forskuttering av spillemidler
 • T17 Tilskudd Sandnes håndballklubb

 

Strategi 3: Sandnes skal sikre god dialog med innbyggere

Tilby gode nettsider og brukerrettet servicekontor

Teknisk har dialog med innbyggerne i flere sammenhenger og gode nettsider og elektroniske løsninger er til stor nytte og forenkler mange av oppgavene som publikum ønsker å få løst. Det arbeides med å tilby gode nettsider og brukerrettede servicefunksjoner i form av å:

 • ha nettsider med oppdatert informasjon om søknadsmuligheter, aktivitetstilbud, varslinger og lignende
 • videreutvikle selvhjelpsløsninger
 • tilby elektronisk bestilling av Alsvik
 • gjøre tømmekalender tilgjengelig elektronisk som app
 • tilby elektronisk bestilling av henting av grovavfall
 • tilby elektronisk tjenesten Meld feil, der brukere kan melde inn feil tilknyttet tjenester

Bruke klart språk i all formidling

Bruk av et klart språk i all formidling adresseres gjennom å:

 • standardisere svar og tillatelser
 • forenkle prosedyrer og dokumenter
 • kurse medarbeidere i formidling, samt å kontinuerlig arbeide med å forbedre formidling av budskap.

Prioriteringer 2019-2022

Følgende tiltak i investeringsplanen for 2019 bidrar til gjennomføring av strategien:

 • etablere et brukervennlig og effektivt bestillingssystem for idretts- og friluftsanlegg
 • etablere digitale løsninger på begravelser/bisettelser, samt informasjon om gravlundene

Tiltak i økonomiplan 2019-2022

Det er ikke lagt inn nye tiltak som krever økning i den økonomiske rammen.

Mål 2: Sandnes skal være en attraktiv kommune

Strategi 1: Sandnes skal styrke kommunens storbykvaliteter

Videreutvikle Sandnes sentrum som senter for sosiale møter, kulturliv og rekreasjon

Sandnes skal være en levende by. Det er ønskelig med aktivitet i sentrum, at aktiviteten er mangfoldig og at alle føler seg velkomne og trygge. Det tilstrebes å holde sentrum ryddig og rent med attraktiv beplantning. Gater, aktivitetsanlegg, uterom og byrom skal framstå som attraktive å bruke. Definerte offentlige arealer leies ut til næringsvirksomhet og arrangementer. Trafikksikkerhetstiltak som fremmer kollektivbruk, gange og sykkel prioriteres slik at det skal være lett å ta seg fram, samtidig som færre biler gjør sentrum roligere og luften renere.

Drifts- og forvaltningsaktiviteter knyttet til den strategiske prioriteringen om videreutvikling av sentrum som et sentrum for sosiale møter, kulturliv og rekreasjon er:

 • utleie av arealer til aktiviteter, parkering, arrangementer og næringsvirksomhet
 • drift av grøntanlegg, vei og parkeringsanlegg, aktivitetsanlegg, byrom og havnepromenaden med tilhørende kunst og infrastruktur
 • kontinuerlig vurdering av trafikksikkerhetstiltak for å fremme kollektivbruk, gange og sykling i et bysentrum i stadig transformasjon
 • sørge for god tilgjengelighet for tilreisende i båt
 • bidra i reguleringsprosesser for å få egnede offentlige anlegg som gir et variert tilbud som er trygge, solide og estetiske
 • utarbeide veiledere for kvalitet, estetikk, identitet og landskapstilpasning i byggeprosjekter som legges til grunn i planforvaltningen
  • godkjenne tekniske planer og følge opp utbygging av veianlegg, byrom, parker og aktivitetsanlegg
  • samarbeide tett med byens næringsaktører for å gjøre byen attraktiv

Prioriteringer 2019-2022

 

Driftstiltak

 • T7 Vedlikehold av bystranda Luravika
 • T8 Drift og vedlikehold ved overtakelse av nye sentrumsparker og byrom
 • T9 Sykkelkoordinator: treårig prosjektstilling for å styrke satsing på sykkel
 • T11 Tilrettelegging for bysykkel fase 2

På investeringssiden prioriteres det å utvikle Ruten som byens nye møteplass med park, aktivitetsanlegg og næringsvirksomhet. Byrommene og kaifronten i Havneparken skal videreutvikles med gode parker og uterom som innbyr til opphold, næringsvirksomhet og aktivitet for ulike aldersgrupper. Bruk av blomster og beplantning skal være et viktig virkemiddel for å skape trivsel. Det skal i perioden prioriteres forbedring av muligheter til randsoneparkering, samt forhold for gående og syklende. Nye og gamle byrom skal ha ulike møteplasser og aktivitetsarenaer som gjør sentrum til et attraktivt sted å være for næringslivet og byens befolkning.

 

 

Investeringstiltak

 • T8 Oppgraderinger av vei, G/S og fortau
 • T9 Folkehelse. Sykkelveinett
 • T10 «HjemJobbHjem» - elbysykkel fase 2
 • T11 Etablering av pendlerparkering på Ganddal
 • T19 Oppgradering av kommunale lekeplasser
 • T20 Forbedringer av parker og grøntanlegg
 • T21 Oppfølging av ny tiltaksplan for parkdraget langs Storåna
 • T23 Innløsing av areal som omreguleres til grøntstruktur i Sandvedparken
 • F12 Ruten - byrom, teknisk plan og utomhusplan
 • F15 Havnepromenade Sandnes indre havn
 • T44 Byutviklingstiltak
 • T45 GASS-egenandel

 

Strategi 2: Sandnes skal sikre gode leve- og oppvekstvillkår i alle bydeler

Nærmiljøet i alle bydeler skal videreutvikles. Innbyggerne i kommunen skal oppleve å ha sosiale møtesteder i sitt nærområde samtidig som sentrum skal gjøres lett tilgjengelig. Sandnes sentrum skal utvikles som et attraktivt bo- og møtested for innbyggere i ulike livsfaser.

For kommunen er det ønskelig å utnytte og tilrettelegge kommunale bygg for bydelsfunksjoner som fritid og idrett, møteplasser, frivillighet, kultur og senioruniversitet/etterutdanning.

Videreutvikle nærmiljøet i alle bydeler med stedskvalitet, sosial infrastruktur og god tilgjengelighet internt og til Sandnes sentrum og utvikle Sandnes sentrum som et attraktivt bo- og møtested for innbyggere i ulike livsfaser og med sosioøkonomisk bakgrunn

Det vektlegges at grøntområder og aktivitetsarenaer er i tilfredsstillende stand og kan benyttes slik som forutsatt. Større offentlige og lagseide anlegg og områder prioriteres. Mindre trafikksikkerhetstiltak for myke trafikanter prioriteres i bydelene, spesielt i tilknytning til skoler og aktivitetsanlegg.

Drifts- og forvaltningsaktiviteter knyttet til videreutvikling av nærmiljø og Sandnes sentrum er:

 • utleie av arealer til aktiviteter, parkering, arrangementer og næringsvirksomhet
 • utleie av arealer og anlegg til aktiviteter
 • drift av gravlunder, grøntanlegg, vei og parkeringsanlegg, idretts- og aktivitetsanlegg
 • bidra i reguleringsprosesser for å få egnede offentlige anlegg som gir et variert tilbud og som er trygge, solide og funksjonelle.
 • godkjenne tekniske planer og følge opp utbygging av veianlegg, byrom, parker og aktivitetsanlegg.
 • kontinuerlig vurdere trafikksikkerhetstiltak for å fremme kollektivbruk, gange og sykkel.
 • utrede mulighet for å videreutvikle idrettsparken med større idrettshall med stor kapasitet for aktiviteter og publikum

Utnytte og tilrettelegge kommunale bygg for bydelsfunksjoner som fritid og idrett, møteplasser, frivillighet, kultur, senioruniversitet/etterutdanning

Det prioriteres å bygge idrettshaller og mindre kunstgressbaner. Disse bygges gjerne med sosiale rom til skoleanlegg, ettersom dette er areal- og driftseffektivt. Svømmeanlegg benyttes til opplæring, egenorganisert og organisert trening og mosjon. Kommunale bygg utnyttes og tilrettelegges for bydelsfunksjoner ved driftstiltak som:

 • tilrettelegge for organisert og egenorganisert aktivitet i byenes svømme- og idrettshaller
 • koordinere bruk av skolenes gymnastikksaler og basseng på kveldstid
 • utvikle tilbud i bygg knyttet til friluftsområder i tråd med strategi for Sandnesmarka
 • etablere framleieavtaler der det ligger til rette for det

Prioriteringer 2019-2022

 

Driftstiltak

I kommende økonomiplanperiode foreslås følgende nye drifts- og forvaltningstiltak for å videreutvikle nærmiljøet i bydelene og Sandnes sentrum:

 • T15 Iglemyr svømmeanlegg

 

 

Investeringstiltak

På investeringssiden prioriteres det å bygge idrettshaller og mindre kunstgressbaner, gjerne med sosiale rom til nye skoleanlegg. Grønnstruktur med turveger med lys prioriteres i Riska, Hana og nye bydeler. I investeringsbudsjettet er det lagt inn følgende tiltak for å videreutvikle nærmiljøet i bydelene og Sandnes sentrum:

 • T31 Iglemyr svømmehall
 • T32 Giskehallen, rehabilitering av svømmehall og Giskehallen 1
 • T33 Rehabilitering idrettsbygg
 • T34 Nytt gulv i Austråtthallen
 • T35 Branntekniske tiltak idrettsbygg

 

Strategi 3: Sandnes skal ivareta og videreutvikle naturgitte kvaliteter

Strategi for grøntdrag og møteplasser i bebygde områder

«Strategi for grøntdrag og møteplasser i bebygde områder» legges til grunn som utgangspunkt innspill til reguleringsplaner og arbeide med friluftslivprosjekter. Drifts- og forvaltningsarbeidet omfatter å:

 • bidra i reguleringsprosesser for å sikre at områdets bruk og naturkvaliteter synliggjøres og vurdere behovet for utvikling gjennom forslag til rekkefølgekrav
 • godkjenne tekniske planer og følge opp utbygging av manglende forbindelser, parker og aktivitetsanlegg

Sikre sammenhengende byrom, og grønne strukturer i alle bebygde områder med kobling til Sandnes sentrum og Sandnesmarka

Sammenhengende byrom og grønne strukturer sikres gjennom plan- og forvaltningsaktiviteter som:

 • bidra i reguleringsprosesser for å sikre at områdets bruk og naturkvaliteter synliggjøres og vurdere behovet for utvikling gjennom forslag til rekkefølgekrav
 • godkjenne tekniske planer og følge opp utbygging av missing links, parker og aktivitetsanlegg

Prioritering 2019-2022

I investeringsbudsjettet er det lagt inn følgende tiltak til gjennomføring av strategien:

 • T15 Etablering av tursti rundt Frøylandsvatnet
 • T16 Melsheia, lysanlegg
 • T17 Folkehelse. Oppgradering og sammenkobling av turvegnettet i kommunen
 • T18 Opparbeidelse, rehabilitering og utvikling av friluftsområder

 

Strategi 4: Sandnes skal inspirere og tilrettelegge for sunn mobilitet

Strategien omfatter:

Målsetninger for endret reisemiddelfordeling og sammenheng mellom de enkelte transportformer i lokal transport- og mobilitetsplan (LTMP) skal legges til grunn i kommunenes planarbeid. For å legge til rette for at flere ser mulighet for å benytte kollektiv transport arbeides det med å avklare aktuelle områder for innfartsparkering og organisering av slik ordning.

I planperioden er det et mål å revitalisere og videreutvikle Sandnes som sykkelby.

Myke trafikanter skal sikres god framkommelighet og sikker ferdsel og det skal sikres gode gangforbindelser mellom offentlige byrom i sentrumsnære områder.

Lokal transport og mobilitetsplan (LTMP) legges til grunn i kommunenes planarbeid

Drifts- og forvaltningstiltak knyttet til målsetninger om endret reisemiddelfordeling omfatter:

 • drift og vedlikehold av sykkel og gangstinettet i tråd med avsatte rammer
 • løpende vurdering av mindre trafikksikkerhetstiltak

Videreutvikle Sandnes som sykkelby

Sandnes utvikles som sykkelby gjennom aktiviteter som:

 • drift og vedlikehold av sykkel og gangstinettet i tråd med avsatte rammer
 • løpende vurdering av mindre trafikksikkerhetstiltak

Gi myke trafikanter god framkommelighet og sikker ferdsel

Arbeidet med å gi myke trafikanter god framkommelighet og sikker ferdsel skjer gjennom kommunens trafikksikkerhetsarbeid. Dette omfatter:

 • gjennomføre prosjekt for å sertifisere Sandnes som trafikksikker kommune

Prioriteringer 2019-2022

Driftstiltak

Følgende driftstiltak er lagt inn i økonomiplanens budsjettforslag for 2019-2022:

 • T9 Sykkelkoordinator: treårig prosjektstilling for å styrke satsing på sykkel
 • T10 Drift og vedlikehold av gang og sykkelstier
 • T11 Tilrettelegging for bysykkel fase 2

Investeringstiltak

Følgende investeringstiltak bidrar til gjennomføring av strategien:

 • T1 Trafikksikring - aksjon skolevei, kommunal finansieringsandel
 • T2 Trafikksikring på eksisterende veinett - strakstiltak
 • T3 Trafikksikring. Samarbeidsprosjekter
 • T6 Trafikksikkerhetstiltak
 • T8 Oppgraderinger av vei, G/S og fortau
 • T9 Folkehelse. Sykkelveinett
 • T10 «HjemJobbHjem» - elbysykkel fase 2
 • T11 Etablering av pendlerparkering på Ganddal
 • T14 Veivisningsskilting og trafikkregulering av sykkelveier i Sandnes øst og Sandnes sør

Mål 3: Sandnes skal være en ansvarlig og offensiv samfunnsutvikler

Strategi 1: Sandnes kommune skal møte framtidens vekst og behov

Infrastruktur for vann og avløp

Kommunen skal forvalte og utvikle kommunal infrastruktur for vann og avløp slik at eksisterende og framtidige behov møtes og kommunens forpliktelser innenfor miljø ivaretas.

Infrastrukturen for vann og avløp ivaretas gjennom drift- og forvaltningsaktiviteter som:

 • utvikle, drifte og vedlikeholde vann- og avløpsnettet samt tekniske installasjoner
 • behandle tekniske planer
 • følge opp arealplaner, innkreve gebyr for vann, avløp, renovasjon, slam og feiing
 • forvalte renovasjonsordningen for husholdninger, inkludert fritidsboliger
 • utøve kommunens myndighet etter forurensingsloven

Utnytte ny teknologi og vektlegge digitaliseringsløsninger

Den pågående raske teknologiutviklingen muliggjør nye løsninger som kan gi forbedret forvaltning og drift av kommunal infrastruktur, i form av økt kvalitet, økt effektivitet og/eller reduserte kostnader. Ny sensorteknologi, kommunikasjonsteknologi og robotteknologi, kombinert med nye løsninger for automasjon, dataprosessering og informasjonshåndtering, planlegges i perioden brukt innenfor flere områder. Et veikart for innføring av ny teknologi vil legges til grunn for å sikre riktig timing, robuste løsninger og gevinstrealisering. Eksempelvis vil robotklippere i økende grad benyttes for å klippe gressflater. Sensorer for måling av temperatur, fuktighet og friksjon vil kunne benyttes for å effektivisere veivedlikehold. Nivåmålere i sandfangkummer, nivåsensorer i nedgravde søppelsiloer, samt sensorer ved rister og avløp vil kunne sikre tømming og rensing til riktig tid. Automatiserte gulv- og vindusvaskemaskiner, samt robotstøvsugere vil kunne effektivisere renhold av kommunale bygg. Videre vil nye digitale løsninger kunne brukes ved bestilling og bruk av idrettsanlegg og kommunale områder, kvalitetssikring av måltidsproduksjon, forvaltning og drift av bygg, samt effektivisering av gebyrhåndtering og samhandling med entreprenører.

  I første del av perioden utnyttes ny teknologi og digitaliseringsløsninger i form av:

 • Roboter tas i bruk for å klippe gress på idrettsplasser og gravplasser
 • Ubemannet beltegående maskin tas i bruk for klipping av vegetasjon i skråninger og veiskulder langs kommunale veier.

Ansvarlig arbeidsgiver

I Sandnes kommune skal det legges til rette for et godt faglig- og sosialt arbeidsmiljø. Vi skal ha en effektiv, kompetent og robust organisasjon med god ledelseskapasitet som ivaretar ansvar og oppgaver innenfor alle områder. I teknisk planlegges det gjennomført tiltak både for å utvikle virksomhets- og avdelingsledere innenfor området og for å styrke organisasjonen samlet. Arbeidet har som målsetting å styrke organisasjonen og lederes fokus på innbyggere, utbyggere og næringsliv - formulert som økt kundefokus. 

Prioriteringer 2019-2022

Driftstiltak

For å videreutvikle og styrke satsingen i henhold til ovennevnte strategi er det lagt inn følgende driftstiltak i økonomiplanen:

 • T5 Kommunal infrastruktur – strategi, plan og utvikling 
 • T6 Organisasjons- og lederutvikling innenfor byutvikling og teknisk
 • T21 Økt bemanning ved kantine i nytt Rådhus: 1 arbeidsleder

 

Investeringstiltak

I investeringsbudsjettet er det lagt inn følgende tiltak i henhold til ovennevnte strategi:

 • T22 Robotgressklippere
 • T50 Prosjektstyringsverktøy

 

Strategi 2: Sandnes kommune skal utøve bevisst samfunnsansvar

Det prioriteres å bevare viktige naturverdier, reparere tidligere miljøskader og tilrettelegge for opplevelse, rekreasjon og læring i naturen (sikre forankring av miljøplanen). Videre er det et mål å gjøre samfunnssikkerhet og beredskap til prioritert tema i kommunens ledelse og i fysisk planlegging for å sikre grunnleggende trygge bo- og utviklingsområder og strategier for å takle uforutsette hendelser.

Bevare viktige naturverdier, reparere tidligere miljøskader og tilrettelegge for opplevelse, rekreasjon og læring i naturen

Forebygging og fjerning av forurensing og å bidra til reduksjon i utslipp av miljøskadelige stoff vil være viktige satsingsområder.

Viktige naturverdier bevares og det legges til rette for opplevelse, rekreasjon og læring i naturen gjennom aktiviteter som:

 • bidra i reguleringsprosesser for å sikre at områdets bruk og naturkvaliteter synliggjøres og vurdere behovet for utvikling gjennom forslag til rekkefølgekrav
 • bidra i reguleringsprosesser for å sikre viktige naturverdier som åpne bekker og kanaler
 • bidra i reguleringsplaner til at det settes av tilstrekkelig areal til gode overvannsløsninger som både håndterer vannet og gir økt kvalitet i boområder
 • ha en tydelig og forståelig strategi for utslipp i spredt bebyggelse for å redusere forurensing og sikre naturkvalitetene for framtiden
 • sørge for oppgradering av gamle private avløpsanlegg slik at disse ikke forurenser nærmiljøet
 • ha gode og fleksible avfallsordninger slik at ikke avfall ender opp i naturen, spesielt farlig avfall
 • gjennomføre holdningsskapende arbeid som vårryddeaksjonen, barnas bruktmarked, reparasjonskafè med flere
 • godkjenne tiltaksplaner for arbeid der det er forurensa grunn som sikrer at forurensa masser blir tatt hånd om på en betryggende måte og at arbeidet ikke medfører utslipp til resipient
 • godkjenne tekniske planer og følge opp sammenkobling av grøntområder, parker og aktivitetsanlegg
 • forvalte parker, grøntområder og friluftsområder slik at en ivaretar naturmangfoldet og hindrer fremmede arter å spre seg. Tilbakeføring til opprinnelig natur og sikre kulturlandskapet på Gramstad/Dalsnuten/Kubbetjørn og Alsvik
 • skilting av bynære grønt og friluftsområder med turinformasjon sammen med annen kultur og stedsinformasjon.

Samfunnssikkerhet og beredskap

Samfunnssikkerhet og beredskap adresseres gjennom tiltak som:

 • drift av kommunens beredskapstelefon
 • vaktordning for vei, vann og avløp
 • ROS-analyse for vannverket

Sammen med beredskap og kultur og byutvikling har teknisk innledet et tverrfaglig samarbeidsprosjekt med opprettelse av Phd-stilling ved Universitetet i Stavanger (UiS) for å kartlegge grunnforholdene i kommunen. Formålet med prosjektet er å framskaffe mer og bedre kunnskap om grunnforholdene i sentrumsnære områder av Sandnes by. Hensyn til klimautvikling er viktig for Sandnes kommune når byen skal utvikles videre. Det kan medføre at kommunen må vurdere særskilte tiltak i bygnings- og infrastrukturprosjekter. Ytre påvirkninger som følge av endringer i vær- og klimaforhold, utbyggingspolitiske føringer og samfunnssikkerhet krever høy kunnskap om grunnforholdene. Forskningsprosjektet vil gi ny kunnskap om utvikling av byer i marine avsetninger.

Prioriteringer 2019-2022

 

Investeringstiltak

Følgende tiltak i investeringsplanen for kommende planperiode bidrar til gjennomføring av strategien:

 • T7 Utskifting av utrangerte gatelys
 • T14 Veivisningsskilting og trafikkregulering av sykkelveier i Sandnes øst og Sandnes sør
 • T15 Etablering av tursti rundt Frøylandsvatnet 
 • T16 Melsheia, lysanlegg
 • T17 Folkehelse. Oppgradering og sammenkobling av turvegnettet i kommunen
 • T18 Opparbeidelse, rehabilitering og utvikling av friluftsområder
 • T20 Forbedringer av parker og grøntanlegg
 • T21 Oppfølging av ny tiltaksplan for parkdraget langs Storåna
 • T23 Innløsing av areal som omreguleres til grøntstruktur i Sandvedparken

 

Strategi 3: Sandnes kommune skal arbeide målrettet for å oppfylle klimaforliket

Kommunens skal ha fokus på miljøvern og klima gjennom innkjøp av kjøretøy, energiløsninger i kommunale bygg og effektiv arealutnyttelse.

Vi går foran på miljøvern i form av:

 • innkreve gebyr for vann, avløp, renovasjon, slam og feiing og ved å forvalte renovasjonsordningen for husholdninger, inkludert fritidsboliger
 • avklare risiko og arealbruk langs vassdrag ved utredning av flomsoner i forbindelse med endret nedbørsmønster
 • utøve kommunens myndighet etter forurensingsloven

Prioriteringer 2019-2022

Driftstiltak

Følgende driftstiltak er lagt inn i økonomiplanens budsjettforslag for 2019-2022:

 • T12 Innsparing LED gatelys

 

Investeringstiltak

 • T7 Utskifting av utrangerte gatelys
 • T10 «HjemJobbHjem» - elbysykkel fase 2
 • T11 Etablering av pendlerparkering på Ganddal
 • T40 Tiltak for å oppfylle nye miljøkrav til kunstgressbaner
 • T43 Utskifting av maskiner og utstyr til bydrift

 

Strategi 4: Sandnes kommune skal styrke kommunens kultur- og idrettsliv

Aktiv idrettssatsing i samarbeid med lag og organisasjoner (KDP aktive Sandnes)

I Sandnes skal alle ha anledning til allsidig fysisk aktivitet og til å få gode opplevelser på et mangfold av arenaer. Kommunen er tilrettelegger med bidrag eller bygging av arenaer, områder og anlegg. I samarbeid med lag og foreninger videreføres en aktiv idrettssatsing, gjennom:

 • tilrettelegge og drifte anlegg og områder i tråd med avsatte midler
 • åpningstider og anleggstildeling i tråd med behov og økonomi
 • sørge for god informasjon/bistand om muligheter for tilskudd til aktivitet og anlegg
 • leie av ny stadion og andre anlegg med avtaler på vegne av breddeidretten
 • tverrsektoriell planlegging av kommunale eiendommer og bygg for best mulig utnyttelse

Prioriteringer 2019-2022

Driftstiltak

For å videreutvikle og styrke satsingen i henhold til ovennevnte strategi er det lagt inn følgende driftstiltak i økonomiplanen:

 • T15 Iglemyr svømmeanlegg

 

Investeringstiltak

Følgende tiltak i investeringsplanen for 2019 bidrar til gjennomføring av strategien:

 • T31 Iglemyr svømmehall
 • T32 Giskehallen, rehabilitering av svømmehall og Giskehallen 1
 • T33 Rehabilitering idrettsbygg
 • T34 Nytt gulv i Austråtthallen
 • T35 Branntekniske tiltak idrettsbygg
 • T36 Skifte av kunstgress
 • T37 Kunstgressbaner, grunnerverv
 • T38 Rehabilitering og utvikling av eksisterende idrettsplasser og løkker
 • T39 Avtale om kostnadsdeling infrastrukturinvesteringer i forbindelse med Østerhus arena
 • T40 Tiltak for å oppfylle nye miljøkrav til kunstgressbaner
 • T41 Rehabilitering av toppdekket på friidrettsbanen på Sandnes stadion

 

Strategi 5: Sandnes kommune skal tilrettelegge for framtidens næringer og arbeidsplasser

Sandnes kommune skal være en viktig samfunnsaktør gjennom å utvikle framtidens arbeidstakere og legge til rette for framtidens næringsliv. Gjennom lærlingordningen skal vi bidra til å skape framtidens fagarbeidere. Gjennom tett samarbeid med NAV skal kommunen legge til rette for praksisplasser og jobbkvalifisering. For å oppnå dette skal det:

 • tilrettelegges for lærlingplasser i kommunen
 • settes krav om at kommunens leverandører skal være lærlingebedrifter
 • samarbeides med NAV om jobbkvalifisering og praksisplasser

Prioriteringer 2019-2022

I kommende planperiode vil vi videreføre ovennevnte satsingsområder. Det er ikke lagt inn nye tiltak, innen teknisk, som krever økning i den økonomiske rammen.

Publisert: 12.10.2017 10:02
Sist endret: 19.10.2018 09:09